Skip to content

Finansordbog

Vores finansordbog giver dig overblik over finansielle begreber
og definitioner i et sprog, der er til at forstå.

Generelt

Aktiv forvaltning betyder, at man forsøger at få et afkast, der er bedre end markedsafkastet. Se også passiv forvaltning.

Aktivklasser (Asset Classes) er opdelingen af finansielle instrumenter på typer såsom:

Et basispoint svarer til en hundrededel (1/100) af en procent. Enheden anvendes ofte til at angive forskelle i rentesatser. Forskellen mellem 1,5% og 2% er 50 basispoint.

Et bear-marked er et marked med faldende kurser, hvor yderligere fald forventes. Modsat er et bull-marked et marked med stigende kurser, hvor yderligere stigninger forventes.

Benchmark er et sammenligningsgrundlag til vurdering af afkast. For eksempel kan en aktie benchmarkes med et indeks eller med aktier fra andre selskaber i samme branche.

 

Et bull-marked er et marked med stigende kurser, hvor yderligere stigninger forventes. Modsat er et bear-marked et marked med faldende kurser, hvor yderligere fald forventes.

En metode til at overskue og anvende data på tværs af forskellige databaser. Business Intelligence består typisk af tre faser:

1) indsamling af data på tværs af forskellige datakilder
2) behandling, udvælgelse, gruppering og statistik af data
3) præsentation og rapportering af data

Når der investeres et større beløb end det, der er indskudt. Hvis der er indskudt 100 mio., og der investeres for 500 mio., er der tale om en gearing på 5.

At et papir er illikvidt betyder, at det er svært omsætteligt. Der er ofte større spreads på illikvide papirer end på likvide papirer. Det betyder, at der ved illikvide papirer er større forskel på den pris, som sælger forlanger, og den pris, som køber tilbyder.

Noterede papirer har altid en entydig ISIN-kode, som i Danmark ofte kaldes en fondskode. Det er en 12-cifret kode, der starter med landets kendingsbogstaver – eksempelvis Danmark DKXXX. Unoterede papirer kan også tildeles en entydig ISIN-kode. I Danmark er det værdipapircentralen (VP SECURITIES), der er ansvarlig for tildeling af ISIN-koder.

At et papir er likvidt betyder, at det er nemt omsætteligt. Omvendt med illikvide papirer.

Når værdien af en position opgøres per dato, opgøres den til mark/market værdi. Her anvendes børskursen på den pågældende dato. Hvis der er tale om en obligation, medregnes også vedhængende renter på obligationen. 

Et noteret papir er et papir, der er registreret på en eller flere børser. De fleste papirer er kun noteret på én børs.

Passiv forvaltning betyder, at man forsøger at få et afkast, der svarer til markedsafkastet minus omkostninger. Målet er at holde omkostningerne nede. Se også aktiv forvaltning.

Shorting også kaldet ’Short selling’ eller på dansk ’kort position’ betyder, at man sælger et værdipapir, som man ikke ejer på salgstidspunktet, men i stedet har lånt af en anden investor såsom en investeringsfond. Når det lånte værdipapir skal leveres tilbage, skal det købes i markedet til den aktuelle kurs. Intentionen er derfor at profitere på en faldende kurs.

Finansielle virksomheder, der laver banklignende forretninger uden formelt at være banker. De er underlagt en mindre grad af regulering sammenlignet med traditionelle banker. Eksempelvis hedgefonde, pengemarkedsfonde og uafhængige børsmæglere.

Et unoteret papir er et papir, der ikke er registreret på en børs. Prisen fastsættes typisk hos det pengeinstitut, der har udbudt papiret, og risikoen er ofte høj. Et unoteret papir kaldes også et OTC (over the counter).

Afkast

Det pengevægtede afkast (MWR) viser afkastet på den gennemsnitlige investerede kapital (markedsværdien), og resultatet svarer samtidig til den interne rente (IRR). Det pengevægtede afkast sammenlægges over en given periode og holdes derefter op mod den gennemsnitlige markedsværdi i perioden.

Det risikojusterede afkast viser, hvor stort afkast den enkelte portefølje har givet, når der justeres for den påtagne risiko. Typisk forventes det, at mere risikofyldte investeringer giver et højere afkast for at kompensere investoren. Derfor kan du anvende det risikojusterede afkast til at vurdere, om du bliver tilstrækkeligt kompenseret for den risiko, du har påtaget dig. Rent regneteknisk svarer det risikojusterede afkast til en Sharpe Ratio med en risikofri rente på nul. 

Det tidsvægtede afkast (TWR) er i overensstemmelse med den gældende GIPS-standard og tager hensyn til ind- og udbetalinger. Det tidsvægtede afkast vægter alle dage lige højt. Ved at beregne start- og slutværdi for hver enkelt dag, er det muligt at beregne det daglige afkast. Disse afkast akkumuleres over perioden og giver det samlede afkast.

Aktier 

En aktie er et værdipapir, der giver ejerskab i et selskab. Det er udelukkende udbud og efterspørgsel i markedet, der bestemmer kursen på en aktie. Der er ingen forpligtelser fra selskabet omkring kursen på aktien. Når du investerer i aktier, er der ingen begrænsninger på størrelsen af afkast, og du kan maksimalt tabe det investerede beløb.

En aktiehændelse (corporate action) er noget, der påvirker en aktie og dens ejerforhold.

Eksempler på aktiehændelser er, når:

 • en aktie udstedes
 • en aktie børsnoteres
 • en aktie splittes
 • selskabet, man har en aktie i, opkøbes
 • selskabet, man har en aktie i, går konkurs

Cykliske aktier er følsomme over for ændringer i de økonomiske konjunkturer og svinger derfor i takt med samfundsøkonomien. Typisk befinder cykliske aktier sig i brancher, hvor selskaberne producerer varer, som ikke er livsnødvendige, men snarere luksus for forbrugerne. I krisetider opleves ofte en faldende efterspørgsel på disse varer, hvorfor de cykliske aktier i krisetider kan opleve store fald.

Defensive aktier står i kontrast til de cykliske aktier. Defensive aktier svinger som regel ikke lige så meget, som de cykliske aktier gør. Det skyldes, at defensive aktier typisk befinder sig i brancher, der producerer eller sælger nødvendighedsvarer som eksempelvis mad eller medicin. Uanset om samfundsøkonomien befinder sig i en højkonjunktur eller en lavkonjunktur, er behovet og efterspørgslen for disse varer nogenlunde den samme.

Emerging markets er lande, der er i rivende udvikling, men som stadig har en lav indkomst pr. indbygger. Her vil vækstpotentialet være højere end i de mere udviklede lande. Det giver mulighed for et højt afkast, ligesom risikoen for tab vil være høj, når man investerer i emerging markets aktier.

Globale aktier kan være noteret på en udenlandsk børs. Udenlandske aktier vil ofte være mere risikable end indenlandske aktier på grund af valutakursrisikoen, der udtrykker risikoen for, at den udenlandske valuta falder i værdi i forhold til den indenlandske valuta.

Indenlandske aktier er aktier, som er noteret på en indenlandsk børs. Som investor vil der ofte være lavere risiko forbundet med investering i indenlandske aktier frem for udenlandske aktier. Det skyldes, at man undgår valutakursrisiko ved investering i indenlandske aktier. 

Large Cap betegner aktier i store virksomheder. En virksomhed er i Large-Cap-segmentet, hvis den har en markedsværdi på minimum 1 mia. euro. Du bør dog være opmærksom på, at grænserne mellem segmenterne kan variere for andre lande.

Mid Cap betegner aktier i mellemstore virksomheder. En virksomhed er i Mid-Cap-segmentet, hvis den har en markedsværdi mellem 150 mio. euro og 1 mia. euro. Du bør dog være opmærksom på, at grænserne mellem segmenterne kan variere for andre lande.

Noterede aktier er aktier i selskaber, som er noteret på en børs. Ofte er risikoen lavere end ved unoterede aktier.

Et noteringsted er den børs, som et selskab er noteret på. De store virksomheder kan være noteret på flere børser.

Small Cap betegner aktier i små virksomheder. En virksomhed er i Small-Cap-segmentet, hvis den har en markedsværdi under 150 mio. euro. Du bør dog være opmærksom på, at grænserne mellem segmenterne kan variere for andre lande.

Et udbytte, også kaldet dividende, er den årlige udbetaling af virksomhedens overskud til aktionærerne. Det opgøres som en procentsats eller et beløb per aktie.

I forbindelse med udbetalingen af udbytte tilbageholdes en udbytteskat, så aktionæren kun modtager nettoudbyttet.
Såfremt udbytteskatten er tilbageholdt på en udenlandsk aktie, kan aktionæren i nogle tilfælde søge om hjemtagning af udbytteskatten. Det er forskellen mellem den udenlandske udbytteskat og den danske, som i disse tilfælde modregnes i den udbytteskat, der betales til den danske stat.

Vækstaktier er aktier i en virksomhed, som ikke har nogen indtjening af betydning, og vækstaktier er derfor typisk dyre målt på nøgletal. Virksomheden har dog udviklet et produkt eller en ide, der i fremtiden kan give store indtjeningsmuligheder.

Valueaktier er en betegnelse for aktier, som er billigt prisfastsatte i forhold til deres fundamentale værdi. Aktierne er billige målt på en række nøgletal. Typisk befinder en valueaktie sig i en moden branche og oplever ikke længere den store vækst.

Allokering

Allokering er spredningen af en investors aktiver på forskellige investeringsmuligheder såsom aktier, obligationer og kontanter. Formålet er at optimere balancen mellem risiko og afkast.

Ved strategisk aktivallokering fokuseres på at holde risikoen relativt konstant ved at have et nogenlunde fast forhold mellem andelen af aktier og obligationer i porteføljen.

Ved taktisk aktivallokering justeres hver aktivklasses andel af den samlede portefølje løbende baseret på forventninger til markedsudviklingen. Markedstiming er den altafgørende afkastdriver for taktisk aktivallokering.

Bæredygtig og ansvarlig investering

Aktivt ejerskab betyder, at investorer aktivt forsøger at påvirke de virksomheder, de har investeret i, i eksempelvis en mere bæredygtig retning. Især store (institutionelle) investorer har mulighed for at præge virksomheder ved at stille bæredygtighedskrav.

Bæredygtig investering er et vidt begreb, da bæredygtighed kan være svært at definere. Investorer har forskellige fokusområder inden for bæredygtighed. For nogle investorer vægter miljøhensyn højest, mens andre investorer fokuserer på ligestilling og gode arbejdsvilkår.

Blå obligation er en betegnelse for obligationer, der finansierer bæredygtige projekter rettet mod verdens have og livet i disse.

Den danske betegnelse for Corporate Social Responsibility er ’virksomhedernes samfundsansvar’ og dækker over virksomheders arbejde med at integrere samfundsmæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter. CSR dækker bredt og omfatter således alt fra sociale til miljømæssige hensyn.

En investor kan udarbejde en eksklusionsliste, som er en liste over virksomheder, de ikke vil investere i. En eksklusionsliste består typisk af virksomheder, hvis aktiviteter er i strid med investorens etiske strategi. Det er ofte virksomheder, der har aktiviteter inden for kontroversielle forretningsområder såsom våbenproduktion, eller som har aktiviteter, der strider imod internationale konventioner om menneskerettigheder.

ESG-kriterierne (Environmental, Social and Governance) består af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier. Det er standarder, som ansvarlige investorer bruger til at vurdere potentielle investeringer. ESG kan sige noget om, hvor bæredygtig en investering er, og hvor stor en etisk effekt den har.

Global Compact er FN’s 10 generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar. Virksomheder kan tilslutte sig principperne og på den måde forpligte sig til at rapportere, hvordan deres forretningsaktiviteter lever op til Global Compact.

Principperne i Global Compact er:

 • Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.
 • Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.
 • Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling.
 • Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.
 • Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.
 • Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.
 • Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
 • Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
 • Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.
 • Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Grønne obligationer er en betegnelse for obligationer, der finansierer projekter, som skal fremme bæredygtig udvikling indenfor klima og miljø. Det kan eksempelvis være projekter inden for bæredygtigt landbrug, energioptimering, transport osv.
Den første grønne obligation blev udstedt af Verdensbanken i 2009 og er siden vokset meget i popularitet.

Impact-investering er investering i selskaber, som har særligt fokus på miljø og bæredygtighed. Begrebet er blevet populært blandt investorer i takt med det stigende fokus på bæredygtighed, hvor det at skabe en forandring i nogle tilfælde kommer foran afkastgenerering som det primære formål.

Etisk screening er et vigtigt redskab for investorer, som enten ønsker at etablere eller vedligeholde en bæredygtighedspolitik. Systematisk screening er dermed et vigtigt redskab til at identificere investeringer, der konflikter med denne politik. Med udgangspunkt i screeninger kan investorer beslutte at foretage ændringer i deres portefølje.

Social Responsible Investment (SRI) er en investeringspolitik, der tager hensyn til social og etisk ansvarlighed. Det betyder typisk, at man investerer i såkaldte ansvarlige virksomheder, der eksempelvis fokuserer på social retfærdighed, vedvarende energi eller bæredygtighed. Samtidig undgås investeringer i virksomheder, der producerer eller sælger produkter som alkohol, gambling og tobak.

Sustainable Development Goals er navnet på 17 bæredygtighedsmål, der blev udformet af FN i 2015. Medlemslandene har forpligtet sig til at overholde målene, som blandt andet har fokus på udryddelse af sult og fattigdom. Virksomheder og organisationer kan tilslutte sig enkelte eller samtlige bæredygtighedsmål.

Svanemærkede investeringsfonde er fonde, der lever op til 25 krav til fondes investeringer og aktive ejerskab. Kravene har fokus på bæredygtighed og omfatter blandt andet, at mindst 90 % af fondens portefølje bliver ESG-screenet minimum én gang årligt, og at mindst halvdelen af porteføljens investeringer skal være bedømt som bæredygtige. Derudover må svanemærkede investeringsfonde ikke investere i virksomheder, hvis aktiviteter strider mod internationale konventioner og normer, hvad angår menneskerettigheder, korruption og miljøovertrædelser. Hvis en fond skal opnå svanemærket, må den heller ikke investere i virksomheder med mere end 5 % af omsætningen fra visse miljøskadende aktiviteter eller produktion eller salg af konventionelle våben og tobak.

Der stilles ydermere høje krav til transparens i Svanemærkede fondes investeringer og bæredygtighedsaktiviteter. Svanemærket giver således investorer tryghed for, at deres investeringer fremmer bæredygtighed.  

Som investor kan man fastsætte en tolerancegrad for, hvor stor en del af omsætningen man vil tillade, der kommer fra kontroversielle aktiviteter i de virksomheder, man har investeret i.

Et eksempel kan være, at en investor har en overordnet politik om ikke at investere i virksomheder, som associeres med våbenproduktion. Da nogle industrier servicerer meget bredt, kan det dog være en udfordring at ekskludere alle virksomheder associeret med våbenproduktion, hvorfor man kan være nødsaget til at sætte en max-værdi for, hvor stor en del af omsætningen, der må stamme fra våbenproduktionen – eksempelvis en tolerancegrad på 5 %.

Kapitalforvaltere, der støtter etiske og ansvarlige investeringer, kan underskrive FN’s principper for ansvarlige investeringer (UN PRI). 

De seks hovedprincipper lyder:

 • Vi vil indarbejde ESG-forhold i investeringsanalysen og beslutningsprocessen.
 • Vi vil være aktive investorer og praktisere ESG-forhold i investeringspolitik.
 • Vi vil arbejde på at afdække ESG-forhold i de virksomheder, vi investerer i.
 • Vi vil arbejde for accept og implementering af principperne inden for den finansielle sektor.
 • Vi vil samarbejde, hvor det er muligt, for at forbedre vores effektivitet i forbindelse med implementeringen af principperne.
 • Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt i processen med at implementere principperne.
Derivater

Et derivat er et finansielt instrument, der er konstrueret på basis af et underliggende produkt. Derivater kan benyttes af investorer til at beskytte mod risici. Derivataftalen er ofte opbygget omkring en fremtidig ydelse, og derivater kan opbygges omkring flere aktiver. Heriblandt aktier, obligationer eller valuta. Eksempler på derivater er futures og call/put-optioner.

En forward er en ikke-standardiseret terminsforretning. Modsat en future er forwards en privat aftale mellem parterne og derfor ikke noteret på en børs.

En future er en standardiseret terminsforretning, som er noteret på en børs med en entydig ISIN-kode. Futures er ofte anvendt i forbindelse med aktie-, obligations-, og råvarehandler.

En finansiel kontrakt, der kan handles på finansielle instrumenter. Der findes to typer af optioner:

Call option – Giver en ret, men ikke en pligt til at købe et værdipapir på et fastlagt tidspunkt til en fastlagt pris.

Put option – Giver en ret, men ikke en pligt til at sælge et værdipapir på et fastlagt tidspunkt til en fastlagt pris.

For retten betales en optionspræmie til den forpligtende part. 

En terminsforretning er en unoteret “future forretning” mellem to parter, hvor det aftales, at der købes eller sælges et værdipapir til en fast aftalt kurs på en fast aftalt dato.

Det er muligt at handle aktier, obligationer, hedgefonde og strukturerede aktier på terminsforretning. Den største andel af terminsforretninger indgås dog på valutamarkedet.

En valutaterminsforretning er en aftale om køb eller salg af et beløb i valuta til en fast aftalt kurs på en fast aftalt dato. Valutaterminsforretninger kan bruges til at minimere risikoen ved handel i fremmed valuta eller som investering.

Fonde

En detail-fond er en investeringsfond med private investorer som den primære målgruppe.

En engros-fond er en investeringsfond, hvor kunderne er institutionelle (store) investorer.

En hedgefond investerer med mere frihed end almindelige investeringsforeninger. Hedgefonde kan blandt andet anvende gearing, shorting og komplekse derivater.

Investeringsforeninger

En Exchange Traded Fund (ETF) er en børshandlet fond. Som investor bliver du en del af en stor pulje af investorer. Du får adgang til mange værdipapirer og opnår ofte en lavere risiko, end hvis du selv havde investeret i de enkelte aktier eller obligationer. En ETF er en passiv fond, der bringer sine omkostninger ned til et minimum ved at følge et indeks.

Formidlingsprovision er et gebyr, som investeringsforeninger betaler til banker. Det kan ses som betaling for, at bankrådgiverne anbefaler investeringsforeningens produkt til kunderne.

En investeringsforening er en forening af investorer. Som medlem deler du udgifter og afkast med de øvrige medlemmer i forhold til dit investerede beløb. Investeringsforeninger udstedes i flere varianter med porteføljer i aktier, obligationer osv.

UCITS står for Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities og henviser til de fælles EU-regler for investeringsforeninger og ETF’er. Disse stiller krav til spredning, risikostyring og eksponeringer i fondenes investeringer. Formålet er derved blandt andet at øge investorernes beskyttelse.

Konti

En konto, som er dedikeret til et depot.

Såfremt en kunde har lånt til køb af værdipapirer, trækkes beløbene typisk over en investeringskredit med en variabel rente.

En konto er en ordning for, at man kan indsætte og hæve penge i en finansiel virksomhed.

En løbende konto er kundens daglige konto i et pengeinstitut og benævnes også driftskonto. Kontoen anvendes typisk til de daglige posteringer hos kunden.

Et lukket kredsløb er en betegnelse for et setup, hvor der til et depot er en eller flere konti dedikeret til forvaltningsaftalen. Det kan f.eks. være konti i forskellige valuta.

Såfremt der handles med noterede derivater, oprettes der typisk en marginkonto. Her flyttes et sikkerhedsbeløb mellem kundens løbende konto og marginkontoen.
Beløbet deponeres af pengeinstituttet overfor den børs, hvor papiret handles, som sikkerhed for opfyldelse af den indgåede kontrakt.

Hvis en kunde indgår en kontrakt omkring placering eller lån af penge, benævnes dette pengemarked.
Indlån omtales ofte som aftaleindskud, hvor udlån benævnes som aftalelån.

Obligationer

En Capped Floater-obligation er en variabelt forrentet obligation med renteloft. Renteloftet betegner den maksimale rente, som låntager kan komme til at betale, når renten stiger.

CoCo-obligationer (Contingent Convertible bonds) er en kompleks og risikofyldt type af virksomhedsobligationer. CoCo-obligationer er betingede konvertible obligationer, som bliver udstedt af finansielle institutter. Denne type obligationer giver udsteder mulighed for at konvertere gæld til aktier, hvis udstederens solvens bliver udfordret. Formålet med udstedelsen af CoCo-obligationer er at kunne absorbere tab, hvis udsteder kommer i økonomiske vanskeligheder.

CLO står for Collateralized Loan Obligation. En CLO er en struktureret obligation, hvor den underliggende portefølje består af en pulje med flere store virksomhedslån med variabel rente.

Direkte lån er, når private investorer låner penge direkte til virksomheder uden at involvere en mellemmand såsom en bank. Långiver er ofte velhavende enkeltpersoner og låntager er ofte små eller mellemstore virksomheder.

Den effektive rente er den faktiske årlige forrentning på en obligation. Den effektive rente vil være lavere eller højere end den nominelle rente afhængigt af, om kursen er over eller under 100.

Hvis du investerer i fastforrentede obligationer, får du en fast rente gennem hele låneperioden.

Hvis en virksomhedsobligation er kategoriseret som High Yield, betyder det, at virksomheden har opnået en lav kreditvurdering hos et internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau. High Yield svarer til en kategorisering som non-Investment Grade.

Højrenteobligation er en obligation udstedt af virksomheder, der betaler en høj rente for adgang til likviditet.

Hybridobligationer er en kompleks og risikofyldt type af virksomhedsobligationer, hvor hovedstolen kan nedskrives eller konverteres, hvis udstederens solvens bliver udfordret. Hybridobligationer udstedes normalt af finansielle virksomheder.

Hvis en virksomhedsobligation er kategoriseret som Investment Grade, betyder det, at virksomheden har opnået en høj kreditvurdering hos et internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau.

Junk Bonds er obligationer, der er ratet under Investment Grade. Ratingen betyder, at virksomheden har opnået en lav kreditvurdering hos et internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau.

Hvis en obligation er konverterbar, betyder det, at låntager typisk kan indfri før udløb. For fastforrentede obligationer kan dette typisk ske til kurs 100, og for variabelt forrentede obligationer er det typisk til kurs 105.

Leveraged Loans er lån udstedt til virksomheder, der er ratet under Investment Grade. Ratingen betyder, at virksomheden har opnået en lav kreditvurdering hos et internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau. Leveraged Loans er typisk ringere stillet i tilfælde af konkurs.

Den nominelle rente er den rente, der fremgår som pålydende på obligationen.

En obligation er et gældsbevis, hvor låntager forpligter sig til at betale renter og afdrag til långiver af obligationen. Hvis du vælger at købe obligationer, låner du dermed de penge ud, som du har valgt at investere. Det kan enten være til et selskab, et realkreditinstitut eller en stat afhængigt af, om der er tale om virksomhedsobligationer, realkreditobligationer eller statsobligationer.

Realkreditobligationer er obligationer, som er udstedt af et realkreditinstitut. Når man investerer i realkreditobligationer, er man med til at låne penge ud til boligejere, der skal have finansieret en bolig. Realkreditinstituttet forpligter sig til at betale renter og afdrag til ejeren af obligationen.  

Statsobligationer er obligationer, som er udstedt af staten. Når man investerer i statsobligationer, låner man penge ud til staten. Staten forpligter sig til at betale renter og afdrag til ejeren af obligationen.  

Terminsdato er den dato, hvor der udbetales rente og eventuelt udtrækning.

Udløb betegner den dato, hvor en obligation er færdigafviklet (udtrukket endeligt), eller hvor hele obligationens hovedstol udbetales.

Udtrækning er processen, hvor en obligation udløber, eller en låntager indfrier sit obligationslån. På en del obligationer sker der løbende udtrækning.

Valørdato er den dato, en handel effektueres. Det vil sige datoen, hvor betalingen finder sted, og hvor værdipapiret skifter ejer. Det sker typisk to børsdage efter aftaleindgåelse.

Hvis du investerer i variabelt forrentede obligationer, svinger obligationsrenten gennem låneperioden. Du vil derfor modtage rentebetalinger, der varierer.

Varighed er et matematisk udtryk for løbetiden på en obligation eller en portefølje af obligationer. Det er ligeledes et risikomål for obligationer, da varigheden måler kursfølsomheden over for små renteændringer.

Den vedhængende rente er den rente, der er “optjent” på obligationen siden sidste terminsdato. Ved en obligationshandel betaler køber den vedhængende rente til sælger, hvorimod køber modtager rente for hele terminsperioden ved næste rentebetaling.

Virksomhedsobligationer er obligationer, som er udstedt af en virksomhed. Når man investerer i virksomhedsobligationer, låner man penge ud til den virksomhed, som har udstedt obligationerne. Virksomheden forpligter sig til at betale renter og afdrag til ejeren af obligationen. 

Omkostninger

Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) angiver de samlede handels- og administrationsomkostninger i investeringsforeningen samt emissionstillæg og indløsningsfradrag.

Depotgebyr er et gebyr, som en investor betaler for at have sine værdipapirer til at stå i et depot. Depotgebyret opkræves af banker eller børsmæglerselskaber.

Emissionstillæg er et gebyr, som investeringsforeninger tager ved udstedelse af nye investeringsbeviser. Tillægget dækker investeringsforeningens omkostninger i forbindelse med udstedelse af nye investeringsbeviser. Indløsningsfradrag er modsat det gebyr, som investoren betaler for at få investeringsbeviser indfriet.

Tilsammen sikrer emissionstillæg og indløsningsfradrag, at medlemmer, der træder ind eller ud af en investeringsfond, selv betaler for omkostningerne dertil.

Typisk forskellen mellem prisen på bedste bud og udbud i markedet. I moderne og effektive børsmarkeder er de indirekte handelsomkostninger små.

Indirekte omkostninger er de omkostninger, der ikke fremgår direkte ved investering i investeringsforeninger. Disse omkostninger modregnes i investeringsforeningen og fremgår derfor ikke som en direkte omkostning for investoren.

Kontogebyr betales til et pengeinstitut for at have en konto hos dem.

Kurtage er prisen for at gennemføre en handel og dermed bankens gebyr for at gennemføre en handel.

Management fee er en omkostning til forvalteren for pleje af porteføljen.

Performance fee er en betaling til en investeringsforvalter, der har genereret et positivt afkast og dermed ekstra belønning til forvalteren. Det beregnes ofte som en procentdel af investeringsresultatet.

Refusion er opgjort som alle positive tilbageførsler i perioden. Dette inkluderer refusion af eventuelle indirekte omkostninger som følge af beholdningen i investeringsforeninger.

Spread er forskellen mellem prisen, som en køber tilbyder, og prisen, som en sælger forlanger. Spreads ses ofte ved handel med valuta, varer eller værdipapirer. Jo mindre likvidt et aktiv er, jo større kan omkostningerne til spreads være.

Stempelafgift betegner en bestemt opkrævningsform, der anvendes inden for offentlige afgifter. 

Total Cost of Ownership (TCO) estimerer alle omkostninger forbundet med et aktiv. Det er et finansielt skøn, som kan benyttes til at bestemme de direkte og indirekte omkostninger.

Total Expense Ratio (TER) angiver de samlede handels- og administrationsomkostninger i en investeringsforening. TER angives som en årlig procentsats.

Tredjepartsomkostninger er omkostninger til tredjepart i en økonomisk transaktion. Tredjeparten kan være et pengeinstitut, der opkræver et gebyr for at agere mellemmand.

Private Equity

Kapitalfonde består ofte af institutionelle (store) investorer og investorer i form af velhavende enkeltpersoner. Kapitalfonde leder typisk efter etablerede virksomheder med uudnyttet potentiale. Dette, med henblik på at opkøbe, effektivisere og til sidst sælge den med fortjeneste. 

Private Equity kan defineres som investeringer i ikke-listede (private) selskaber. Det betyder, at de selskaber, der investeres i, ikke er noteret på en offentlig børs.

Venturefonde rejser penge fra investorer, for derefter at investere dem i nye virksomheder med henblik på at forsøge at udfolde deres potentiale, så de kan sælges med et overskud, der udbetales til investorerne.

Risiko 

Max Draw-Down er en indikator for porteføljens risiko. Afkast baseret på maksimal Draw-Down er en nuanceret måde at vurdere risiko på. Maksimal Draw-Down måler faldet mellem højeste top og laveste bund i en given periode som andel af værdien ved den højeste top.

Risikoen for at lide et finansielt tab som følge af, at modparten i en handel misligholder sine betalingsforpligtelser. 

 

Det risikojusterede afkast viser, hvor stort afkast den enkelte portefølje har givet, når der justeres for den påtagne risiko. Typisk forventes det, at mere risikofyldte investeringer giver et højere afkast for at kompensere investoren. Derfor kan du anvende det risikojusterede afkast til at vurdere, om du bliver tilstrækkeligt kompenseret for den risiko, du har påtaget dig. Rent regneteknisk svarer det risikojusterede afkast til en Sharpe Ratio med en risikofri rente på nul. 

Risikospredning er fordelingen af den investerede sum på tværs af aktivklasser, brancher, geografiske områder, kapitalforvaltere osv. Formålet er at mindske risikoen gennem lavere afhængighed af udviklingen i enkelte værdipapirer.

Sharpe Ratio er et mål for det gennemsnitlige risikojusterede merafkast. Målet benyttes til at give investorer en forståelse for investeringens afkast sammenlignet med dens risiko. Sharpe Ratioen tager aktivets gennemsnitlige afkast og fratrækker en risikofri rente, hvorefter der divideres med standardafvigelsen på aktivets afkast. Standardafvigelsen er et udtryk for aktivets totale risiko og angiver hvor store udsving, der er i afkastet. Jo højere værdi for Sharpe Ratioen, jo mere attraktivt er det risikojusterede merafkast.

Sortino Ratio er et mål for det risikojusterede merafkast og et alternativ til Sharpe Ratio. Sortino Ratio tager aktivets afkast og fratrækker en risikofri rente, hvorefter der divideres med aktivets standardafvigelse på det negative afkast (også kaldet Downside Deviation). Målet forsøger at løse problemet med at anvende den totale risiko (standardafvigelser) ved beregning af Sharpe Ratio, idet positive (opadgående) udsving er fordelagtige for investorer og derfor ikke bør straffes.

Spredningsgevinst angiver forskellen mellem Value at Risk for den samlede portefølje og summen af VaR for de enkelte porteføljer. Spredningsgevinsten viser, hvor meget den samlede risiko reduceres ved den aktuelle porteføljesammensætning. 

Standardafvigelse er det mest anvendte risikomål. Målet viser, hvor meget din portefølje har bevæget sig op og ned i forhold til det gennemsnitlige daglige afkast i perioden.

En høj standardafvigelse betyder store udsving fra gennemsnitsafkastet. Det giver større usikkerhed omkring porteføljens fremtidige værdi og derfor større risiko. Omvendt betyder en lav standardafvigelse, at porteføljens værdi har udviklet sig mere stabilt og indikerer derfor mindre risiko.

Value at Risk (VaR) er et meget anvendt mål for det potentielle tab på investeringsporteføljer. Målet estimerer, hvor meget du med en given sandsynlighed risikerer at tabe over en given periode – under normale markedsforhold.

VaR opgøres oftest i kroner eller som en procentdel af porteføljen, og målet er netop populært, fordi det konkretiserer tabsrisikoen på en intuitiv måde.

Hvis en portefølje har en VaR på 1 mio. kr., der er beregnet med et sikkerhedsniveau på 95%, betyder det, at med 95% sandsynlighed vil din portefølje ikke falde med mere end 1 mio. over en given periode. Perioden er typisk en dag, en måned, et kvartal eller et år.

Det betyder også, at der stadig er 5% risiko for, at du over perioden taber mere end 1 mio. Det er derfor væsentligt at være opmærksom på, at VaR ikke er en garanti for det mulige maksimale tab, men et statistisk mål der kan anvendes til risikostyring og som rettesnor i forbindelse med arbejdet med risikoprofilen.

Valutakursrisiko er risikoen for, at den udenlandske valuta falder i værdi i forhold til den indenlandske valuta. Ved investering i udenlandske værdipapirer er denne risiko tilstede, fordi investeringen foretages med udenlandsk valuta.

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo

KONTAKT

+45 8742 1200
info@hemonto.com 
CVR: 29 83 93 95

AARHUS
Åboulevarden 21 
DK-8000 Aarhus C

KØBENHAVN
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup

HEMONTO LAB
Mariane Thomsens gade 4
DK-8000 Aarhus C

OSLO
Karenslyst Allé 49-53
NO-0279 Oslo