360 grader rundt om Private EquityPrivate Equity er et marked i hastig vækst. Det er imidlertid en aktivklasse, der er meget anderledes end de mere traditionelle aktivklasser som aktier og obligationer. Og der findes mange forskellige typer af Private Equity-investeringer.

Private Equity-markedet stiller således større krav til dig som investor, og det kan synes uoverskueligt at sætte sig ind i området.

Derudover er Private Equity-markedet ikke lige så reguleret som det børsnoterede marked, hvor der er mange krav til selskabernes rapportering. Det har den konsekvens, at der ikke er nogen fælles standard for, hvordan Private Equity-fonde rapporterer og beregner de forskellige nøgletal.

Private Equity-markedet er derfor mere ugennemsigtigt end det børsnoterede marked, og det kan være svært at få et retvisende samlet overblik over dine Private Equity-investeringer.

Opgaven med at sætte sig ind i Private Equity-området bliver ikke nemmere af, at der ikke findes særlig meget materiale på dansk om Private Equity. Vi har derfor sat os for at skabe mere transparens på området ved at udgive en række artikler, der kommer hele vejen rundt om Private Equity.

I denne oversigtsartikel giver vi dig en kort introduktion til de forskellige emner og linker til de artikler, hvor du kan læse mere om de specifikke emner.

Du kan også downloade vores e-bog om Private Equity, der guider dig gennem Private Equity-junglen i 9 overskuelige og forståelige kapitler.

Emneoversigt


Private Equity-investeringer og Private Equity-fondes livscyklus

Gå til den fulde artikel.

Hvad er Private Equity?

Private Equity-investeringer er en aktivklasse ligesom aktier, obligationer og ejendomme.

Når man investerer i Private Equity, sker det typisk gennem et Private Equity-selskab, som etablerer og driver et antal Private Equity-fonde. Hver fond investerer i et antal private selskaber, som det er målet, at de skal få til at vokse og derefter sælge med fortjeneste. Når du investerer i Private Equity, er det disse fonde, du investerer i.

Det foregår således, at du forpligter dig til at investere et bestemt beløb i fonden. Du giver et såkaldt kapitaltilsagn – hvilket i Private Equity-verdenen hedder et commitment – som er bindende i hele fondens levetid. Det betyder, at Private Equity-fonden kan ”kalde” pengene, når de får behov for kapital til at opkøbe nye virksomheder eller afregne omkostninger. Den del af dit commitment, du endnu ikke har indfriet, kaldes dit unfunded commitment.

Det er først, når fonden sælger virksomhederne igen, at du og de andre investorer får realiseret et eventuelt afkast.

Da minimumsgrænsen for en investors commitment hos de fleste Private Equity-fonde er på over en million kroner, og investeringshorisonten typisk er 8-10 år, har det indtil videre primært været professionelle, institutionelle investorer såsom pensionskasser, Family Offices, selskaber og fonde, der har investeret i Private Equity.

Private Equity oplever dog i disse år en massivt stigende interesse fra private velhavere, der ser Private Equity-investeringer som endnu en mulighed for at jagte afkast og samtidig sprede formuen på flere typer investeringer.


Hvordan er strukturen og rollefordelingen i Private Equity-fonde?

Medlemmerne af en Private Equity-fond kan overordnet set deles op i to parter – en General Partner (GP) og en række Limited Partners (LP). General Partnerer Private Equity-selskabet, der står bag fonden, mens Limited Partners er dem, der har givet et kapitaltilsagn til fonden.

Som Limited Partner har man ingen indflydelse på, hvilke konkrete selskaber fonden investerer i – det er General Partner, der bestemmer det. Derfor kalder man somme tider Private Equity-fonde for blind pools.

Læs mere om rollefordelingen i den fulde artikel om Private Equity og Private Equity-fondes livscyklus.


Overblik over Private Equity-fondes livscyklus

Det er vigtigt, at du ved noget om Private Equity-fondes livscyklus, inden du investerer i Private Equity. Det er grundlæggende viden, du skal bruge for at kunne evaluere dine Private Equity-investeringer. Flere af nøgletallene i Private Equity-rapportering udvikler sig nemlig alt efter, hvor langt fonden er i sin livscyklus.

En Private Equity-fond har typisk en livscyklus på 8-10 år, og den består af følgende fire faser:

Læs mere om de forskellige faser i den fulde artikel: Private Equity-investeringer og Private Equity-fondes livscyklus.


Omkostninger ved investering i Private Equity

Gå til den fulde artikel.

Omkostninger ved investering i Private Equity er et større emne i sig selv, og omkostningerne varierer fra fond til fond. Her får du et overblik over de mest anvendte typer af omkostninger og omkostningsstrukturer, som du skal være opmærksom på, når du investerer i Private Equity.

De fleste fonde opkræver management fees og performance fees. Mange fonde opkræver derudover forskellige former for deal fees. Flere og flere fonde anvender også såkaldte equalizations og equalization-renter i forbindelse med, at nogle investorer træder senere ind i fonden end andre.


Management fee

Management fees går til lønninger til fondens medarbejdere for deres arbejde med at drive fonden og andre faste såvel som variable udgifter i forbindelse med driften af fonden.

Fondens management fee opkræves oftest kvartalsvist og ligger på 1,5-2 % årligt af enten den committede kapital eller den investerede kapital (AuM) eller en kombination af de to.

OBS: Det varierer fra fond til fond, om management fees bliver talt med i dit commitment eller lagt oveni. Det er vigtigt, at du er bevidst om dette og tager højde for det, når du beregner dit samlede unfunded commitment, da der kan komme en væsentlig omkostning oveni dit commitment, hvis management fees ikke bliver regnet for en del af dit commitment (læs mere om dette i vores artikel: 7 ting, du skal være opmærksom på, når du laver et samlet Private Equity-overblik).


Carried interest (carry eller performance fee)

Udover et management fee opkræver de fleste General Partners også et performance fee på ca. 20 %, som ofte betegnes carried interest. Det opkræver de, hvis fonden opnår et afkast, der overgår en minimumsgrænse, også kaldet en hurdle rate. Hurdle raten er fastsat på forhånd og ligger typisk på 8 % årligt.


Deal fees og andre deal-omkostninger

Mange fonde opkræver deal fees for det ekstra arbejde, der er forbundet med at forsøge at indgå købs- og investeringsaftaler med de virksomheder, fondene gerne vil investere i. Nogle fonde modregner deal fees i management fee’et, men ofte vil deal fees være en ekstra omkostning, der er med til at reducere fondens kapital til investering.

Deal fees ligger oftest på 2-4 % af transaktionsværdien og opkræves, når aftalen lukkes – eller mislykkes. Der er jo også omkostninger forbundet med de aftaler, der ikke ender med at blive lukket af den ene eller anden grund.

Der er ofte også andre deal-omkostninger forbundet med fondens arbejde for at investere i virksomheder. Det kan være omkostninger til tredjeparter såsom advokater og revisorer.


Equalizations og equalization-renter

I forbindelse med at nogle investorer træder senere ind i en fond end andre, er flere og flere fonde begyndt at anvende såkaldte equalizations. Equalizations er en betegnelse for de kapitalstrømme, der skal sikre, at alle investorer har betalt en lige stor andel af deres commitment til investeringer, management fees osv. på trods af, at nogle er indtrådt i fonden senere end andre, da de nye investorer jo også får en andel af fondens eksisterende investeringer.

Når man som investor træder senere ind i en fond end andre investorer, kan det også give nogle omkostninger i form af såkaldte equalization-renter, som flere og flere fonde er begyndt at anvende.

Læs meget mere om omkostninger ved Private Equity-investering i den fulde artikel: Omkostninger ved investering i Private Equity.


Typer af Private Equity-fonde

Gå til den fulde artikel.

Der findes adskillige typer af Private Equity-fonde, der adskiller sig fra hinanden ved at have forskellige investeringsstrategier. De to mest populære typer er venturefonde og kapitalfonde.


Venturefonde

Venturefonde investerer i mindre, nye virksomheder, der befinder sig i begyndelsen af deres livscyklus og måske blot består af en god forretningsidé. Det afgørende er, at virksomhederne vurderes at have et stort vækstpotentiale, en stærk ledelse og et unikt produkt.

Virksomhedernes livsfase taget i betragtning er der en forholdsvis høj risiko ved at investere i dem, men samtidig er der en mulighed for at opnå rigtig høje afkast, hvis virksomheden bliver en succes.


Kapitalfonde (Buyout)

Modsat venturefonde opkøber kapitalfonde virksomheder, der allerede er etablerede, men mangler den nødvendige kapital til at udfolde deres fulde potentiale. Disse virksomheder er ofte stabile, ikke-cykliske virksomheder med et stabilt cash flow. Denne stabilitet er et must for kapitalfondene, da de enten låner op til 80 % af opkøbsprisen i banken – og stiller aktiverne i den opkøbte virksomhed som sikkerhed for lånet, som de løbende betaler tilbage via virksomheden – eller finansierer de 80 % af opkøbsprisen via leveraged loans. Den resterende del af opkøbsprisen betales med fondens egne ressourcer.

Udover venturefonde og kapitalfonde findes der adskillige andre, men mindre udbredte typer af Private Equity-fonde. Læs meget mere om venturefonde, kapitalfonde, growth capital-fonde, distressed funding m.fl. i denne artikel: Private Equity-fonde: Disse typer findes der.


Det bør du overveje, inden du investerer i Private Equity

Gå til den fulde artikel.

At investere i Private Equity er meget anderledes end at investere i traditionelle aktivklasser. Der er således både nogle forhold, du bør være opmærksom på, og en række spørgsmål du aktivt bør forholde dig til, inden du begiver dig ind i Private Equity-universet.


Det skal du være opmærksom på, når du overvejer at investere i Private Equity

1. En Private Equity-investering er en meget langsigtet investering, hvori dine midler er bundet på en særlig måde.

En af de faktorer, man bør være særligt opmærksom på i forbindelse med Private Equity-investeringer er, at der er tale om investeringer med en lang tidshorisont. Tilbagebetalingstiden på en Private Equity-investering er typisk 8-10 år, men kan være på helt op til 12-15 år.

2. Du skal altid kunne levere den kapital, du har forpligtet dig til

Dit commitment til en Private Equity-fond er bindende, og når fonden ”kalder” en del af den kapital, du har forpligtet dig til at levere, skal du kunne levere den med det samme. Du skal således kunne skabe et likviditetsberedskab, der sikrer, at du til alle tider er i stand til at imødekomme kapitalkald fra alle de Private Equity-fonde, du har investeret i.

3. Der er relativt høje omkostninger forbundet med at investere i Private Equity

Sammenlignet med investering i aktier og obligationer er der relativt høje omkostninger forbundet med at investere i Private Equity-fonde. I tillæg til omkostninger til selve driften af fonden kommer også General Partners performance fee – deres carried interest – som GP modtager, når fondens afkast overstiger den fastsatte hurdle rate (læs mere i artiklen: Omkostninger ved investering i Private Equity).

4. Investeringer i Private Equity er mere ugennemsigtige end traditionelle investeringer

Investeringer i Private Equity er mere ugennemsigtige end investeringer i traditionelle aktivklasser såsom aktier og obligationer. Det skyldes, at Private Equity-markedet ikke er lige så reguleret som det børsnoterede marked, hvor der er mange krav til, hvordan og hvornår børsnoterede selskaber skal rapportere, og hvor meget information de skal dele.

Læs meget mere i den fulde artikel: Det bør du overveje, inden du investerer i Private Equity.


Det skal du tage stilling til, inden du investerer i Private Equity

1. Hvordan komplimenterer en investering i Private Equity resten af din portefølje?

Når du overvejer at investere i Private Equity, er det vigtigt, at du tager stilling til, om en sådan investering komplimenterer resten af din portefølje, og om den er i overensstemmelse med din investeringsstrategi og din risikoprofil.

2. Hvilken type af Private Equity-fonde vil du investere i?

Som du kan læse mære om i artiklen Private Equity-fonde: Disse typer findes der, er der mange forskellige slags Private Equity-fonde, der alle har forskellige strategier og risikoniveauer. Det er derfor vigtigt, at du tager stilling til, hvor stor en risiko du er villig til at løbe, og hvilken fondstype der passer bedst til din risikoprofil.

3. Skal der være et bestemt sektortilt i dine Private Equity-investeringer?

Du bør tage stilling til, om der er en bestemt sektor, du gerne vil investere i, og investere i Private Equity-fonde, der stemmer overens med dine ønsker.

4. Hvordan vil du investere i Private Equity?

Der er flere måder at investere i Private Equity på, og du kan læse mere om mulighederne i artiklen: Sådan investerer du i Private Equity og handler med ejerandele. Du bør overveje, om du vil investere direkte i en Private Equity-fond for at minimere omkostningerne, eller om en af de andre måder at handle på passer bedre til din situation og investeringsstrategi.

5. Har du specifikke krav, du vil have inkluderet i et sideletter?

Ved investering i en Private Equity-fond får mange investorer udarbejdet et såkaldt sideletter med specifikke krav, som de vil have fonden til at skrive under på, inden de indgår en Limited Partner Agreement.

Det kan for eksempel være, at man gerne vil specificere nogle rettigheder for et eventuelt videresalg af commitment. Man kan også kræve at få besked, hvis der er en af de andre investorer, der misser et kapitalkald. Eller måske vil man sætte nogle rammer for etik.

Læs meget mere i vores artikel: Det bør du overveje, inden du investerer i Private Equity.


Evaluering af dine Private Equity-investeringer: Disse 4 nøgletal skal du forstå

Gå til den fulde artikel.

Som allerede nævnt er dit commitment til en Private Equity-fond bindende, når først du har indgået aftalen, og du kan således som udgangspunkt ikke trække det tilbage, hvis du ikke synes, at Private Equity-fonden opnår tilstrækkeligt gode resultater.

Ikke desto mindre er det vigtigt, at du bevarer overblikket over, hvordan de Private Equity-fonde, du har investeret i, performer. På den måde kan du holde styr på, hvor langt de forskellige fonde er i deres livscyklus, og hvor meget du har fået ud af dine investeringer indtil videre.

Herunder ser du et eksempel på et samlet Private Equity-overblik for fire fonde med nogle af de informationer og nøgletal, en sådan rapport typisk indeholder.

I anden kolonne fra venstre er årstallet for fondens etablering angivet – dette kaldes også for vintageåret. Dernæst er markedsværdien af din investering i fonden angivet. Rapporten giver også et overblik over dine commitments og unfunded commitments samt dine indbetalinger til (Paid in) og udbetalinger fra (Paid out) fondene. Return angiver dit samlede afkast af investeringen – det vil sige det, du har fået udbetalt fra fonden lagt sammen med den urealiserede værdi af din investering i fonden fratrukket det, du har indbetalt til fonden.

De fire nøgletal, vi ikke har nævnt endnu – nemlig DPI, RVPI, TVPI og IRR – er dem, du skal forstå for at kunne evaluere resultaterne af dine Private Equity-investeringer.


Internal Rate of Return (IRR) – den interne rente

IRR er den interne rente af din investering i Private Equity-fonden og er et af de vigtigste nøgletal, når det kommer til at evaluere din investering.

Meget simplificeret fortæller IRR dig dit gennemsnitlige årlige afkast på din Private Equity-investering.

IRR er imidlertid et kompliceret nøgletal, som vi går i dybden med i den fulde artikel Evaluering af dine Private Equity-investeringer: Disse 4 nøgletal skal du forstå, hvor du bl.a. kan blive klogere på antagelsen om geninvestering, hvorvidt man kan sammenligne IRR på tværs af fonde, og om hvordan nogle fonde forsøger at optimere deres IRR for at ”se godt ud” over for investorerne.


Distributed to Paid In (DPI) – fondens udbetalinger i forhold til dine indbetalinger

Nøgletallet DPI er et mål for den realiserede gevinst af din Private Equity-investering.

Det sætter udbetalingerne fra fonden i forhold til dine indbetalinger til fonden og viser således, hvor mange gange du indtil videre har fået udbetalt det samlede beløb, du indtil videre har indbetalt – det vil sige, hvor mange gange, du på det pågældende tidspunkt har fået din investering igen i form af realiseret afkast.

Der er flere ting, du skal være opmærksom på, når det kommer til dette nøgletal, og det kan du læse meget mere om i artiklen Evaluering af dine Private Equity-investeringer: Disse 4 nøgletal skal du forstå, hvor vi blandt andet stiller skarpt på, hvilken betydning fondens livscyklus har for dens DPI og giver dig et overblik over, hvordan DPI-nøgletallet gerne skulle udvikle sig over en fonds levetid.


Residual Value to Paid In (RVPI) – din investerings markedsværdi i forhold til dine indbetalinger

Nøgletallet RVPI er et mål for den urealiserede gevinst af din Private Equity-investering.

Det sætter den nuværende markedsværdi af din Private Equity-investering i forhold til dine indbetalinger til fonden og viser således, hvor mange gange du indtil videre har fået din investering igen i form af urealiseret værdi.

Dette nøgletal kan du også læse mere om i artiklen Evaluering af dine Private Equity-investeringer: Disse 4 nøgletal skal du forstå, hvor vi ligeledes kommer ind på, hvilken betydning fondens livscyklus har for dens RVPI og giver dig et overblik over, hvordan RVPI-nøgletallet gerne skulle udvikle sig over en fonds levetid.


Total Value to Paid In (TVPI) – din investerings totale værdi i forhold til dine indbetalinger

TVPI er summen af DPI og RVPI og dermed et udtryk for dit samlede afkast. Tallet viser således, hvor mange gange du har fået din investering igen i form af både realiseret og urealiseret afkast.

Eftersom TVPI både tager højde for dit realiserede og dit urealiserede afkast, bør tallet stige, efterhånden som fonden bevæger sig igennem sin livscyklus.


Hvilke nøgletal er bedst til at evaluere resultaterne af dine Private Equity-investeringer – og er de sammenlignelige på tværs af forskellige fonde?

Der er ikke noget entydigt svar på, hvilket nøgletal der er bedst til at evaluere resultaterne af dine Private Equity-investeringer, men der er mange argumenter for, at IRR og DPI er de nøgletal, man får mest ud af at evaluere. Samtidig er der fordele og ulemper ved begge nøgletal.

Læs meget mere om de 4 nøgletal og fordelene og ulemperne ved IRR og DPI i vores dybdegående artikel Evaluering af dine Private Equity-investeringer: Disse 4 nøgletal skal du forstå.


Sådan investerer du i Private Equity og handler med ejerandele

Gå til den fulde artikel.

Investering i Private Equity foregår typisk på den måde, at et Private Equity-selskab rækker ud til potentielle investorer og pitcher deres fond, hvorefter investorerne kan aflægge et commitment til fonden.

Der er imidlertid også opstået andre måder, hvorpå man kan handle med Private Equity, og her får du et hurtigt overblik over de forskellige muligheder.


Du har i nogle tilfælde mulighed for at videresælge dit commitment eller opkøbe andres

Som udgangspunkt er der ingen vej ud af en Private Equity-investering, når du først har indgået en aftale, da dit commitment er bindende.

Der er imidlertid efterhånden opstået et marked for at handle med ejerandele i Private Equity-fonde, som fungerer på den måde, at investorer sælger deres commitment videre til en anden investor, som så overtager det commitment til den pågældende fond.


Du kan investere i en børsnoteret Private Equity-fond eller Private Equity-fund of funds

Derudover er der opstået en tredje måde at handle med Private Equity på, der også giver de mindre investorer mulighed for at være med. Det kan de ved at købe aktier i en børsnoteret Private Equity-fond eller Private Equity-fund of funds. Denne måde at handle med Private Equity på er dog forholdsvis ny, og udvalget af børsnoteret Private Equity er stadig begrænset.


Du kan investere i en Private Equity-ETF

Du har også endnu en mulighed for at investere i Private Equity via det børsnoterede marked. Du kan nemlig også investere i en Private Equity-ETF, der følger et Private Equity-indeks.


Du kan investere via en bank

Flere og flere banker tilbyder, at du kan investere i Private Equity igennem dem. Det fungerer på den måde, at banken selv bliver Limited Partner i en fond, hvorefter de sælger dele af deres commitment videre til deres kunder. Du skal være opmærksom på, at denne måde at handle med Private Equity kan indebære et ekstra lag af omkostninger, da banken også tager betaling for sine services i forbindelse med investeringen.


Du kan indgå i en co-investering med en Private Equity-fond

En form for Private Equity-investering, der vinder frem, er de såkaldte co-investeringer, hvor du som LP i en Private Equity-fond kan få muligheden for at indgå i en investering i et selskab sammen med fonden, men ikke via fonden. Det vil sige, at hvis en Private Equity-fond, du har investeret i, tilbyder dig at blive co-investor i en af fondens investeringer, vil du både opnå en ejerandel i selskabet via din investering i fonden, men derudover vil du også få en direkte ejerandel i selskabet eller en andel via en såkaldt dedikeret co-investment vehicle, der oprettes til at foretage co-investeringer.


Du kan selv kontakte en Private Equity-fond

Sidst men ikke mindst har du naturligvis også muligheden for selv at researche dig frem til og kontakte en Private Equity-fond, der går godt i spænd med din investeringsstrategi, situation og ønsker.

Læs meget mere om, hvordan du investerer i Private Equity i den fulde artikel Sådan investerer du i Private Equity og handler med ejerandele.

Du har nu fået et indblik i de forskellige måder, hvorpå du kan handle med Private Equity. Vælger du at investere i flere Private Equity-fonde, er det altafgørende, at du udarbejder en samlet rapportering for dem, hvis du vil bevare overblikket over dit samlede unfunded commitment og sammenligne de forskellige fondes resultater. I det følgende giver vi dig en række råd til, hvad du bør tage højde for, når du udarbejder rapporteringen.


7 ting, du skal være opmærksom på, når du laver et samlet Private Equity-overblik

Gå til den fulde artikel.

Det er vigtigt, at du har et samlet overblik over alle dine Private Equity-investeringer, og det er det primært af to årsager.

For det første er det enormt vigtigt, at du altid har et overblik over dit samlede unfunded commitment, så du altid ved præcist, hvor meget fondene tilsammen kan kalde fra dig og dermed, hvor stort et likviditetsberedskab du skal have for at kunne imødekomme deres kald.

For det andet giver en samlet rapportering dig muligheden for at kunne sammenligne resultaterne af dine forskellige Private Equity-investeringer.

Læs med her, hvor vi gennemgår 7 ting, du skal være opmærksom på, når du udarbejder et samlet Private Equity-overblik.

1. Vær opmærksom på den manglende fælles standard for fondenes rapportering

At lave et samlet Private Equity-overblik er ikke så simpelt som bare at samle nøgletallene fra de forskellige fonde, du har investeret i.

Der er nemlig ingen regler eller fælles standard for, hvordan fondene rapporterer for deres investeringer. Det er derfor i høj grad op til den enkelte fond, hvordan de vælger at rapportere og beregne de forskellige Private Equity-nøgletal.

En stor del af opgaven med at udarbejde en samlet rapportering for dine Private Equity-investeringer ligger derfor i at sikre, at nøgletallene for de forskellige investeringer er udarbejdet på det samme grundlag.

2. Du skal være opmærksom på, om du imødekommer kald, der ikke reducerer dit unfunded commitment

En af de vigtigste fordele ved at udarbejde et samlet Private Equity-overblik for alle dine Private Equity-investeringer er som nævnt, at du på den måde kan bevare overblikket over dit samlede unfunded commitment. I den forbindelse er det vigtigt, at du er opmærksom på, om du imødekommer kald fra fondene, der ikke reducerer dit unfunded commitment.


3. Nogle distributioner kan genkaldes

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at nogle distributioner kan genkaldes af fonden. Det står i din LPA under hvilke omstændigheder, der kan genkaldes. Derudover gør fonden i forbindelse med hver distribution opmærksom på, om den kan genkaldes helt eller delvist.

Hvis en distribution kan genkaldes, er det ensbetydende med, at du gennem resten af fondens levetid skal kunne tilbagebetale udbetalingen til fonden, hvis de beder om det. Beløbet skal derfor lægges oveni dit unfunded commitment, så tallet hele tiden afspejler, hvor meget fonden kan kalde fra dig.


4. Sørg for, at fondenes afkast er efter omkostninger

Når du udarbejder dit Private Equity-overblik, bør du sikre dig, at alle omkostninger relateret til investeringerne – og ikke kun de indbetalinger, der regnes som en del af dit commitment – tæller med i dine indbetalinger til fondene. Hvis de ikke tælles med, vil gevinsten af din investering syne højere, end den egentlig er. Ved at inkludere alle omkostninger i beregningen af afkastnøgletallene i rapporten får du således det mest retvisende billede af, hvordan dine Private Equity-investeringer performer.


5. Vær opmærksom på, om du har investeret med forskellige valutaer

Hvis du har investeret med forskellige valutaer, skal du huske at være opmærksom på dette, når du udarbejder dit samlede Private Equity-overblik.

Du bør inkludere Market value både i den valuta, du har investeret med, og i DKK. Commitment, Unfunded commitment, ind- og udbetalinger og afkast bør alle omregnes til DKK, så hele din rapport er i samme valuta, og du bevarer overblikket over dit unfunded commitment i DKK.

Såfremt du har valgt at afdække dele af din valutaeksponering, bør du også regne dette med ind i dit samlede resultat.


6. Kontrollér, om rapporterne fra fondene stemmer overens med de indbetalinger, du har foretaget

Alle kan lave fejl – også Private Equity-fonde. Derfor er det vigtigt, at du ikke blot tager deres rapporter for gode varer, men derimod kontrollerer, at tallene stemmer overens med virkeligheden.


7. Det kan være svært at tolke kapitalkald fra fondene

Det kan være en tidskrævende opgave at tolke de enkelte kapitalkald fra fondene. De består ofte af forskellige komponenter, som det kan være svært at adskille fra hinanden. Det kan således være svært at gennemskue, hvad der bliver kaldt til hvad og forstå notaer.

For at kunne udarbejde et retvisende Private Equity-overblik er det vigtigt, at du tolker fondens kapitalkald korrekt.

Læs meget mere i den fulde artikel 7 ting, du skal være opmærksom på, når du laver et samlet Private Equity-overblik.


Få et fyldestgørende og pålideligt Private Equity-overblik

Der er mange ting, man bør tage højde for, når man udarbejder en samlet rapport for ens Private Equity-investeringer, og det kan tage lang tid at undersøge dem alle til bunds og sikre sig, at alle nøgletallene på tværs af fondene er beregnet på samme grundlag.

Vi kan gøre det for dig.

Hos Hemonto har vi lang erfaring med konsolideret rapportering af Private Equity. Vi har derfor et godt kendskab til de fleste Private Equity-fonde og deres måde at rapportere på. Den viden bruger vi til at sikre, at alle tal i rapporteringen er beregnet på samme grundlag.

På den måde får du et retvisende og sammenligneligt overblik over fondenes resultater og dine unfunded commitments.

Med Private Equity-rapportering fra Hemonto ved du altid præcist, hvad de forskellige fonde kan kalde fra dig, og hvad deres resultater har været.

Det giver dig overblik og indsigt til at træffe de bedste beslutninger for dine investeringer.

Læs mere om vores Private Equity-rapportering her, eller kontakt os for at høre mere.