Ændringer i anbringelsesbekendtgørelsen kan resultere i markant flere uddelingskroner fra almennyttige fonde


Skrevet af Ken Gamskjær

Der er sket meget på investeringsområdet siden juli 2013, hvor Civilstyrelsen sidst kastede et kritisk blik på reglerne for, hvordan almennyttige fonde må investere deres formuer. Nu ser det dog ud til, at en revidering af anbringelsesbekendtgørelsen er lige på trapperne.

Læs med her, hvor vi kigger nærmere på, hvad en ændring af investeringsreglerne kan betyde for jer som almennyttig fond.

Den nuværende anbringelsesbekendtgørelse begrænser mulighederne for at opnå afkast

Anbringelsesbekendtgørelsen er længe blevet kritiseret for at begrænse almennyttige fondes investeringsmuligheder med regler, som ikke er tilpasset til de økonomiske realiteter i det nuværende lavrentemiljø.

Det skyldes blandt andet, at I som almennyttig fond er tvunget til at investere halvdelen af jeres formue i såkaldte sikre obligationer. Med de lave renter, vi ser i dag, giver det jer færre muligheder for at opnå afkast af fondens investeringer, da de sikre obligationer næsten ikke giver noget afkast.

I forbindelse med udbud af kapitalforvaltning for vores kunder ser vi for eksempel ofte, at kapitalforvalterne regner med et forventet afkast på de sikre obligationer på 0%. I sidste ende går et manglende afkast ud over de årlige uddelinger og dermed jeres mulighed for at bidrage til det gode formål, som jeres fond er sat i verden for at støtte.

Nu er Civilstyrelsen imidlertid ved at være klar med en opdateret version af anbringelsesbekendtgørelsen i tæt samarbejde med brancheforeningen Finans Danmark, som har fremsat en række ændringsforslag, der tager højde for de ændrede vilkår på investeringsområdet, og som skal forbedre almennyttige fondes muligheder for at opnå afkast.

Læs mere om den nuværende anbringelsesbekendtgørelse og de konkrete ændringsforslag i vores artikel Analyse af fondes afkast og risiko: Nye investeringsregler på vej efter kritik af anbringelsesbekendtgørelsen.

Gratis e-bog

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Vi vil være med til at skabe fair play og transparens i finansverdenen. Derfor har vi udarbejdet denne håndbog, hvori du bl.a. finder kapitler om evaluering af omkostninger og afkast, og om hvordan du får mest muligt ud af møderne med dine kapitalforvaltere. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag håndbogen helt gratis.

evaluering af kapitalforvaltning

Nye regler i anbringelsesbekendtgørelsen kan føre til højere afkast og flere uddelingskroner

I ændringsforslaget foreslår Finans Danmark blandt andet at hæve andelen af midler, der må anbringes i andre aktiver end obligationer og bankindestående, fra 50% til 75%. Det vil gøre det muligt for jer som almennyttig fond at investere en større andel i aktiver såsom aktier, erhvervsobligationer og investeringsforeninger.

Vi har lavet en række foreløbige beregninger på, hvad ændringsforslaget kan betyde for en fonds potentielle afkast og dermed de årlige uddelinger. Tallene er beregnet på baggrund af forventningerne fra Rådet for Afkastforventninger.

Ifølge vores beregninger vil en almennyttig fond, der udnytter de nye rammer fuldt ud, kunne øge sit forventede afkast med op til 60% svarende til 1,50 procentpoint om året. For en fond med en formue på 500 mio. kr. betyder det, at fonden får 7,5 mio. mere til uddelinger om året.

Find også vores beregninger i artiklen ”Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner” hos Fundats her.

Flere investeringsmuligheder stiller også flere krav til indsigten i investeringsuniverset

Det er dog vigtigt at huske på, at afkast og risiko går hånd i hånd, og dette tilfælde er ingen undtagelse. Som forventet viser vores beregninger, at en større allokering til aktier og erhvervsobligationer vil lede til en højere risiko. Dog med en lille forbedring i selve afkast/risiko-forholdet, som også kaldes det risikojusterede afkast. Alt andet lige betyder det, at I kan forvente, at der kommer større udsving i afkastet år for år, hvis I vælger at udnytte de nye rammer.

I og med at den nuværende bekendtgørelse er så stram, som den er, fungerer den som en forsikring for, at kapitalforvaltningen placeres konservativt. Hvis I som fond får mere råderum til at kigge på andre aktivklasser, stiller det også krav om, at I fremadrettet forholder jer mere aktivt til, hvordan fondens midler placeres, og hvordan tabet potentielt kan se ud i en krisesituation.

Investeringsuniverset kan bruges mere effektivt for at opnå højere afkast med samme risikoprofil

Hvis I ikke ønsker at bruge de nye rammer til at tage mere risiko, men blot give jeres kapitalforvaltere flere muligheder for at bruge investeringsuniverset mere effektivt, er de reviderede rammer også en fordel.

Som tidligere nævnt, viser vores beregninger nemlig, at de nye rammer også giver mulighed for at opnå et bedre risikojusteret afkast. Det betyder helt konkret, at I under de nye regler kan få mere ud af jeres formue med den samme risikoprofil.

Ifølge vores beregninger vil det forventede afkast på en middel-risiko-portefølje kunne øges med knap 15% uden, at der optages yderligere risiko. Grunden til dette er, at yderligere spredning mellem aktivklasser vil kunne gavne afkast/risiko-forholdet.

Gratis e-bog

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Vi vil være med til at skabe fair play og transparens i finansverdenen. Derfor har vi udarbejdet denne håndbog, hvori du bl.a. finder kapitler om evaluering af omkostninger og afkast, og om hvordan du får mest muligt ud af møderne med dine kapitalforvaltere. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag håndbogen helt gratis.

evaluering af kapitalforvaltning
Det bliver endnu vigtigere at evaluere kapitalforvalternes anbefalinger

Udover at lempelserne vil sætte højere krav i form af stillingtagen til risiko og rammer, bliver det også endnu vigtigere, at I evaluerer kvaliteten af den rådgivning, I modtager fra jeres kapitalforvaltere.

Den reviderede bekendtgørelse vil øge indtjeningsmulighederne for kapitalforvalterne. Det er derfor forventeligt, at nogle forvaltere i højere grad vil forsøge at sælge ydelser, der er mere uigennemsigtige, og hvor indtjeningen for forvalteren er højere.

Dermed ikke sagt, at ydelserne ikke kan være gavnlige for fondens portefølje i de rette konstruktioner. Det er bare vigtigt, at I forholder jer til, om anbefalingerne objektivt giver mening, og om de er markedskonforme.

Få uafhængig rådgivning fra en erfaren sparringspartner uden modstridende interesser

Vi tilbyder objektiv evaluering af og sparring på jeres kapitalforvaltning, hvor vi bl.a. vurderer resultaterne af jeres investeringer hos de forskellige forvaltere og gennemgår den overordnede risiko i jeres setup. Læs mere om, hvordan vores evaluering og sparring styrker jeres beslutningsgrundlag.

Kontakt os i dag

Ken Gamskjaer

CEO & Partner

+45 31 71 10 26

kg@hemonto.com

Kontakt