finansordbog

Aktier 

En konto, som er dedikeret til et depot.

En aktie er et værdipapir, der giver ejerskab i et selskab. Det er udelukkende udbud og efterspørgsel i markedet, der bestemmer kursen på en aktie. Der er ingen forpligtelser fra selskabet omkring kursen på aktien. Når du investerer i aktier, er der ingen begrænsninger på størrelsen af afkast, og du kan maksimalt tabe det investerede beløb.

Aktiehændelser (corporate actions) er alt det, der påvirker en aktie og dens ejerforhold. Det kan være, når aktien udstedes, noteres på børsen, splittes, eller hvis selskabet bliver opkøbt eller går konkurs.

Emerging markets er lande, der er i rivende udvikling, men som stadig har en lav indkomst pr. indbygger. Her vil vækstpotentialet være højere end i de mere udviklede lande. Det giver mulighed for et højt afkast, ligesom risikoen for tab vil være høj, når man investerer i emerging markets aktier.

Globale aktier kan være noteret på en udenlandsk børs. Udenlandske aktier vil ofte være mere risikable end indenlandske aktier på grund af valutakursrisikoen, der udtrykker risikoen for, at den udenlandske valuta falder i værdi i forhold til den indenlandske valuta.

Indenlandske aktier er aktier, som er noteret på en indenlandsk børs. Som investor vil der ofte være lavere risiko forbundet med investering i indenlandske aktier frem for udenlandske aktier. Det skyldes, at man undgår valutakursrisiko ved investering i indenlandske aktier. 

Aktiv styring betyder, at man forsøger at få et afkast, der er bedre end markedsafkastet.

Aktivklasser (Asset Classes) er opdelingen af finansielle instrumenter på typer såsom:

Allokering er spredningen af en investors aktiver på forskellige investeringsmuligheder såsom aktier, obligationer og kontanter. Formålet er at optimere balancen mellem risiko og afkast.

Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) angiver de samlede handels- og administrationsomkostninger i investeringsforeningen samt emissionstillæg og indløsningsfradrag.

Et basispoint svarer til en hundrededel (1/100) af en procent. Enheden anvendes ofte til at angive forskelle i rentesatser. Forskellen mellem 1,5% og 2% er 50 basispoint.

Et bear-marked er et marked med faldende kurser, hvor yderligere fald forventes.

Benchmark er et sammenligningsgrundlag til vurdering af afkast. For eksempel kan en aktie benchmarkes med et indeks eller med aktier fra andre selskaber i samme branche.

 

Et bull-marked er et marked med stigende kurser, hvor yderligere stigninger forventes.

En metode til at overskue og anvende data på tværs af forskellige databaser. Business Intelligence består typisk af tre faser:

1) indsamling af data på tværs af forskellige datakilder
2) behandling, udvælgelse, gruppering og statistik af data
3) præsentation og rapportering af data

CoCo-obligationer (contingent convertible bonds) er en kompleks og risikofyldt type af virksomhedsobligationer. CoCo-obligationer er betingede konvertible obligationer, som bliver udstedt af finansielle institutter. CoCo-obligationer giver udsteder mulighed for at konvertere gæld til aktier, hvis udstederens solvens bliver udfordret. Formålet med udstedelsen af CoCo-obligationer er at kunne absorbere tab, hvis udsteder kommer i økonomiske vanskeligheder.

CLO står for Collateralized Loan Obligation. En CLO er en struktureret obligation, hvor den underliggende portefølje består af en pulje med flere store virksomhedslån med variabel rente.

Cykliske aktier er følsomme over for ændringer i de økonomiske konjunkturer og svinger derfor i takt med samfundsøkonomien. Typisk befinder cykliske aktier sig i brancher, hvor selskaberne producerer varer, som ikke er livsnødvendige, men snarere luksus for forbrugerne. I krisetider opleves ofte en faldende efterspørgsel på disse varer, hvorfor de cykliske aktier i krisetider kan opleve store fald.

Defensive aktier står i kontrast til de cykliske aktier. Defensive aktier svinger som regel ikke lige så meget, som de cykliske aktier gør. Det skyldes, at defensive aktier typisk befinder sig i brancher, der producerer eller sælger nødvendighedsvarer som eksempelvis mad eller medicin. Uanset om samfundsøkonomien befinder sig i en højkonjunktur eller en lavkonjunktur, er behovet og efterspørgslen for disse varer nogenlunde den samme.

Depotgebyr er et gebyr, som en investor betaler for at have sine værdipapirer til at stå i et depot. Depotgebyret opkræves af banker eller børsmæglerselskaber.

Et derivat er et finansielt instrument, der er konstrueret på basis af et underliggende produkt. Derivater kan benyttes af investorer til at beskytte mod risici. Derivataftalen er ofte opbygget omkring en fremtidig ydelse, og derivater kan opbygges omkring flere aktiver. Heriblandt aktier, obligationer eller valuta. Eksempler på derivater er futures og call/put-optioner.

En detail-fond er en investeringsfond med private investorer som den primære målgruppe.

Direkte lån er, når private investorer låner penge direkte til virksomheder uden at involvere en mellemmand såsom en bank. Långiver er ofte velhavende enkeltpersoner og låntager er ofte små eller mellemstore virksomheder.

Den effektive rente er den faktiske årlige forrentning på en obligation. Den effektive rente vil være lavere/højere end den nominelle rente afhængigt af, om kursen er over/under 100.

Emissionstillæg er et gebyr, som investeringsforeninger tager ved udstedelse af nye investeringsbeviser. Tillægget dækker investeringsforeningens omkostninger i forbindelse med udstedelse af nye investeringsbeviser. Indløsningsfradrag er modsat det gebyr, som investoren betaler for at få investeringsbeviser indfriet.

Tilsammen sikrer emissionstillæg og indløsningsfradrag at medlemmer, der træder ind/ud af en investeringsfond, selv betaler for omkostningerne dertil.

En engros-fond er en investeringsfond, hvor kunderne er institutionelle (store) investorer.

ESG-kriterierne (Environmental, Social and Governance) består af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier. Det er standarder, som ansvarlige investorer bruger til at vurdere potentielle investeringer. ESG kan sige noget om, hvor bæredygtig en investering er, og hvor stor en etisk effekt den har.

En Exchange Traded Fund (ETF) er en børshandlet fond. Som investor bliver du en del af en stor pulje af investorer. Du får adgang til mange værdipapirer og opnår ofte en lavere risiko, end hvis du selv havde investeret i de enkelte aktier eller obligationer. En ETF er en passiv fond, der bringer sine omkostninger ned til et minimum ved at følge et indeks.

Hvis du investerer i fastforrentede obligationer, får du en fast rente gennem hele låneperioden.

Formidlingsprovision er et gebyr, som investeringsforeninger betaler til banker. Det kan ses som betaling for, at bankrådgiverne anbefaler investeringsforeningens produkt til kunderne.

En forward er en ikke-standardiseret terminsforretning. Modsat en future er forwards en privat aftale mellem parterne og derfor ikke noteret på en børs.

En future er en standardiseret terminsforretning, som er noteret på en børs med en entydig ISIN-kode. Futures er ofte anvendt i forbindelse med aktie-, obligations-, og råvarehandler.

Når der investeres et større beløb end det, der er indskudt. Hvis der er indskudt 100 mio., og der investeres for 500 mio., er der tale om en gearing på 5.

Global Compact er FN\’s ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar. Virksomheder kan tilslutte sig principperne og på den måde forpligte sig til at rapportere, hvordan deres forretningsaktiviteter lever op til Global Compact.

Principperne i Global Compact er:

 • Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.
 • Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.
 • Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling.
 • Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.
 • Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.
 • Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.
 • Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
 • Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
 • Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.
 • Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

En hedgefond investerer med mere frihed end almindelige investeringsforeninger. Hedgefonde kan blandt andet anvende gearing, shorting og komplekse derivater.

Hvis en virksomhedsobligation er kategoriseret som high yield, betyder det, at virksomheden har opnået en lav kreditvurdering hos et internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau. High yield svarer til en kategorisering som non-investment grade.

Højrenteobligation er en obligation udstedt af virksomheder, der betaler en høj rente for adgang til likviditet.

At et papir er illikvidt betyder, at det er svært omsætteligt. Der er ofte større spreads på illikvide papirer end på likvide papirer. Det betyder, at der ved illikvide papirer er større forskel på den pris, som sælger forlanger, og den pris, som køber tilbyder.

Typisk forskellen mellem prisen på bedste bud og udbud i markedet. I moderne og effektive børsmarkeder er de indirekte handelsomkostninger små.

Indirekte omkostninger er de omkostninger, der ikke fremgår direkte ved investering i investeringsforeninger. Disse omkostninger modregnes i investeringsforeningen og fremgår derfor ikke, som en direkte omkostning for investoren.

En investeringsforening er en forening af investorer. Som medlem deler du udgifter og afkast med de øvrige medlemmer i forhold til dit investerede beløb. Investeringsforeninger udstedes i flere varianter med porteføljer i aktier, obligationer osv.

Såfremt en kunde har lånt til køb af værdipapirer, trækkes beløbene typisk over en investeringskredit med en variabel rente.

Hvis en virksomhedsobligation er kategoriseret som Investment Grade, betyder det, at virksomheden har opnået en høj kreditvurdering hos et internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau.

Noterede papirer har en entydig ISIN-kode (I Danmark ofte benævnt fondskode). Det er en 12-cifret kode, der starter med landets kendingsbogstaver, eksempelvis Danmark DKXXX. Unoterede papirer kan også tildeles en entydig ISIN-kode. I Danmark er det værdipapircentralen (VP SECURITIES), der er ansvarlig for tildeling af ISIN-koder.

Junk bonds er obligationer, der er ratet under investment grade. Ratingen betyder, at virksomheden har opnået en lav kreditvurdering hos et internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau.

Kapitalfonde består ofte af institutionelle (store) investorer og investorer i form af velhavende enkeltpersoner. Kapitalfonde leder typisk efter etablerede virksomheder med uudnyttet potentiale. Dette, med henblik på at opkøbe, effektivisere og til sidst sælge den med fortjeneste. 

Konti er en ordning for, at man kan indsætte og hæve penge i en finansiel virksomhed.

Kontogebyr betales til et pengeinstitut for at have en konto hos dem.

Hvis en obligation er konverterbar, betyder det, at låntager typisk kan indfri før udløb. For fastforrentede obligationer kan dette typisk ske til kurs 100, og for variabelt forrentede obligationer er det typisk til kurs 105.

Kurtage er prisen for at gennemføre en handel og dermed bankens gebyr for at gennemføre en handel.

Large cap betegner aktier i store virksomheder. En virksomhed er i large-cap-segmentet, hvis den har en markedsværdi på minimum 1 mia. euro. Du bør dog være opmærksom på, at grænserne mellem segmenterne kan variere for andre lande.

Leveraged loans er lån udstedt til virksomheder, der er ratet under investment grade. Ratingen betyder, at virksomheden har opnået en lav kreditvurdering hos et internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau. Leveraged loans er typisk ringere stillet i tilfælde af konkurs.

At et papir er likvidt betyder, at det er nemt omsætteligt. Omvendt med illikvide papirer.

En løbende konto er kundens daglige konto i et pengeinstitut og benævnes også driftskonto. Kontoen anvendes typisk til de daglige posteringer hos kunden.

Et lukket kredsløb er en betegnelse for et setup, hvor der til et depot er en eller flere konti dedikeret til forvaltningsaftalen. Det kan f.eks. være konti i forskellige valuta.

Management fee er en omkostning til forvalteren for pleje af porteføljen.

Såfremt der handles med noterede derivater, oprettes der typisk en marginkonto. Her flyttes et sikkerhedsbeløb mellem kundens løbende konto og marginkontoen.
Beløbet deponeres af pengeinstituttet overfor den børs, hvor papiret handles, som sikkerhed for opfyldelse af den indgåede kontrakt.

Når værdien af en position opgøres per dato, opgøres den til mark/market værdi. Her anvendes børskursen på den pågældende dato. Hvis der er tale om en obligation, medregnes også vedhængende renter på obligationen. 

Max draw-down er en indikator for porteføljens risiko. Afkast baseret på maksimal draw-down er en nuanceret måde at vurdere risiko på. Maksimal draw-down måler faldet mellem højeste top og laveste bund i en given periode som andel af værdien ved den højeste top.

Mid cap betegner aktier i mellemstore virksomheder. En virksomhed er i mid-cap-segmentet, hvis den har en markedsværdi mellem 150 mio. euro og 1 mia. euro. Du bør dog være opmærksom på, at grænserne mellem segmenterne kan variere for andre lande.

Risikoen for at lide et finansielt tab som følge af, at modparten i en handel misligholder sine betalingsforpligtelser. 

 

Den nominelle rente er den rente, der fremgår som pålydende på obligationen.

Noterede aktier er aktier i selskaber, som er noteret på en børs. Ofte er risikoen lavere end ved unoterede aktier.

Et noteret papir er et papir, der er registreret på en eller flere børser. De fleste papirer er kun noteret på én børs.

Et noteringsted er den børs, som et selskab er noteret på. De store virksomheder kan være noteret på flere børser.

En obligation er et gældsbevis, hvor låntager forpligter sig til at betale renter og afdrag til långiver af obligationen. Hvis du vælger at købe obligationer, låner du dermed de penge ud, som du har valgt at investere. Det kan enten være til et selskab, et realkreditinstitut eller en stat afhængigt af, om der er tale om virksomhedsobligationer, realkreditobligationer eller statsobligationer.

En capped floater obligation er en variabelt forrentet obligation med renteloft. Renteloftet betegner den maksimale rente, som låntager kan komme til at betale, når renten stiger.

Hybridobligationer er en kompleks og risikofyldt type af virksomhedsobligationer, hvor hovedstolen kan nedskrives eller konverteres, hvis udstederens solvens bliver udfordret. Hybridobligationer udstedes normalt af finansielle virksomheder.

Realkreditobligationer er obligationer, som er udstedt af et realkreditinstitut. Når man investerer i realkreditobligationer, er man med til at låne penge ud til boligejere, der skal have finansieret en bolig.

Statsobligationer er obligationer, som er udstedt af staten. Når man investerer i statsobligationer, låner man penge ud til staten. Staten forpligter sig til at betale renter og afdrag til ejeren af obligationen.  

Virksomhedsobligationer er obligationer, som er udstedt af en virksomhed. Når man investerer i virksomhedsobligationer, låner man penge ud til den virksomhed, som har udstedt obligationerne.

En finansiel kontrakt, der kan handles på finansielle instrumenter. Der findes to typer af optioner:

Call option – Giver en ret, men ikke en pligt til at købe et værdipapir på et fastlagt tidspunkt til en fastlagt pris.

Put option – Giver en ret, men ikke en pligt til at sælge et værdipapir på et fastlagt tidspunkt til en fastlagt pris.

For retten betales en optionspræmie til den forpligtende part. 

Passiv styring betyder, at man forsøger at få et afkast, der svarer til markedsafkastet minus omkostninger. Målet er at holde omkostningerne nede.

Hvis en kunde indgår en kontrakt omkring placering eller lån af penge, benævnes dette pengemarked.
Indlån omtales ofte som aftaleindskud, hvor udlån benævnes som aftalelån.

Det pengevægtede afkast (MWR) viser afkastet på den gennemsnitlige investerede kapital (markedsværdien), og resultatet svarer samtidig til den interne rente (IRR). Det pengevægtede afkast sammenlægges over en given periode og holdes derefter op mod den gennemsnitlige markedsværdi i perioden.

Performance fee er en betaling til en investeringsforvalter, der har genereret et positivt afkast og dermed ekstra belønning til forvalteren. Det beregnes ofte som en procentdel af investeringsresultatet.

Private Equity kan defineres som investeringer i ikke-listede (private) selskaber. Det betyder, at de selskaber, der investeres i, ikke er noteret på en offentlig børs.

Refusion er opgjort som alle positive tilbageførsler i perioden. Dette inkluderer refusion af eventuelle indirekte omkostninger som følge af beholdningen i investeringsforeninger.

Det risikojusterede afkast viser, hvor stort afkast den enkelte portefølje har givet, når der justeres for den påtagne risiko. Typisk forventes det, at mere risikofyldte investeringer giver et højere afkast for at kompensere investoren. Derfor kan du anvende det risikojusterede afkast til at vurdere, om du bliver tilstrækkeligt kompenseret for den risiko, du har påtaget dig. Rent regneteknisk svarer det risikojusterede afkast til en Sharpe Ratio med en risikofri rente på nul. 

Risikospredning er fordelingen af den investerede sum på tværs af aktivklasser, brancher, geografiske områder, kapitalforvaltere osv. Formålet er at mindske risikoen gennem lavere afhængighed af udviklingen i enkelte værdipapirer.

Sharpe ratio er et mål for det gennemsnitlige risikojusterede merafkast. Målet benyttes til at give investorer en forståelse for investeringens afkast sammenlignet med dens risiko. Sharpe ratioen tager aktivets gennemsnitlige afkast og fratrækker en risikofri rente, hvorefter der divideres med standardafvigelsen på aktivets afkast. Standardafvigelsen er et udtryk for aktivets totale risiko og angiver hvor store udsving, der er i afkastet. Jo højere værdi for sharpe ratioen, jo mere attraktivt er det risikojusterede merafkast.

Finansielle virksomheder, der laver banklignende forretninger uden formelt at være banker. De er underlagt en mindre grad af regulering sammenlignet med traditionelle banker. Eksempelvis hedgefonde, pengemarkedsfonde og uafhængige børsmæglere.

Small cap betegner aktier i små virksomheder. En virksomhed er i small-cap-segmentet, hvis den har en markedsværdi under 150 mio. euro. Du bør dog være opmærksom på, at grænserne mellem segmenterne kan variere for andre lande.

Social Responsible Investment (SRI) er en investeringspolitik, der tager hensyn til social og etisk ansvarlighed. Det betyder typisk, at man investerer i såkaldte ansvarlige virksomheder, der eksempelvis fokuserer på social retfærdighed, vedvarende energi eller bæredygtighed. Samtidig undgås investeringer i virksomheder, der producerer/sælger produkter som alkohol, gambling og tobak.

Sortino ratio er et mål for det risikojusterede merafkast og et alternativ til sharpe ratio. Sortino ratio tager aktivets afkast og fratrækker en risikofri rente, hvorefter der divideres med aktivets standardafvigelse på det negative afkast (også kaldet downside deviation). Målet forsøger at løse problemet med at anvende den totale risiko (standardafvigelser) ved beregning af sharpe ratio, idet positive (opadgående) udsving er fordelagtige for investorer og derfor ikke bør straffes.

Spread er forskellen mellem prisen, som en køber tilbyder, og prisen, som en sælger forlanger. Spreads ses ofte ved handel med valuta, varer eller værdipapirer. Jo mindre likvidt et aktiv er, jo større kan omkostningerne til spreads være.

Spredningsgevinst angiver forskellen mellem VaR for den samlede portefølje og summen af VaR for de enkelte porteføljer. Spredningsgevinsten viser, hvor meget den samlede risiko reduceres ved den aktuelle porteføljesammensætning. 

Standardafvigelse er det mest anvendte risikomål. Målet viser, hvor meget din portefølje har bevæget sig op og ned i forhold til det gennemsnitlige daglige afkast i perioden.

En høj standardafvigelse betyder store udsving fra gennemsnitsafkastet. Det giver større usikkerhed omkring porteføljens fremtidige værdi og derfor større risiko. Omvendt betyder en lav standardafvigelse, at porteføljens værdi har udviklet sig mere stabilt og indikerer derfor mindre risiko.

Stempelafgift betegner en bestemt opkrævningsform, der anvendes inden for offentlige afgifter. 

Ved strategisk aktivallokering fokuseres på at holde risikoen relativt konstant ved at have et nogenlunde fast forhold mellem andelen af aktier og obligationer i porteføljen.

Strukturerede produkter er finansielle produkter, der typisk kombinerer en obligation med en option. Strukturerede produkter kan være svære at gennemskue.

Ved taktisk aktivallokering justeres hver aktivklasses andel af den samlede portefølje løbende baseret på forventninger til markedsudviklingen. Markedstiming er den altafgørende afkastdriver for taktisk aktivallokering.

Terminsdato er den dato, hvor der udbetales rente og eventuelt udtrækning.

En terminsforretning er en unoteret “future forretning” mellem to parter, hvor det aftales, at der købes/sælges et værdipapir til en fast aftalt kurs på en fast aftalt dato.

Det er muligt at handle aktier, obligationer, hedgefonde og strukturerede aktier på terminsforretning. Den største andel af terminsforretninger indgås dog på valutamarkedet.

Det tidsvægtede afkast (TWR) er i overensstemmelse med den gældende GIPS-standard og tager hensyn til ind- og udbetalinger. Det tidsvægtede afkast vægter alle dage lige højt. Ved at beregne start- og slutværdi for hver enkelt dag, er det muligt at beregne det daglige afkast. Disse afkast akkumuleres over perioden og giver det samlede afkast.

Total Cost of Ownership (TCO) estimerer alle omkostninger forbundet med et aktiv. Det er et finansielt skøn, som kan benyttes til at bestemme de direkte og indirekte omkostninger.

Total Expense Ratio (TER) angiver de samlede handels- og administrationsomkostninger i en investeringsforening. TER angives som en årlig procentsats.

Tredjepartsomkostninger er omkostninger til tredjepart i en økonomisk transaktion. Tredjeparten kan være et pengeinstitut, der opkræver et gebyr for at agere mellemmand.

UCITS står for Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities og henviser til de fælles EU-regler for investeringsforeninger og ETF’er. Disse stiller krav til spredning, risikostyring og eksponeringer i fondenes investeringer. Formålet er derved blandt andet at øge investorernes beskyttelse.

Et udbytte, også kaldet dividende, er den årlige udbetaling af virksomhedens overskud til aktionærerne. Det opgøres som en procentsats eller et beløb per aktie.

I forbindelse med udbetalingen af udbytte tilbageholdes en udbytteskat, så aktionæren kun modtager nettoudbyttet.
Såfremt udbytteskatten er tilbageholdt på en udenlandsk aktie, kan aktionæren i nogle tilfælde søge om hjemtagning af udbytteskatten. Det er forskellen mellem den udenlandske udbytteskat og den danske, som i disse tilfælde modregnes i den udbytteskat, der betales til den danske stat.

Udløb betegner den dato, hvor obligationen er færdigafviklet (udtrukket endeligt), eller hvor hele obligationens hovedstol udbetales.

Udtrækning er processen, hvor en obligation udløber, eller en låntager indfrier sit obligationslån. På en del obligationer sker der løbende udtrækning.

Kapitalforvaltere, der støtter etiske og ansvarlige investeringer, kan underskrive FN’s principper for ansvarlige investeringer (UN PRI). 

De seks hovedprincipper lyder:

 • Vi vil indarbejde ESG-forhold i investeringsanalysen og beslutningsprocessen.
 • Vi vil være aktive investorer og praktisere ESG-forhold i investeringspolitik.
 • Vi vil arbejde på at afdække ESG-forhold i de virksomheder, vi investerer i.
 • Vi vil arbejde for accept og implementering af principperne inden for den finansielle sektor.
 • Vi vil samarbejde, hvor det er muligt, for at forbedre vores effektivitet i forbindelse med implementeringen af principperne.
 • Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt i processen med at implementere principperne.

Et unoteret papir er et papir, der ikke er registreret på en børs. Prisen fastsættes typisk hos det pengeinstitut, der har udbudt papiret, og risikoen er ofte høj. Et unoteret papir kaldes også et OTC (over the counter).

Vækstaktier er aktier i en virksomhed, som ikke har nogen indtjening af betydning, og vækstaktier er derfor typisk dyre målt på nøgletal. Virksomheden har dog udviklet et produkt eller en ide, der i fremtiden kan give store indtjeningsmuligheder.

Valørdato er den dato, en handel effektueres. Det vil sige datoen, hvor betalingen finder sted, og hvor værdipapiret skifter ejer. Det sker typisk to børsdage efter aftaleindgåelse.

Value at Risk (VaR) er et meget anvendt mål for det potentielle tab på investeringsporteføljer. Målet estimerer, hvor meget du med en given sandsynlighed risikerer at tabe over en given periode – under normale markedsforhold.

VaR opgøres oftest i kroner eller som en procentdel af porteføljen, og målet er netop populært, fordi det konkretiserer tabsrisikoen på en intuitiv måde.

Hvis en portefølje har en Value at Risk på 1 mio. kr., der er beregnet med et sikkerhedsniveau på 95%, betyder det, at med 95% sandsynlighed vil din portefølje ikke falde med mere end 1 mio. over en given periode. Perioden er typisk en dag, en måned, et kvartal eller et år.

Det betyder også, at der stadig er 5% risiko for, at du over perioden taber mere end 1 mio. Det er derfor væsentligt at være opmærksom på, at Value at Risk ikke er en garanti for det mulige maksimale tab, men et statistisk mål der kan anvendes til risikostyring og som rettesnor i forbindelse med arbejdet med risikoprofilen.

Valueaktier er en betegnelse for aktier, som er billigt prisfastsatte i forhold til deres fundamentale værdi. Aktierne er billige målt på en række nøgletal. Typisk befinder en valueaktie sig i en moden branche og oplever ikke længere den store vækst.

Valutakursrisiko er risikoen for, at den udenlandske valuta falder i værdi i forhold til den indenlandske valuta. Ved investering i udenlandske værdipapirer er denne risiko tilstede, fordi investeringen foretages med udenlandsk valuta.

En valutaterminsforretning er en aftale om køb eller salg af et beløb i valuta til en fast aftalt kurs på en fast aftalt dato. Valutaterminsforretninger kan bruges til at minimere risikoen ved handel i fremmed valuta eller som investering.

Hvis du investerer i variabelt forrentede obligationer, svinger obligationsrenten gennem låneperioden. Du vil derfor modtage rentebetalinger, der varierer.

Varighed er et matematisk udtryk for løbetiden på en obligation eller en portefølje af obligationer. Det er ligeledes et risikomål for obligationer, da varigheden måler kursfølsomheden over for små renteændringer.

Den vedhængende rente er den rente, der er “optjent” på obligationen siden sidste terminsdato. Ved en obligationshandel betaler køber den vedhængende rente til sælger, hvorimod køber modtager rente for hele terminsperioden ved næste rentebetaling.

Venturefonde rejser penge fra investorer, for derefter at investere dem i nye virksomheder med henblik på at forsøge at udfolde deres potentiale, så de kan sælges med et overskud, der udbetales til investorerne.

Load More

Aktivklasser

En konto, som er dedikeret til et depot.

En aktie er et værdipapir, der giver ejerskab i et selskab. Det er udelukkende udbud og efterspørgsel i markedet, der bestemmer kursen på en aktie. Der er ingen forpligtelser fra selskabet omkring kursen på aktien. Når du investerer i aktier, er der ingen begrænsninger på størrelsen af afkast, og du kan maksimalt tabe det investerede beløb.

Aktiehændelser (corporate actions) er alt det, der påvirker en aktie og dens ejerforhold. Det kan være, når aktien udstedes, noteres på børsen, splittes, eller hvis selskabet bliver opkøbt eller går konkurs.

Emerging markets er lande, der er i rivende udvikling, men som stadig har en lav indkomst pr. indbygger. Her vil vækstpotentialet være højere end i de mere udviklede lande. Det giver mulighed for et højt afkast, ligesom risikoen for tab vil være høj, når man investerer i emerging markets aktier.

Globale aktier kan være noteret på en udenlandsk børs. Udenlandske aktier vil ofte være mere risikable end indenlandske aktier på grund af valutakursrisikoen, der udtrykker risikoen for, at den udenlandske valuta falder i værdi i forhold til den indenlandske valuta.

Indenlandske aktier er aktier, som er noteret på en indenlandsk børs. Som investor vil der ofte være lavere risiko forbundet med investering i indenlandske aktier frem for udenlandske aktier. Det skyldes, at man undgår valutakursrisiko ved investering i indenlandske aktier. 

Aktiv styring betyder, at man forsøger at få et afkast, der er bedre end markedsafkastet.

Aktivklasser (Asset Classes) er opdelingen af finansielle instrumenter på typer såsom:

Allokering er spredningen af en investors aktiver på forskellige investeringsmuligheder såsom aktier, obligationer og kontanter. Formålet er at optimere balancen mellem risiko og afkast.

Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) angiver de samlede handels- og administrationsomkostninger i investeringsforeningen samt emissionstillæg og indløsningsfradrag.

Et basispoint svarer til en hundrededel (1/100) af en procent. Enheden anvendes ofte til at angive forskelle i rentesatser. Forskellen mellem 1,5% og 2% er 50 basispoint.

Et bear-marked er et marked med faldende kurser, hvor yderligere fald forventes.

Benchmark er et sammenligningsgrundlag til vurdering af afkast. For eksempel kan en aktie benchmarkes med et indeks eller med aktier fra andre selskaber i samme branche.

 

Et bull-marked er et marked med stigende kurser, hvor yderligere stigninger forventes.

En metode til at overskue og anvende data på tværs af forskellige databaser. Business Intelligence består typisk af tre faser:

1) indsamling af data på tværs af forskellige datakilder
2) behandling, udvælgelse, gruppering og statistik af data
3) præsentation og rapportering af data

CoCo-obligationer (contingent convertible bonds) er en kompleks og risikofyldt type af virksomhedsobligationer. CoCo-obligationer er betingede konvertible obligationer, som bliver udstedt af finansielle institutter. CoCo-obligationer giver udsteder mulighed for at konvertere gæld til aktier, hvis udstederens solvens bliver udfordret. Formålet med udstedelsen af CoCo-obligationer er at kunne absorbere tab, hvis udsteder kommer i økonomiske vanskeligheder.

CLO står for Collateralized Loan Obligation. En CLO er en struktureret obligation, hvor den underliggende portefølje består af en pulje med flere store virksomhedslån med variabel rente.

Cykliske aktier er følsomme over for ændringer i de økonomiske konjunkturer og svinger derfor i takt med samfundsøkonomien. Typisk befinder cykliske aktier sig i brancher, hvor selskaberne producerer varer, som ikke er livsnødvendige, men snarere luksus for forbrugerne. I krisetider opleves ofte en faldende efterspørgsel på disse varer, hvorfor de cykliske aktier i krisetider kan opleve store fald.

Defensive aktier står i kontrast til de cykliske aktier. Defensive aktier svinger som regel ikke lige så meget, som de cykliske aktier gør. Det skyldes, at defensive aktier typisk befinder sig i brancher, der producerer eller sælger nødvendighedsvarer som eksempelvis mad eller medicin. Uanset om samfundsøkonomien befinder sig i en højkonjunktur eller en lavkonjunktur, er behovet og efterspørgslen for disse varer nogenlunde den samme.

Depotgebyr er et gebyr, som en investor betaler for at have sine værdipapirer til at stå i et depot. Depotgebyret opkræves af banker eller børsmæglerselskaber.

Et derivat er et finansielt instrument, der er konstrueret på basis af et underliggende produkt. Derivater kan benyttes af investorer til at beskytte mod risici. Derivataftalen er ofte opbygget omkring en fremtidig ydelse, og derivater kan opbygges omkring flere aktiver. Heriblandt aktier, obligationer eller valuta. Eksempler på derivater er futures og call/put-optioner.

En detail-fond er en investeringsfond med private investorer som den primære målgruppe.

Direkte lån er, når private investorer låner penge direkte til virksomheder uden at involvere en mellemmand såsom en bank. Långiver er ofte velhavende enkeltpersoner og låntager er ofte små eller mellemstore virksomheder.

Den effektive rente er den faktiske årlige forrentning på en obligation. Den effektive rente vil være lavere/højere end den nominelle rente afhængigt af, om kursen er over/under 100.

Emissionstillæg er et gebyr, som investeringsforeninger tager ved udstedelse af nye investeringsbeviser. Tillægget dækker investeringsforeningens omkostninger i forbindelse med udstedelse af nye investeringsbeviser. Indløsningsfradrag er modsat det gebyr, som investoren betaler for at få investeringsbeviser indfriet.

Tilsammen sikrer emissionstillæg og indløsningsfradrag at medlemmer, der træder ind/ud af en investeringsfond, selv betaler for omkostningerne dertil.

En engros-fond er en investeringsfond, hvor kunderne er institutionelle (store) investorer.

ESG-kriterierne (Environmental, Social and Governance) består af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier. Det er standarder, som ansvarlige investorer bruger til at vurdere potentielle investeringer. ESG kan sige noget om, hvor bæredygtig en investering er, og hvor stor en etisk effekt den har.

En Exchange Traded Fund (ETF) er en børshandlet fond. Som investor bliver du en del af en stor pulje af investorer. Du får adgang til mange værdipapirer og opnår ofte en lavere risiko, end hvis du selv havde investeret i de enkelte aktier eller obligationer. En ETF er en passiv fond, der bringer sine omkostninger ned til et minimum ved at følge et indeks.

Hvis du investerer i fastforrentede obligationer, får du en fast rente gennem hele låneperioden.

Formidlingsprovision er et gebyr, som investeringsforeninger betaler til banker. Det kan ses som betaling for, at bankrådgiverne anbefaler investeringsforeningens produkt til kunderne.

En forward er en ikke-standardiseret terminsforretning. Modsat en future er forwards en privat aftale mellem parterne og derfor ikke noteret på en børs.

En future er en standardiseret terminsforretning, som er noteret på en børs med en entydig ISIN-kode. Futures er ofte anvendt i forbindelse med aktie-, obligations-, og råvarehandler.

Når der investeres et større beløb end det, der er indskudt. Hvis der er indskudt 100 mio., og der investeres for 500 mio., er der tale om en gearing på 5.

Global Compact er FN\’s ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar. Virksomheder kan tilslutte sig principperne og på den måde forpligte sig til at rapportere, hvordan deres forretningsaktiviteter lever op til Global Compact.

Principperne i Global Compact er:

 • Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.
 • Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.
 • Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling.
 • Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.
 • Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.
 • Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.
 • Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
 • Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
 • Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.
 • Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

En hedgefond investerer med mere frihed end almindelige investeringsforeninger. Hedgefonde kan blandt andet anvende gearing, shorting og komplekse derivater.

Hvis en virksomhedsobligation er kategoriseret som high yield, betyder det, at virksomheden har opnået en lav kreditvurdering hos et internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau. High yield svarer til en kategorisering som non-investment grade.

Højrenteobligation er en obligation udstedt af virksomheder, der betaler en høj rente for adgang til likviditet.

At et papir er illikvidt betyder, at det er svært omsætteligt. Der er ofte større spreads på illikvide papirer end på likvide papirer. Det betyder, at der ved illikvide papirer er større forskel på den pris, som sælger forlanger, og den pris, som køber tilbyder.

Typisk forskellen mellem prisen på bedste bud og udbud i markedet. I moderne og effektive børsmarkeder er de indirekte handelsomkostninger små.

Indirekte omkostninger er de omkostninger, der ikke fremgår direkte ved investering i investeringsforeninger. Disse omkostninger modregnes i investeringsforeningen og fremgår derfor ikke, som en direkte omkostning for investoren.

En investeringsforening er en forening af investorer. Som medlem deler du udgifter og afkast med de øvrige medlemmer i forhold til dit investerede beløb. Investeringsforeninger udstedes i flere varianter med porteføljer i aktier, obligationer osv.

Såfremt en kunde har lånt til køb af værdipapirer, trækkes beløbene typisk over en investeringskredit med en variabel rente.

Hvis en virksomhedsobligation er kategoriseret som Investment Grade, betyder det, at virksomheden har opnået en høj kreditvurdering hos et internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau.

Noterede papirer har en entydig ISIN-kode (I Danmark ofte benævnt fondskode). Det er en 12-cifret kode, der starter med landets kendingsbogstaver, eksempelvis Danmark DKXXX. Unoterede papirer kan også tildeles en entydig ISIN-kode. I Danmark er det værdipapircentralen (VP SECURITIES), der er ansvarlig for tildeling af ISIN-koder.

Junk bonds er obligationer, der er ratet under investment grade. Ratingen betyder, at virksomheden har opnået en lav kreditvurdering hos et internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau.

Kapitalfonde består ofte af institutionelle (store) investorer og investorer i form af velhavende enkeltpersoner. Kapitalfonde leder typisk efter etablerede virksomheder med uudnyttet potentiale. Dette, med henblik på at opkøbe, effektivisere og til sidst sælge den med fortjeneste. 

Konti er en ordning for, at man kan indsætte og hæve penge i en finansiel virksomhed.

Kontogebyr betales til et pengeinstitut for at have en konto hos dem.

Hvis en obligation er konverterbar, betyder det, at låntager typisk kan indfri før udløb. For fastforrentede obligationer kan dette typisk ske til kurs 100, og for variabelt forrentede obligationer er det typisk til kurs 105.

Kurtage er prisen for at gennemføre en handel og dermed bankens gebyr for at gennemføre en handel.

Large cap betegner aktier i store virksomheder. En virksomhed er i large-cap-segmentet, hvis den har en markedsværdi på minimum 1 mia. euro. Du bør dog være opmærksom på, at grænserne mellem segmenterne kan variere for andre lande.

Leveraged loans er lån udstedt til virksomheder, der er ratet under investment grade. Ratingen betyder, at virksomheden har opnået en lav kreditvurdering hos et internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau. Leveraged loans er typisk ringere stillet i tilfælde af konkurs.

At et papir er likvidt betyder, at det er nemt omsætteligt. Omvendt med illikvide papirer.

En løbende konto er kundens daglige konto i et pengeinstitut og benævnes også driftskonto. Kontoen anvendes typisk til de daglige posteringer hos kunden.

Et lukket kredsløb er en betegnelse for et setup, hvor der til et depot er en eller flere konti dedikeret til forvaltningsaftalen. Det kan f.eks. være konti i forskellige valuta.

Management fee er en omkostning til forvalteren for pleje af porteføljen.

Såfremt der handles med noterede derivater, oprettes der typisk en marginkonto. Her flyttes et sikkerhedsbeløb mellem kundens løbende konto og marginkontoen.
Beløbet deponeres af pengeinstituttet overfor den børs, hvor papiret handles, som sikkerhed for opfyldelse af den indgåede kontrakt.

Når værdien af en position opgøres per dato, opgøres den til mark/market værdi. Her anvendes børskursen på den pågældende dato. Hvis der er tale om en obligation, medregnes også vedhængende renter på obligationen. 

Max draw-down er en indikator for porteføljens risiko. Afkast baseret på maksimal draw-down er en nuanceret måde at vurdere risiko på. Maksimal draw-down måler faldet mellem højeste top og laveste bund i en given periode som andel af værdien ved den højeste top.

Mid cap betegner aktier i mellemstore virksomheder. En virksomhed er i mid-cap-segmentet, hvis den har en markedsværdi mellem 150 mio. euro og 1 mia. euro. Du bør dog være opmærksom på, at grænserne mellem segmenterne kan variere for andre lande.

Risikoen for at lide et finansielt tab som følge af, at modparten i en handel misligholder sine betalingsforpligtelser. 

 

Den nominelle rente er den rente, der fremgår som pålydende på obligationen.

Noterede aktier er aktier i selskaber, som er noteret på en børs. Ofte er risikoen lavere end ved unoterede aktier.

Et noteret papir er et papir, der er registreret på en eller flere børser. De fleste papirer er kun noteret på én børs.

Et noteringsted er den børs, som et selskab er noteret på. De store virksomheder kan være noteret på flere børser.

En obligation er et gældsbevis, hvor låntager forpligter sig til at betale renter og afdrag til långiver af obligationen. Hvis du vælger at købe obligationer, låner du dermed de penge ud, som du har valgt at investere. Det kan enten være til et selskab, et realkreditinstitut eller en stat afhængigt af, om der er tale om virksomhedsobligationer, realkreditobligationer eller statsobligationer.

En capped floater obligation er en variabelt forrentet obligation med renteloft. Renteloftet betegner den maksimale rente, som låntager kan komme til at betale, når renten stiger.

Hybridobligationer er en kompleks og risikofyldt type af virksomhedsobligationer, hvor hovedstolen kan nedskrives eller konverteres, hvis udstederens solvens bliver udfordret. Hybridobligationer udstedes normalt af finansielle virksomheder.

Realkreditobligationer er obligationer, som er udstedt af et realkreditinstitut. Når man investerer i realkreditobligationer, er man med til at låne penge ud til boligejere, der skal have finansieret en bolig.

Statsobligationer er obligationer, som er udstedt af staten. Når man investerer i statsobligationer, låner man penge ud til staten. Staten forpligter sig til at betale renter og afdrag til ejeren af obligationen.  

Virksomhedsobligationer er obligationer, som er udstedt af en virksomhed. Når man investerer i virksomhedsobligationer, låner man penge ud til den virksomhed, som har udstedt obligationerne.

En finansiel kontrakt, der kan handles på finansielle instrumenter. Der findes to typer af optioner:

Call option – Giver en ret, men ikke en pligt til at købe et værdipapir på et fastlagt tidspunkt til en fastlagt pris.

Put option – Giver en ret, men ikke en pligt til at sælge et værdipapir på et fastlagt tidspunkt til en fastlagt pris.

For retten betales en optionspræmie til den forpligtende part. 

Passiv styring betyder, at man forsøger at få et afkast, der svarer til markedsafkastet minus omkostninger. Målet er at holde omkostningerne nede.

Hvis en kunde indgår en kontrakt omkring placering eller lån af penge, benævnes dette pengemarked.
Indlån omtales ofte som aftaleindskud, hvor udlån benævnes som aftalelån.

Det pengevægtede afkast (MWR) viser afkastet på den gennemsnitlige investerede kapital (markedsværdien), og resultatet svarer samtidig til den interne rente (IRR). Det pengevægtede afkast sammenlægges over en given periode og holdes derefter op mod den gennemsnitlige markedsværdi i perioden.

Performance fee er en betaling til en investeringsforvalter, der har genereret et positivt afkast og dermed ekstra belønning til forvalteren. Det beregnes ofte som en procentdel af investeringsresultatet.

Private Equity kan defineres som investeringer i ikke-listede (private) selskaber. Det betyder, at de selskaber, der investeres i, ikke er noteret på en offentlig børs.

Refusion er opgjort som alle positive tilbageførsler i perioden. Dette inkluderer refusion af eventuelle indirekte omkostninger som følge af beholdningen i investeringsforeninger.

Det risikojusterede afkast viser, hvor stort afkast den enkelte portefølje har givet, når der justeres for den påtagne risiko. Typisk forventes det, at mere risikofyldte investeringer giver et højere afkast for at kompensere investoren. Derfor kan du anvende det risikojusterede afkast til at vurdere, om du bliver tilstrækkeligt kompenseret for den risiko, du har påtaget dig. Rent regneteknisk svarer det risikojusterede afkast til en Sharpe Ratio med en risikofri rente på nul. 

Risikospredning er fordelingen af den investerede sum på tværs af aktivklasser, brancher, geografiske områder, kapitalforvaltere osv. Formålet er at mindske risikoen gennem lavere afhængighed af udviklingen i enkelte værdipapirer.

Sharpe ratio er et mål for det gennemsnitlige risikojusterede merafkast. Målet benyttes til at give investorer en forståelse for investeringens afkast sammenlignet med dens risiko. Sharpe ratioen tager aktivets gennemsnitlige afkast og fratrækker en risikofri rente, hvorefter der divideres med standardafvigelsen på aktivets afkast. Standardafvigelsen er et udtryk for aktivets totale risiko og angiver hvor store udsving, der er i afkastet. Jo højere værdi for sharpe ratioen, jo mere attraktivt er det risikojusterede merafkast.

Finansielle virksomheder, der laver banklignende forretninger uden formelt at være banker. De er underlagt en mindre grad af regulering sammenlignet med traditionelle banker. Eksempelvis hedgefonde, pengemarkedsfonde og uafhængige børsmæglere.

Small cap betegner aktier i små virksomheder. En virksomhed er i small-cap-segmentet, hvis den har en markedsværdi under 150 mio. euro. Du bør dog være opmærksom på, at grænserne mellem segmenterne kan variere for andre lande.

Social Responsible Investment (SRI) er en investeringspolitik, der tager hensyn til social og etisk ansvarlighed. Det betyder typisk, at man investerer i såkaldte ansvarlige virksomheder, der eksempelvis fokuserer på social retfærdighed, vedvarende energi eller bæredygtighed. Samtidig undgås investeringer i virksomheder, der producerer/sælger produkter som alkohol, gambling og tobak.

Sortino ratio er et mål for det risikojusterede merafkast og et alternativ til sharpe ratio. Sortino ratio tager aktivets afkast og fratrækker en risikofri rente, hvorefter der divideres med aktivets standardafvigelse på det negative afkast (også kaldet downside deviation). Målet forsøger at løse problemet med at anvende den totale risiko (standardafvigelser) ved beregning af sharpe ratio, idet positive (opadgående) udsving er fordelagtige for investorer og derfor ikke bør straffes.

Spread er forskellen mellem prisen, som en køber tilbyder, og prisen, som en sælger forlanger. Spreads ses ofte ved handel med valuta, varer eller værdipapirer. Jo mindre likvidt et aktiv er, jo større kan omkostningerne til spreads være.

Spredningsgevinst angiver forskellen mellem VaR for den samlede portefølje og summen af VaR for de enkelte porteføljer. Spredningsgevinsten viser, hvor meget den samlede risiko reduceres ved den aktuelle porteføljesammensætning. 

Standardafvigelse er det mest anvendte risikomål. Målet viser, hvor meget din portefølje har bevæget sig op og ned i forhold til det gennemsnitlige daglige afkast i perioden.

En høj standardafvigelse betyder store udsving fra gennemsnitsafkastet. Det giver større usikkerhed omkring porteføljens fremtidige værdi og derfor større risiko. Omvendt betyder en lav standardafvigelse, at porteføljens værdi har udviklet sig mere stabilt og indikerer derfor mindre risiko.

Stempelafgift betegner en bestemt opkrævningsform, der anvendes inden for offentlige afgifter. 

Ved strategisk aktivallokering fokuseres på at holde risikoen relativt konstant ved at have et nogenlunde fast forhold mellem andelen af aktier og obligationer i porteføljen.

Strukturerede produkter er finansielle produkter, der typisk kombinerer en obligation med en option. Strukturerede produkter kan være svære at gennemskue.

Ved taktisk aktivallokering justeres hver aktivklasses andel af den samlede portefølje løbende baseret på forventninger til markedsudviklingen. Markedstiming er den altafgørende afkastdriver for taktisk aktivallokering.

Terminsdato er den dato, hvor der udbetales rente og eventuelt udtrækning.

En terminsforretning er en unoteret “future forretning” mellem to parter, hvor det aftales, at der købes/sælges et værdipapir til en fast aftalt kurs på en fast aftalt dato.

Det er muligt at handle aktier, obligationer, hedgefonde og strukturerede aktier på terminsforretning. Den største andel af terminsforretninger indgås dog på valutamarkedet.

Det tidsvægtede afkast (TWR) er i overensstemmelse med den gældende GIPS-standard og tager hensyn til ind- og udbetalinger. Det tidsvægtede afkast vægter alle dage lige højt. Ved at beregne start- og slutværdi for hver enkelt dag, er det muligt at beregne det daglige afkast. Disse afkast akkumuleres over perioden og giver det samlede afkast.

Total Cost of Ownership (TCO) estimerer alle omkostninger forbundet med et aktiv. Det er et finansielt skøn, som kan benyttes til at bestemme de direkte og indirekte omkostninger.

Total Expense Ratio (TER) angiver de samlede handels- og administrationsomkostninger i en investeringsforening. TER angives som en årlig procentsats.

Tredjepartsomkostninger er omkostninger til tredjepart i en økonomisk transaktion. Tredjeparten kan være et pengeinstitut, der opkræver et gebyr for at agere mellemmand.

UCITS står for Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities og henviser til de fælles EU-regler for investeringsforeninger og ETF’er. Disse stiller krav til spredning, risikostyring og eksponeringer i fondenes investeringer. Formålet er derved blandt andet at øge investorernes beskyttelse.

Et udbytte, også kaldet dividende, er den årlige udbetaling af virksomhedens overskud til aktionærerne. Det opgøres som en procentsats eller et beløb per aktie.

I forbindelse med udbetalingen af udbytte tilbageholdes en udbytteskat, så aktionæren kun modtager nettoudbyttet.
Såfremt udbytteskatten er tilbageholdt på en udenlandsk aktie, kan aktionæren i nogle tilfælde søge om hjemtagning af udbytteskatten. Det er forskellen mellem den udenlandske udbytteskat og den danske, som i disse tilfælde modregnes i den udbytteskat, der betales til den danske stat.

Udløb betegner den dato, hvor obligationen er færdigafviklet (udtrukket endeligt), eller hvor hele obligationens hovedstol udbetales.

Udtrækning er processen, hvor en obligation udløber, eller en låntager indfrier sit obligationslån. På en del obligationer sker der løbende udtrækning.

Kapitalforvaltere, der støtter etiske og ansvarlige investeringer, kan underskrive FN’s principper for ansvarlige investeringer (UN PRI). 

De seks hovedprincipper lyder:

 • Vi vil indarbejde ESG-forhold i investeringsanalysen og beslutningsprocessen.
 • Vi vil være aktive investorer og praktisere ESG-forhold i investeringspolitik.
 • Vi vil arbejde på at afdække ESG-forhold i de virksomheder, vi investerer i.
 • Vi vil arbejde for accept og implementering af principperne inden for den finansielle sektor.
 • Vi vil samarbejde, hvor det er muligt, for at forbedre vores effektivitet i forbindelse med implementeringen af principperne.
 • Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt i processen med at implementere principperne.

Et unoteret papir er et papir, der ikke er registreret på en børs. Prisen fastsættes typisk hos det pengeinstitut, der har udbudt papiret, og risikoen er ofte høj. Et unoteret papir kaldes også et OTC (over the counter).

Vækstaktier er aktier i en virksomhed, som ikke har nogen indtjening af betydning, og vækstaktier er derfor typisk dyre målt på nøgletal. Virksomheden har dog udviklet et produkt eller en ide, der i fremtiden kan give store indtjeningsmuligheder.

Valørdato er den dato, en handel effektueres. Det vil sige datoen, hvor betalingen finder sted, og hvor værdipapiret skifter ejer. Det sker typisk to børsdage efter aftaleindgåelse.

Value at Risk (VaR) er et meget anvendt mål for det potentielle tab på investeringsporteføljer. Målet estimerer, hvor meget du med en given sandsynlighed risikerer at tabe over en given periode – under normale markedsforhold.

VaR opgøres oftest i kroner eller som en procentdel af porteføljen, og målet er netop populært, fordi det konkretiserer tabsrisikoen på en intuitiv måde.

Hvis en portefølje har en Value at Risk på 1 mio. kr., der er beregnet med et sikkerhedsniveau på 95%, betyder det, at med 95% sandsynlighed vil din portefølje ikke falde med mere end 1 mio. over en given periode. Perioden er typisk en dag, en måned, et kvartal eller et år.

Det betyder også, at der stadig er 5% risiko for, at du over perioden taber mere end 1 mio. Det er derfor væsentligt at være opmærksom på, at Value at Risk ikke er en garanti for det mulige maksimale tab, men et statistisk mål der kan anvendes til risikostyring og som rettesnor i forbindelse med arbejdet med risikoprofilen.

Valueaktier er en betegnelse for aktier, som er billigt prisfastsatte i forhold til deres fundamentale værdi. Aktierne er billige målt på en række nøgletal. Typisk befinder en valueaktie sig i en moden branche og oplever ikke længere den store vækst.

Valutakursrisiko er risikoen for, at den udenlandske valuta falder i værdi i forhold til den indenlandske valuta. Ved investering i udenlandske værdipapirer er denne risiko tilstede, fordi investeringen foretages med udenlandsk valuta.

En valutaterminsforretning er en aftale om køb eller salg af et beløb i valuta til en fast aftalt kurs på en fast aftalt dato. Valutaterminsforretninger kan bruges til at minimere risikoen ved handel i fremmed valuta eller som investering.

Hvis du investerer i variabelt forrentede obligationer, svinger obligationsrenten gennem låneperioden. Du vil derfor modtage rentebetalinger, der varierer.

Varighed er et matematisk udtryk for løbetiden på en obligation eller en portefølje af obligationer. Det er ligeledes et risikomål for obligationer, da varigheden måler kursfølsomheden over for små renteændringer.

Den vedhængende rente er den rente, der er “optjent” på obligationen siden sidste terminsdato. Ved en obligationshandel betaler køber den vedhængende rente til sælger, hvorimod køber modtager rente for hele terminsperioden ved næste rentebetaling.

Venturefonde rejser penge fra investorer, for derefter at investere dem i nye virksomheder med henblik på at forsøge at udfolde deres potentiale, så de kan sælges med et overskud, der udbetales til investorerne.

Load More

Allokering

En konto, som er dedikeret til et depot.

En aktie er et værdipapir, der giver ejerskab i et selskab. Det er udelukkende udbud og efterspørgsel i markedet, der bestemmer kursen på en aktie. Der er ingen forpligtelser fra selskabet omkring kursen på aktien. Når du investerer i aktier, er der ingen begrænsninger på størrelsen af afkast, og du kan maksimalt tabe det investerede beløb.

Aktiehændelser (corporate actions) er alt det, der påvirker en aktie og dens ejerforhold. Det kan være, når aktien udstedes, noteres på børsen, splittes, eller hvis selskabet bliver opkøbt eller går konkurs.

Emerging markets er lande, der er i rivende udvikling, men som stadig har en lav indkomst pr. indbygger. Her vil vækstpotentialet være højere end i de mere udviklede lande. Det giver mulighed for et højt afkast, ligesom risikoen for tab vil være høj, når man investerer i emerging markets aktier.

Globale aktier kan være noteret på en udenlandsk børs. Udenlandske aktier vil ofte være mere risikable end indenlandske aktier på grund af valutakursrisikoen, der udtrykker risikoen for, at den udenlandske valuta falder i værdi i forhold til den indenlandske valuta.

Indenlandske aktier er aktier, som er noteret på en indenlandsk børs. Som investor vil der ofte være lavere risiko forbundet med investering i indenlandske aktier frem for udenlandske aktier. Det skyldes, at man undgår valutakursrisiko ved investering i indenlandske aktier. 

Aktiv styring betyder, at man forsøger at få et afkast, der er bedre end markedsafkastet.

Aktivklasser (Asset Classes) er opdelingen af finansielle instrumenter på typer såsom:

Allokering er spredningen af en investors aktiver på forskellige investeringsmuligheder såsom aktier, obligationer og kontanter. Formålet er at optimere balancen mellem risiko og afkast.

Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) angiver de samlede handels- og administrationsomkostninger i investeringsforeningen samt emissionstillæg og indløsningsfradrag.

Et basispoint svarer til en hundrededel (1/100) af en procent. Enheden anvendes ofte til at angive forskelle i rentesatser. Forskellen mellem 1,5% og 2% er 50 basispoint.

Et bear-marked er et marked med faldende kurser, hvor yderligere fald forventes.

Benchmark er et sammenligningsgrundlag til vurdering af afkast. For eksempel kan en aktie benchmarkes med et indeks eller med aktier fra andre selskaber i samme branche.

 

Et bull-marked er et marked med stigende kurser, hvor yderligere stigninger forventes.

En metode til at overskue og anvende data på tværs af forskellige databaser. Business Intelligence består typisk af tre faser:

1) indsamling af data på tværs af forskellige datakilder
2) behandling, udvælgelse, gruppering og statistik af data
3) præsentation og rapportering af data

CoCo-obligationer (contingent convertible bonds) er en kompleks og risikofyldt type af virksomhedsobligationer. CoCo-obligationer er betingede konvertible obligationer, som bliver udstedt af finansielle institutter. CoCo-obligationer giver udsteder mulighed for at konvertere gæld til aktier, hvis udstederens solvens bliver udfordret. Formålet med udstedelsen af CoCo-obligationer er at kunne absorbere tab, hvis udsteder kommer i økonomiske vanskeligheder.

CLO står for Collateralized Loan Obligation. En CLO er en struktureret obligation, hvor den underliggende portefølje består af en pulje med flere store virksomhedslån med variabel rente.

Cykliske aktier er følsomme over for ændringer i de økonomiske konjunkturer og svinger derfor i takt med samfundsøkonomien. Typisk befinder cykliske aktier sig i brancher, hvor selskaberne producerer varer, som ikke er livsnødvendige, men snarere luksus for forbrugerne. I krisetider opleves ofte en faldende efterspørgsel på disse varer, hvorfor de cykliske aktier i krisetider kan opleve store fald.

Defensive aktier står i kontrast til de cykliske aktier. Defensive aktier svinger som regel ikke lige så meget, som de cykliske aktier gør. Det skyldes, at defensive aktier typisk befinder sig i brancher, der producerer eller sælger nødvendighedsvarer som eksempelvis mad eller medicin. Uanset om samfundsøkonomien befinder sig i en højkonjunktur eller en lavkonjunktur, er behovet og efterspørgslen for disse varer nogenlunde den samme.

Depotgebyr er et gebyr, som en investor betaler for at have sine værdipapirer til at stå i et depot. Depotgebyret opkræves af banker eller børsmæglerselskaber.

Et derivat er et finansielt instrument, der er konstrueret på basis af et underliggende produkt. Derivater kan benyttes af investorer til at beskytte mod risici. Derivataftalen er ofte opbygget omkring en fremtidig ydelse, og derivater kan opbygges omkring flere aktiver. Heriblandt aktier, obligationer eller valuta. Eksempler på derivater er futures og call/put-optioner.

En detail-fond er en investeringsfond med private investorer som den primære målgruppe.

Direkte lån er, når private investorer låner penge direkte til virksomheder uden at involvere en mellemmand såsom en bank. Långiver er ofte velhavende enkeltpersoner og låntager er ofte små eller mellemstore virksomheder.

Den effektive rente er den faktiske årlige forrentning på en obligation. Den effektive rente vil være lavere/højere end den nominelle rente afhængigt af, om kursen er over/under 100.

Emissionstillæg er et gebyr, som investeringsforeninger tager ved udstedelse af nye investeringsbeviser. Tillægget dækker investeringsforeningens omkostninger i forbindelse med udstedelse af nye investeringsbeviser. Indløsningsfradrag er modsat det gebyr, som investoren betaler for at få investeringsbeviser indfriet.

Tilsammen sikrer emissionstillæg og indløsningsfradrag at medlemmer, der træder ind/ud af en investeringsfond, selv betaler for omkostningerne dertil.

En engros-fond er en investeringsfond, hvor kunderne er institutionelle (store) investorer.

ESG-kriterierne (Environmental, Social and Governance) består af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier. Det er standarder, som ansvarlige investorer bruger til at vurdere potentielle investeringer. ESG kan sige noget om, hvor bæredygtig en investering er, og hvor stor en etisk effekt den har.

En Exchange Traded Fund (ETF) er en børshandlet fond. Som investor bliver du en del af en stor pulje af investorer. Du får adgang til mange værdipapirer og opnår ofte en lavere risiko, end hvis du selv havde investeret i de enkelte aktier eller obligationer. En ETF er en passiv fond, der bringer sine omkostninger ned til et minimum ved at følge et indeks.

Hvis du investerer i fastforrentede obligationer, får du en fast rente gennem hele låneperioden.

Formidlingsprovision er et gebyr, som investeringsforeninger betaler til banker. Det kan ses som betaling for, at bankrådgiverne anbefaler investeringsforeningens produkt til kunderne.

En forward er en ikke-standardiseret terminsforretning. Modsat en future er forwards en privat aftale mellem parterne og derfor ikke noteret på en børs.

En future er en standardiseret terminsforretning, som er noteret på en børs med en entydig ISIN-kode. Futures er ofte anvendt i forbindelse med aktie-, obligations-, og råvarehandler.

Når der investeres et større beløb end det, der er indskudt. Hvis der er indskudt 100 mio., og der investeres for 500 mio., er der tale om en gearing på 5.

Global Compact er FN\’s ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar. Virksomheder kan tilslutte sig principperne og på den måde forpligte sig til at rapportere, hvordan deres forretningsaktiviteter lever op til Global Compact.

Principperne i Global Compact er:

 • Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.
 • Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.
 • Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling.
 • Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.
 • Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.
 • Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.
 • Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
 • Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
 • Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.
 • Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

En hedgefond investerer med mere frihed end almindelige investeringsforeninger. Hedgefonde kan blandt andet anvende gearing, shorting og komplekse derivater.

Hvis en virksomhedsobligation er kategoriseret som high yield, betyder det, at virksomheden har opnået en lav kreditvurdering hos et internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau. High yield svarer til en kategorisering som non-investment grade.

Højrenteobligation er en obligation udstedt af virksomheder, der betaler en høj rente for adgang til likviditet.

At et papir er illikvidt betyder, at det er svært omsætteligt. Der er ofte større spreads på illikvide papirer end på likvide papirer. Det betyder, at der ved illikvide papirer er større forskel på den pris, som sælger forlanger, og den pris, som køber tilbyder.

Typisk forskellen mellem prisen på bedste bud og udbud i markedet. I moderne og effektive børsmarkeder er de indirekte handelsomkostninger små.

Indirekte omkostninger er de omkostninger, der ikke fremgår direkte ved investering i investeringsforeninger. Disse omkostninger modregnes i investeringsforeningen og fremgår derfor ikke, som en direkte omkostning for investoren.

En investeringsforening er en forening af investorer. Som medlem deler du udgifter og afkast med de øvrige medlemmer i forhold til dit investerede beløb. Investeringsforeninger udstedes i flere varianter med porteføljer i aktier, obligationer osv.

Såfremt en kunde har lånt til køb af værdipapirer, trækkes beløbene typisk over en investeringskredit med en variabel rente.

Hvis en virksomhedsobligation er kategoriseret som Investment Grade, betyder det, at virksomheden har opnået en høj kreditvurdering hos et internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau.

Noterede papirer har en entydig ISIN-kode (I Danmark ofte benævnt fondskode). Det er en 12-cifret kode, der starter med landets kendingsbogstaver, eksempelvis Danmark DKXXX. Unoterede papirer kan også tildeles en entydig ISIN-kode. I Danmark er det værdipapircentralen (VP SECURITIES), der er ansvarlig for tildeling af ISIN-koder.

Junk bonds er obligationer, der er ratet under investment grade. Ratingen betyder, at virksomheden har opnået en lav kreditvurdering hos et internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau.

Kapitalfonde består ofte af institutionelle (store) investorer og investorer i form af velhavende enkeltpersoner. Kapitalfonde leder typisk efter etablerede virksomheder med uudnyttet potentiale. Dette, med henblik på at opkøbe, effektivisere og til sidst sælge den med fortjeneste. 

Konti er en ordning for, at man kan indsætte og hæve penge i en finansiel virksomhed.

Kontogebyr betales til et pengeinstitut for at have en konto hos dem.

Hvis en obligation er konverterbar, betyder det, at låntager typisk kan indfri før udløb. For fastforrentede obligationer kan dette typisk ske til kurs 100, og for variabelt forrentede obligationer er det typisk til kurs 105.

Kurtage er prisen for at gennemføre en handel og dermed bankens gebyr for at gennemføre en handel.

Large cap betegner aktier i store virksomheder. En virksomhed er i large-cap-segmentet, hvis den har en markedsværdi på minimum 1 mia. euro. Du bør dog være opmærksom på, at grænserne mellem segmenterne kan variere for andre lande.

Leveraged loans er lån udstedt til virksomheder, der er ratet under investment grade. Ratingen betyder, at virksomheden har opnået en lav kreditvurdering hos et internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau. Leveraged loans er typisk ringere stillet i tilfælde af konkurs.

At et papir er likvidt betyder, at det er nemt omsætteligt. Omvendt med illikvide papirer.

En løbende konto er kundens daglige konto i et pengeinstitut og benævnes også driftskonto. Kontoen anvendes typisk til de daglige posteringer hos kunden.

Et lukket kredsløb er en betegnelse for et setup, hvor der til et depot er en eller flere konti dedikeret til forvaltningsaftalen. Det kan f.eks. være konti i forskellige valuta.

Management fee er en omkostning til forvalteren for pleje af porteføljen.

Såfremt der handles med noterede derivater, oprettes der typisk en marginkonto. Her flyttes et sikkerhedsbeløb mellem kundens løbende konto og marginkontoen.
Beløbet deponeres af pengeinstituttet overfor den børs, hvor papiret handles, som sikkerhed for opfyldelse af den indgåede kontrakt.

Når værdien af en position opgøres per dato, opgøres den til mark/market værdi. Her anvendes børskursen på den pågældende dato. Hvis der er tale om en obligation, medregnes også vedhængende renter på obligationen. 

Max draw-down er en indikator for porteføljens risiko. Afkast baseret på maksimal draw-down er en nuanceret måde at vurdere risiko på. Maksimal draw-down måler faldet mellem højeste top og laveste bund i en given periode som andel af værdien ved den højeste top.

Mid cap betegner aktier i mellemstore virksomheder. En virksomhed er i mid-cap-segmentet, hvis den har en markedsværdi mellem 150 mio. euro og 1 mia. euro. Du bør dog være opmærksom på, at grænserne mellem segmenterne kan variere for andre lande.

Risikoen for at lide et finansielt tab som følge af, at modparten i en handel misligholder sine betalingsforpligtelser. 

 

Den nominelle rente er den rente, der fremgår som pålydende på obligationen.

Noterede aktier er aktier i selskaber, som er noteret på en børs. Ofte er risikoen lavere end ved unoterede aktier.

Et noteret papir er et papir, der er registreret på en eller flere børser. De fleste papirer er kun noteret på én børs.

Et noteringsted er den børs, som et selskab er noteret på. De store virksomheder kan være noteret på flere børser.

En obligation er et gældsbevis, hvor låntager forpligter sig til at betale renter og afdrag til långiver af obligationen. Hvis du vælger at købe obligationer, låner du dermed de penge ud, som du har valgt at investere. Det kan enten være til et selskab, et realkreditinstitut eller en stat afhængigt af, om der er tale om virksomhedsobligationer, realkreditobligationer eller statsobligationer.

En capped floater obligation er en variabelt forrentet obligation med renteloft. Renteloftet betegner den maksimale rente, som låntager kan komme til at betale, når renten stiger.

Hybridobligationer er en kompleks og risikofyldt type af virksomhedsobligationer, hvor hovedstolen kan nedskrives eller konverteres, hvis udstederens solvens bliver udfordret. Hybridobligationer udstedes normalt af finansielle virksomheder.

Realkreditobligationer er obligationer, som er udstedt af et realkreditinstitut. Når man investerer i realkreditobligationer, er man med til at låne penge ud til boligejere, der skal have finansieret en bolig.

Statsobligationer er obligationer, som er udstedt af staten. Når man investerer i statsobligationer, låner man penge ud til staten. Staten forpligter sig til at betale renter og afdrag til ejeren af obligationen.  

Virksomhedsobligationer er obligationer, som er udstedt af en virksomhed. Når man investerer i virksomhedsobligationer, låner man penge ud til den virksomhed, som har udstedt obligationerne.

En finansiel kontrakt, der kan handles på finansielle instrumenter. Der findes to typer af optioner:

Call option – Giver en ret, men ikke en pligt til at købe et værdipapir på et fastlagt tidspunkt til en fastlagt pris.

Put option – Giver en ret, men ikke en pligt til at sælge et værdipapir på et fastlagt tidspunkt til en fastlagt pris.

For retten betales en optionspræmie til den forpligtende part. 

Passiv styring betyder, at man forsøger at få et afkast, der svarer til markedsafkastet minus omkostninger. Målet er at holde omkostningerne nede.

Hvis en kunde indgår en kontrakt omkring placering eller lån af penge, benævnes dette pengemarked.
Indlån omtales ofte som aftaleindskud, hvor udlån benævnes som aftalelån.

Det pengevægtede afkast (MWR) viser afkastet på den gennemsnitlige investerede kapital (markedsværdien), og resultatet svarer samtidig til den interne rente (IRR). Det pengevægtede afkast sammenlægges over en given periode og holdes derefter op mod den gennemsnitlige markedsværdi i perioden.

Performance fee er en betaling til en investeringsforvalter, der har genereret et positivt afkast og dermed ekstra belønning til forvalteren. Det beregnes ofte som en procentdel af investeringsresultatet.

Private Equity kan defineres som investeringer i ikke-listede (private) selskaber. Det betyder, at de selskaber, der investeres i, ikke er noteret på en offentlig børs.

Refusion er opgjort som alle positive tilbageførsler i perioden. Dette inkluderer refusion af eventuelle indirekte omkostninger som følge af beholdningen i investeringsforeninger.

Det risikojusterede afkast viser, hvor stort afkast den enkelte portefølje har givet, når der justeres for den påtagne risiko. Typisk forventes det, at mere risikofyldte investeringer giver et højere afkast for at kompensere investoren. Derfor kan du anvende det risikojusterede afkast til at vurdere, om du bliver tilstrækkeligt kompenseret for den risiko, du har påtaget dig. Rent regneteknisk svarer det risikojusterede afkast til en Sharpe Ratio med en risikofri rente på nul. 

Risikospredning er fordelingen af den investerede sum på tværs af aktivklasser, brancher, geografiske områder, kapitalforvaltere osv. Formålet er at mindske risikoen gennem lavere afhængighed af udviklingen i enkelte værdipapirer.

Sharpe ratio er et mål for det gennemsnitlige risikojusterede merafkast. Målet benyttes til at give investorer en forståelse for investeringens afkast sammenlignet med dens risiko. Sharpe ratioen tager aktivets gennemsnitlige afkast og fratrækker en risikofri rente, hvorefter der divideres med standardafvigelsen på aktivets afkast. Standardafvigelsen er et udtryk for aktivets totale risiko og angiver hvor store udsving, der er i afkastet. Jo højere værdi for sharpe ratioen, jo mere attraktivt er det risikojusterede merafkast.

Finansielle virksomheder, der laver banklignende forretninger uden formelt at være banker. De er underlagt en mindre grad af regulering sammenlignet med traditionelle banker. Eksempelvis hedgefonde, pengemarkedsfonde og uafhængige børsmæglere.

Small cap betegner aktier i små virksomheder. En virksomhed er i small-cap-segmentet, hvis den har en markedsværdi under 150 mio. euro. Du bør dog være opmærksom på, at grænserne mellem segmenterne kan variere for andre lande.

Social Responsible Investment (SRI) er en investeringspolitik, der tager hensyn til social og etisk ansvarlighed. Det betyder typisk, at man investerer i såkaldte ansvarlige virksomheder, der eksempelvis fokuserer på social retfærdighed, vedvarende energi eller bæredygtighed. Samtidig undgås investeringer i virksomheder, der producerer/sælger produkter som alkohol, gambling og tobak.

Sortino ratio er et mål for det risikojusterede merafkast og et alternativ til sharpe ratio. Sortino ratio tager aktivets afkast og fratrækker en risikofri rente, hvorefter der divideres med aktivets standardafvigelse på det negative afkast (også kaldet downside deviation). Målet forsøger at løse problemet med at anvende den totale risiko (standardafvigelser) ved beregning af sharpe ratio, idet positive (opadgående) udsving er fordelagtige for investorer og derfor ikke bør straffes.

Spread er forskellen mellem prisen, som en køber tilbyder, og prisen, som en sælger forlanger. Spreads ses ofte ved handel med valuta, varer eller værdipapirer. Jo mindre likvidt et aktiv er, jo større kan omkostningerne til spreads være.

Spredningsgevinst angiver forskellen mellem VaR for den samlede portefølje og summen af VaR for de enkelte porteføljer. Spredningsgevinsten viser, hvor meget den samlede risiko reduceres ved den aktuelle porteføljesammensætning. 

Standardafvigelse er det mest anvendte risikomål. Målet viser, hvor meget din portefølje har bevæget sig op og ned i forhold til det gennemsnitlige daglige afkast i perioden.

En høj standardafvigelse betyder store udsving fra gennemsnitsafkastet. Det giver større usikkerhed omkring porteføljens fremtidige værdi og derfor større risiko. Omvendt betyder en lav standardafvigelse, at porteføljens værdi har udviklet sig mere stabilt og indikerer derfor mindre risiko.

Stempelafgift betegner en bestemt opkrævningsform, der anvendes inden for offentlige afgifter. 

Ved strategisk aktivallokering fokuseres på at holde risikoen relativt konstant ved at have et nogenlunde fast forhold mellem andelen af aktier og obligationer i porteføljen.

Strukturerede produkter er finansielle produkter, der typisk kombinerer en obligation med en option. Strukturerede produkter kan være svære at gennemskue.

Ved taktisk aktivallokering justeres hver aktivklasses andel af den samlede portefølje løbende baseret på forventninger til markedsudviklingen. Markedstiming er den altafgørende afkastdriver for taktisk aktivallokering.

Terminsdato er den dato, hvor der udbetales rente og eventuelt udtrækning.

En terminsforretning er en unoteret “future forretning” mellem to parter, hvor det aftales, at der købes/sælges et værdipapir til en fast aftalt kurs på en fast aftalt dato.

Det er muligt at handle aktier, obligationer, hedgefonde og strukturerede aktier på terminsforretning. Den største andel af terminsforretninger indgås dog på valutamarkedet.

Det tidsvægtede afkast (TWR) er i overensstemmelse med den gældende GIPS-standard og tager hensyn til ind- og udbetalinger. Det tidsvægtede afkast vægter alle dage lige højt. Ved at beregne start- og slutværdi for hver enkelt dag, er det muligt at beregne det daglige afkast. Disse afkast akkumuleres over perioden og giver det samlede afkast.

Total Cost of Ownership (TCO) estimerer alle omkostninger forbundet med et aktiv. Det er et finansielt skøn, som kan benyttes til at bestemme de direkte og indirekte omkostninger.

Total Expense Ratio (TER) angiver de samlede handels- og administrationsomkostninger i en investeringsforening. TER angives som en årlig procentsats.

Tredjepartsomkostninger er omkostninger til tredjepart i en økonomisk transaktion. Tredjeparten kan være et pengeinstitut, der opkræver et gebyr for at agere mellemmand.

UCITS står for Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities og henviser til de fælles EU-regler for investeringsforeninger og ETF’er. Disse stiller krav til spredning, risikostyring og eksponeringer i fondenes investeringer. Formålet er derved blandt andet at øge investorernes beskyttelse.

Et udbytte, også kaldet dividende, er den årlige udbetaling af virksomhedens overskud til aktionærerne. Det opgøres som en procentsats eller et beløb per aktie.

I forbindelse med udbetalingen af udbytte tilbageholdes en udbytteskat, så aktionæren kun modtager nettoudbyttet.
Såfremt udbytteskatten er tilbageholdt på en udenlandsk aktie, kan aktionæren i nogle tilfælde søge om hjemtagning af udbytteskatten. Det er forskellen mellem den udenlandske udbytteskat og den danske, som i disse tilfælde modregnes i den udbytteskat, der betales til den danske stat.

Udløb betegner den dato, hvor obligationen er færdigafviklet (udtrukket endeligt), eller hvor hele obligationens hovedstol udbetales.

Udtrækning er processen, hvor en obligation udløber, eller en låntager indfrier sit obligationslån. På en del obligationer sker der løbende udtrækning.

Kapitalforvaltere, der støtter etiske og ansvarlige investeringer, kan underskrive FN’s principper for ansvarlige investeringer (UN PRI). 

De seks hovedprincipper lyder:

 • Vi vil indarbejde ESG-forhold i investeringsanalysen og beslutningsprocessen.
 • Vi vil være aktive investorer og praktisere ESG-forhold i investeringspolitik.
 • Vi vil arbejde på at afdække ESG-forhold i de virksomheder, vi investerer i.
 • Vi vil arbejde for accept og implementering af principperne inden for den finansielle sektor.
 • Vi vil samarbejde, hvor det er muligt, for at forbedre vores effektivitet i forbindelse med implementeringen af principperne.
 • Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt i processen med at implementere principperne.

Et unoteret papir er et papir, der ikke er registreret på en børs. Prisen fastsættes typisk hos det pengeinstitut, der har udbudt papiret, og risikoen er ofte høj. Et unoteret papir kaldes også et OTC (over the counter).

Vækstaktier er aktier i en virksomhed, som ikke har nogen indtjening af betydning, og vækstaktier er derfor typisk dyre målt på nøgletal. Virksomheden har dog udviklet et produkt eller en ide, der i fremtiden kan give store indtjeningsmuligheder.

Valørdato er den dato, en handel effektueres. Det vil sige datoen, hvor betalingen finder sted, og hvor værdipapiret skifter ejer. Det sker typisk to børsdage efter aftaleindgåelse.

Value at Risk (VaR) er et meget anvendt mål for det potentielle tab på investeringsporteføljer. Målet estimerer, hvor meget du med en given sandsynlighed risikerer at tabe over en given periode – under normale markedsforhold.

VaR opgøres oftest i kroner eller som en procentdel af porteføljen, og målet er netop populært, fordi det konkretiserer tabsrisikoen på en intuitiv måde.

Hvis en portefølje har en Value at Risk på 1 mio. kr., der er beregnet med et sikkerhedsniveau på 95%, betyder det, at med 95% sandsynlighed vil din portefølje ikke falde med mere end 1 mio. over en given periode. Perioden er typisk en dag, en måned, et kvartal eller et år.

Det betyder også, at der stadig er 5% risiko for, at du over perioden taber mere end 1 mio. Det er derfor væsentligt at være opmærksom på, at Value at Risk ikke er en garanti for det mulige maksimale tab, men et statistisk mål der kan anvendes til risikostyring og som rettesnor i forbindelse med arbejdet med risikoprofilen.

Valueaktier er en betegnelse for aktier, som er billigt prisfastsatte i forhold til deres fundamentale værdi. Aktierne er billige målt på en række nøgletal. Typisk befinder en valueaktie sig i en moden branche og oplever ikke længere den store vækst.

Valutakursrisiko er risikoen for, at den udenlandske valuta falder i værdi i forhold til den indenlandske valuta. Ved investering i udenlandske værdipapirer er denne risiko tilstede, fordi investeringen foretages med udenlandsk valuta.

En valutaterminsforretning er en aftale om køb eller salg af et beløb i valuta til en fast aftalt kurs på en fast aftalt dato. Valutaterminsforretninger kan bruges til at minimere risikoen ved handel i fremmed valuta eller som investering.

Hvis du investerer i variabelt forrentede obligationer, svinger obligationsrenten gennem låneperioden. Du vil derfor modtage rentebetalinger, der varierer.

Varighed er et matematisk udtryk for løbetiden på en obligation eller en portefølje af obligationer. Det er ligeledes et risikomål for obligationer, da varigheden måler kursfølsomheden over for små renteændringer.

Den vedhængende rente er den rente, der er “optjent” på obligationen siden sidste terminsdato. Ved en obligationshandel betaler køber den vedhængende rente til sælger, hvorimod køber modtager rente for hele terminsperioden ved næste rentebetaling.

Venturefonde rejser penge fra investorer, for derefter at investere dem i nye virksomheder med henblik på at forsøge at udfolde deres potentiale, så de kan sælges med et overskud, der udbetales til investorerne.

Load More

Etiske investeringer

En konto, som er dedikeret til et depot.

En aktie er et værdipapir, der giver ejerskab i et selskab. Det er udelukkende udbud og efterspørgsel i markedet, der bestemmer kursen på en aktie. Der er ingen forpligtelser fra selskabet omkring kursen på aktien. Når du investerer i aktier, er der ingen begrænsninger på størrelsen af afkast, og du kan maksimalt tabe det investerede beløb.

Aktiehændelser (corporate actions) er alt det, der påvirker en aktie og dens ejerforhold. Det kan være, når aktien udstedes, noteres på børsen, splittes, eller hvis selskabet bliver opkøbt eller går konkurs.

Emerging markets er lande, der er i rivende udvikling, men som stadig har en lav indkomst pr. indbygger. Her vil vækstpotentialet være højere end i de mere udviklede lande. Det giver mulighed for et højt afkast, ligesom risikoen for tab vil være høj, når man investerer i emerging markets aktier.

Globale aktier kan være noteret på en udenlandsk børs. Udenlandske aktier vil ofte være mere risikable end indenlandske aktier på grund af valutakursrisikoen, der udtrykker risikoen for, at den udenlandske valuta falder i værdi i forhold til den indenlandske valuta.

Indenlandske aktier er aktier, som er noteret på en indenlandsk børs. Som investor vil der ofte være lavere risiko forbundet med investering i indenlandske aktier frem for udenlandske aktier. Det skyldes, at man undgår valutakursrisiko ved investering i indenlandske aktier. 

Aktiv styring betyder, at man forsøger at få et afkast, der er bedre end markedsafkastet.

Aktivklasser (Asset Classes) er opdelingen af finansielle instrumenter på typer såsom:

Allokering er spredningen af en investors aktiver på forskellige investeringsmuligheder såsom aktier, obligationer og kontanter. Formålet er at optimere balancen mellem risiko og afkast.

Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) angiver de samlede handels- og administrationsomkostninger i investeringsforeningen samt emissionstillæg og indløsningsfradrag.

Et basispoint svarer til en hundrededel (1/100) af en procent. Enheden anvendes ofte til at angive forskelle i rentesatser. Forskellen mellem 1,5% og 2% er 50 basispoint.

Et bear-marked er et marked med faldende kurser, hvor yderligere fald forventes.

Benchmark er et sammenligningsgrundlag til vurdering af afkast. For eksempel kan en aktie benchmarkes med et indeks eller med aktier fra andre selskaber i samme branche.

 

Et bull-marked er et marked med stigende kurser, hvor yderligere stigninger forventes.

En metode til at overskue og anvende data på tværs af forskellige databaser. Business Intelligence består typisk af tre faser:

1) indsamling af data på tværs af forskellige datakilder
2) behandling, udvælgelse, gruppering og statistik af data
3) præsentation og rapportering af data

CoCo-obligationer (contingent convertible bonds) er en kompleks og risikofyldt type af virksomhedsobligationer. CoCo-obligationer er betingede konvertible obligationer, som bliver udstedt af finansielle institutter. CoCo-obligationer giver udsteder mulighed for at konvertere gæld til aktier, hvis udstederens solvens bliver udfordret. Formålet med udstedelsen af CoCo-obligationer er at kunne absorbere tab, hvis udsteder kommer i økonomiske vanskeligheder.

CLO står for Collateralized Loan Obligation. En CLO er en struktureret obligation, hvor den underliggende portefølje består af en pulje med flere store virksomhedslån med variabel rente.

Cykliske aktier er følsomme over for ændringer i de økonomiske konjunkturer og svinger derfor i takt med samfundsøkonomien. Typisk befinder cykliske aktier sig i brancher, hvor selskaberne producerer varer, som ikke er livsnødvendige, men snarere luksus for forbrugerne. I krisetider opleves ofte en faldende efterspørgsel på disse varer, hvorfor de cykliske aktier i krisetider kan opleve store fald.

Defensive aktier står i kontrast til de cykliske aktier. Defensive aktier svinger som regel ikke lige så meget, som de cykliske aktier gør. Det skyldes, at defensive aktier typisk befinder sig i brancher, der producerer eller sælger nødvendighedsvarer som eksempelvis mad eller medicin. Uanset om samfundsøkonomien befinder sig i en højkonjunktur eller en lavkonjunktur, er behovet og efterspørgslen for disse varer nogenlunde den samme.

Depotgebyr er et gebyr, som en investor betaler for at have sine værdipapirer til at stå i et depot. Depotgebyret opkræves af banker eller børsmæglerselskaber.

Et derivat er et finansielt instrument, der er konstrueret på basis af et underliggende produkt. Derivater kan benyttes af investorer til at beskytte mod risici. Derivataftalen er ofte opbygget omkring en fremtidig ydelse, og derivater kan opbygges omkring flere aktiver. Heriblandt aktier, obligationer eller valuta. Eksempler på derivater er futures og call/put-optioner.

En detail-fond er en investeringsfond med private investorer som den primære målgruppe.

Direkte lån er, når private investorer låner penge direkte til virksomheder uden at involvere en mellemmand såsom en bank. Långiver er ofte velhavende enkeltpersoner og låntager er ofte små eller mellemstore virksomheder.

Den effektive rente er den faktiske årlige forrentning på en obligation. Den effektive rente vil være lavere/højere end den nominelle rente afhængigt af, om kursen er over/under 100.

Emissionstillæg er et gebyr, som investeringsforeninger tager ved udstedelse af nye investeringsbeviser. Tillægget dækker investeringsforeningens omkostninger i forbindelse med udstedelse af nye investeringsbeviser. Indløsningsfradrag er modsat det gebyr, som investoren betaler for at få investeringsbeviser indfriet.

Tilsammen sikrer emissionstillæg og indløsningsfradrag at medlemmer, der træder ind/ud af en investeringsfond, selv betaler for omkostningerne dertil.

En engros-fond er en investeringsfond, hvor kunderne er institutionelle (store) investorer.

ESG-kriterierne (Environmental, Social and Governance) består af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier. Det er standarder, som ansvarlige investorer bruger til at vurdere potentielle investeringer. ESG kan sige noget om, hvor bæredygtig en investering er, og hvor stor en etisk effekt den har.

En Exchange Traded Fund (ETF) er en børshandlet fond. Som investor bliver du en del af en stor pulje af investorer. Du får adgang til mange værdipapirer og opnår ofte en lavere risiko, end hvis du selv havde investeret i de enkelte aktier eller obligationer. En ETF er en passiv fond, der bringer sine omkostninger ned til et minimum ved at følge et indeks.

Hvis du investerer i fastforrentede obligationer, får du en fast rente gennem hele låneperioden.

Formidlingsprovision er et gebyr, som investeringsforeninger betaler til banker. Det kan ses som betaling for, at bankrådgiverne anbefaler investeringsforeningens produkt til kunderne.

En forward er en ikke-standardiseret terminsforretning. Modsat en future er forwards en privat aftale mellem parterne og derfor ikke noteret på en børs.

En future er en standardiseret terminsforretning, som er noteret på en børs med en entydig ISIN-kode. Futures er ofte anvendt i forbindelse med aktie-, obligations-, og råvarehandler.

Når der investeres et større beløb end det, der er indskudt. Hvis der er indskudt 100 mio., og der investeres for 500 mio., er der tale om en gearing på 5.

Global Compact er FN\’s ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar. Virksomheder kan tilslutte sig principperne og på den måde forpligte sig til at rapportere, hvordan deres forretningsaktiviteter lever op til Global Compact.

Principperne i Global Compact er:

 • Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.
 • Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.
 • Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling.
 • Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.
 • Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.
 • Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.
 • Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
 • Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
 • Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.
 • Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

En hedgefond investerer med mere frihed end almindelige investeringsforeninger. Hedgefonde kan blandt andet anvende gearing, shorting og komplekse derivater.

Hvis en virksomhedsobligation er kategoriseret som high yield, betyder det, at virksomheden har opnået en lav kreditvurdering hos et internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau. High yield svarer til en kategorisering som non-investment grade.

Højrenteobligation er en obligation udstedt af virksomheder, der betaler en høj rente for adgang til likviditet.

At et papir er illikvidt betyder, at det er svært omsætteligt. Der er ofte større spreads på illikvide papirer end på likvide papirer. Det betyder, at der ved illikvide papirer er større forskel på den pris, som sælger forlanger, og den pris, som køber tilbyder.

Typisk forskellen mellem prisen på bedste bud og udbud i markedet. I moderne og effektive børsmarkeder er de indirekte handelsomkostninger små.

Indirekte omkostninger er de omkostninger, der ikke fremgår direkte ved investering i investeringsforeninger. Disse omkostninger modregnes i investeringsforeningen og fremgår derfor ikke, som en direkte omkostning for investoren.

En investeringsforening er en forening af investorer. Som medlem deler du udgifter og afkast med de øvrige medlemmer i forhold til dit investerede beløb. Investeringsforeninger udstedes i flere varianter med porteføljer i aktier, obligationer osv.

Såfremt en kunde har lånt til køb af værdipapirer, trækkes beløbene typisk over en investeringskredit med en variabel rente.

Hvis en virksomhedsobligation er kategoriseret som Investment Grade, betyder det, at virksomheden har opnået en høj kreditvurdering hos et internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau.

Noterede papirer har en entydig ISIN-kode (I Danmark ofte benævnt fondskode). Det er en 12-cifret kode, der starter med landets kendingsbogstaver, eksempelvis Danmark DKXXX. Unoterede papirer kan også tildeles en entydig ISIN-kode. I Danmark er det værdipapircentralen (VP SECURITIES), der er ansvarlig for tildeling af ISIN-koder.

Junk bonds er obligationer, der er ratet under investment grade. Ratingen betyder, at virksomheden har opnået en lav kreditvurdering hos et internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau.

Kapitalfonde består ofte af institutionelle (store) investorer og investorer i form af velhavende enkeltpersoner. Kapitalfonde leder typisk efter etablerede virksomheder med uudnyttet potentiale. Dette, med henblik på at opkøbe, effektivisere og til sidst sælge den med fortjeneste. 

Konti er en ordning for, at man kan indsætte og hæve penge i en finansiel virksomhed.

Kontogebyr betales til et pengeinstitut for at have en konto hos dem.

Hvis en obligation er konverterbar, betyder det, at låntager typisk kan indfri før udløb. For fastforrentede obligationer kan dette typisk ske til kurs 100, og for variabelt forrentede obligationer er det typisk til kurs 105.

Kurtage er prisen for at gennemføre en handel og dermed bankens gebyr for at gennemføre en handel.

Large cap betegner aktier i store virksomheder. En virksomhed er i large-cap-segmentet, hvis den har en markedsværdi på minimum 1 mia. euro. Du bør dog være opmærksom på, at grænserne mellem segmenterne kan variere for andre lande.

Leveraged loans er lån udstedt til virksomheder, der er ratet under investment grade. Ratingen betyder, at virksomheden har opnået en lav kreditvurdering hos et internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau. Leveraged loans er typisk ringere stillet i tilfælde af konkurs.

At et papir er likvidt betyder, at det er nemt omsætteligt. Omvendt med illikvide papirer.

En løbende konto er kundens daglige konto i et pengeinstitut og benævnes også driftskonto. Kontoen anvendes typisk til de daglige posteringer hos kunden.

Et lukket kredsløb er en betegnelse for et setup, hvor der til et depot er en eller flere konti dedikeret til forvaltningsaftalen. Det kan f.eks. være konti i forskellige valuta.

Management fee er en omkostning til forvalteren for pleje af porteføljen.

Såfremt der handles med noterede derivater, oprettes der typisk en marginkonto. Her flyttes et sikkerhedsbeløb mellem kundens løbende konto og marginkontoen.
Beløbet deponeres af pengeinstituttet overfor den børs, hvor papiret handles, som sikkerhed for opfyldelse af den indgåede kontrakt.

Når værdien af en position opgøres per dato, opgøres den til mark/market værdi. Her anvendes børskursen på den pågældende dato. Hvis der er tale om en obligation, medregnes også vedhængende renter på obligationen. 

Max draw-down er en indikator for porteføljens risiko. Afkast baseret på maksimal draw-down er en nuanceret måde at vurdere risiko på. Maksimal draw-down måler faldet mellem højeste top og laveste bund i en given periode som andel af værdien ved den højeste top.

Mid cap betegner aktier i mellemstore virksomheder. En virksomhed er i mid-cap-segmentet, hvis den har en markedsværdi mellem 150 mio. euro og 1 mia. euro. Du bør dog være opmærksom på, at grænserne mellem segmenterne kan variere for andre lande.

Risikoen for at lide et finansielt tab som følge af, at modparten i en handel misligholder sine betalingsforpligtelser. 

 

Den nominelle rente er den rente, der fremgår som pålydende på obligationen.

Noterede aktier er aktier i selskaber, som er noteret på en børs. Ofte er risikoen lavere end ved unoterede aktier.

Et noteret papir er et papir, der er registreret på en eller flere børser. De fleste papirer er kun noteret på én børs.

Et noteringsted er den børs, som et selskab er noteret på. De store virksomheder kan være noteret på flere børser.

En obligation er et gældsbevis, hvor låntager forpligter sig til at betale renter og afdrag til långiver af obligationen. Hvis du vælger at købe obligationer, låner du dermed de penge ud, som du har valgt at investere. Det kan enten være til et selskab, et realkreditinstitut eller en stat afhængigt af, om der er tale om virksomhedsobligationer, realkreditobligationer eller statsobligationer.

En capped floater obligation er en variabelt forrentet obligation med renteloft. Renteloftet betegner den maksimale rente, som låntager kan komme til at betale, når renten stiger.

Hybridobligationer er en kompleks og risikofyldt type af virksomhedsobligationer, hvor hovedstolen kan nedskrives eller konverteres, hvis udstederens solvens bliver udfordret. Hybridobligationer udstedes normalt af finansielle virksomheder.

Realkreditobligationer er obligationer, som er udstedt af et realkreditinstitut. Når man investerer i realkreditobligationer, er man med til at låne penge ud til boligejere, der skal have finansieret en bolig.

Statsobligationer er obligationer, som er udstedt af staten. Når man investerer i statsobligationer, låner man penge ud til staten. Staten forpligter sig til at betale renter og afdrag til ejeren af obligationen.  

Virksomhedsobligationer er obligationer, som er udstedt af en virksomhed. Når man investerer i virksomhedsobligationer, låner man penge ud til den virksomhed, som har udstedt obligationerne.

En finansiel kontrakt, der kan handles på finansielle instrumenter. Der findes to typer af optioner:

Call option – Giver en ret, men ikke en pligt til at købe et værdipapir på et fastlagt tidspunkt til en fastlagt pris.

Put option – Giver en ret, men ikke en pligt til at sælge et værdipapir på et fastlagt tidspunkt til en fastlagt pris.

For retten betales en optionspræmie til den forpligtende part. 

Passiv styring betyder, at man forsøger at få et afkast, der svarer til markedsafkastet minus omkostninger. Målet er at holde omkostningerne nede.

Hvis en kunde indgår en kontrakt omkring placering eller lån af penge, benævnes dette pengemarked.
Indlån omtales ofte som aftaleindskud, hvor udlån benævnes som aftalelån.

Det pengevægtede afkast (MWR) viser afkastet på den gennemsnitlige investerede kapital (markedsværdien), og resultatet svarer samtidig til den interne rente (IRR). Det pengevægtede afkast sammenlægges over en given periode og holdes derefter op mod den gennemsnitlige markedsværdi i perioden.

Performance fee er en betaling til en investeringsforvalter, der har genereret et positivt afkast og dermed ekstra belønning til forvalteren. Det beregnes ofte som en procentdel af investeringsresultatet.

Private Equity kan defineres som investeringer i ikke-listede (private) selskaber. Det betyder, at de selskaber, der investeres i, ikke er noteret på en offentlig børs.

Refusion er opgjort som alle positive tilbageførsler i perioden. Dette inkluderer refusion af eventuelle indirekte omkostninger som følge af beholdningen i investeringsforeninger.

Det risikojusterede afkast viser, hvor stort afkast den enkelte portefølje har givet, når der justeres for den påtagne risiko. Typisk forventes det, at mere risikofyldte investeringer giver et højere afkast for at kompensere investoren. Derfor kan du anvende det risikojusterede afkast til at vurdere, om du bliver tilstrækkeligt kompenseret for den risiko, du har påtaget dig. Rent regneteknisk svarer det risikojusterede afkast til en Sharpe Ratio med en risikofri rente på nul. 

Risikospredning er fordelingen af den investerede sum på tværs af aktivklasser, brancher, geografiske områder, kapitalforvaltere osv. Formålet er at mindske risikoen gennem lavere afhængighed af udviklingen i enkelte værdipapirer.

Sharpe ratio er et mål for det gennemsnitlige risikojusterede merafkast. Målet benyttes til at give investorer en forståelse for investeringens afkast sammenlignet med dens risiko. Sharpe ratioen tager aktivets gennemsnitlige afkast og fratrækker en risikofri rente, hvorefter der divideres med standardafvigelsen på aktivets afkast. Standardafvigelsen er et udtryk for aktivets totale risiko og angiver hvor store udsving, der er i afkastet. Jo højere værdi for sharpe ratioen, jo mere attraktivt er det risikojusterede merafkast.

Finansielle virksomheder, der laver banklignende forretninger uden formelt at være banker. De er underlagt en mindre grad af regulering sammenlignet med traditionelle banker. Eksempelvis hedgefonde, pengemarkedsfonde og uafhængige børsmæglere.

Small cap betegner aktier i små virksomheder. En virksomhed er i small-cap-segmentet, hvis den har en markedsværdi under 150 mio. euro. Du bør dog være opmærksom på, at grænserne mellem segmenterne kan variere for andre lande.

Social Responsible Investment (SRI) er en investeringspolitik, der tager hensyn til social og etisk ansvarlighed. Det betyder typisk, at man investerer i såkaldte ansvarlige virksomheder, der eksempelvis fokuserer på social retfærdighed, vedvarende energi eller bæredygtighed. Samtidig undgås investeringer i virksomheder, der producerer/sælger produkter som alkohol, gambling og tobak.

Sortino ratio er et mål for det risikojusterede merafkast og et alternativ til sharpe ratio. Sortino ratio tager aktivets afkast og fratrækker en risikofri rente, hvorefter der divideres med aktivets standardafvigelse på det negative afkast (også kaldet downside deviation). Målet forsøger at løse problemet med at anvende den totale risiko (standardafvigelser) ved beregning af sharpe ratio, idet positive (opadgående) udsving er fordelagtige for investorer og derfor ikke bør straffes.

Spread er forskellen mellem prisen, som en køber tilbyder, og prisen, som en sælger forlanger. Spreads ses ofte ved handel med valuta, varer eller værdipapirer. Jo mindre likvidt et aktiv er, jo større kan omkostningerne til spreads være.

Spredningsgevinst angiver forskellen mellem VaR for den samlede portefølje og summen af VaR for de enkelte porteføljer. Spredningsgevinsten viser, hvor meget den samlede risiko reduceres ved den aktuelle porteføljesammensætning. 

Standardafvigelse er det mest anvendte risikomål. Målet viser, hvor meget din portefølje har bevæget sig op og ned i forhold til det gennemsnitlige daglige afkast i perioden.

En høj standardafvigelse betyder store udsving fra gennemsnitsafkastet. Det giver større usikkerhed omkring porteføljens fremtidige værdi og derfor større risiko. Omvendt betyder en lav standardafvigelse, at porteføljens værdi har udviklet sig mere stabilt og indikerer derfor mindre risiko.

Stempelafgift betegner en bestemt opkrævningsform, der anvendes inden for offentlige afgifter. 

Ved strategisk aktivallokering fokuseres på at holde risikoen relativt konstant ved at have et nogenlunde fast forhold mellem andelen af aktier og obligationer i porteføljen.

Strukturerede produkter er finansielle produkter, der typisk kombinerer en obligation med en option. Strukturerede produkter kan være svære at gennemskue.

Ved taktisk aktivallokering justeres hver aktivklasses andel af den samlede portefølje løbende baseret på forventninger til markedsudviklingen. Markedstiming er den altafgørende afkastdriver for taktisk aktivallokering.

Terminsdato er den dato, hvor der udbetales rente og eventuelt udtrækning.

En terminsforretning er en unoteret “future forretning” mellem to parter, hvor det aftales, at der købes/sælges et værdipapir til en fast aftalt kurs på en fast aftalt dato.

Det er muligt at handle aktier, obligationer, hedgefonde og strukturerede aktier på terminsforretning. Den største andel af terminsforretninger indgås dog på valutamarkedet.

Det tidsvægtede afkast (TWR) er i overensstemmelse med den gældende GIPS-standard og tager hensyn til ind- og udbetalinger. Det tidsvægtede afkast vægter alle dage lige højt. Ved at beregne start- og slutværdi for hver enkelt dag, er det muligt at beregne det daglige afkast. Disse afkast akkumuleres over perioden og giver det samlede afkast.

Total Cost of Ownership (TCO) estimerer alle omkostninger forbundet med et aktiv. Det er et finansielt skøn, som kan benyttes til at bestemme de direkte og indirekte omkostninger.

Total Expense Ratio (TER) angiver de samlede handels- og administrationsomkostninger i en investeringsforening. TER angives som en årlig procentsats.

Tredjepartsomkostninger er omkostninger til tredjepart i en økonomisk transaktion. Tredjeparten kan være et pengeinstitut, der opkræver et gebyr for at agere mellemmand.

UCITS står for Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities og henviser til de fælles EU-regler for investeringsforeninger og ETF’er. Disse stiller krav til spredning, risikostyring og eksponeringer i fondenes investeringer. Formålet er derved blandt andet at øge investorernes beskyttelse.

Et udbytte, også kaldet dividende, er den årlige udbetaling af virksomhedens overskud til aktionærerne. Det opgøres som en procentsats eller et beløb per aktie.

I forbindelse med udbetalingen af udbytte tilbageholdes en udbytteskat, så aktionæren kun modtager nettoudbyttet.
Såfremt udbytteskatten er tilbageholdt på en udenlandsk aktie, kan aktionæren i nogle tilfælde søge om hjemtagning af udbytteskatten. Det er forskellen mellem den udenlandske udbytteskat og den danske, som i disse tilfælde modregnes i den udbytteskat, der betales til den danske stat.

Udløb betegner den dato, hvor obligationen er færdigafviklet (udtrukket endeligt), eller hvor hele obligationens hovedstol udbetales.

Udtrækning er processen, hvor en obligation udløber, eller en låntager indfrier sit obligationslån. På en del obligationer sker der løbende udtrækning.

Kapitalforvaltere, der støtter etiske og ansvarlige investeringer, kan underskrive FN’s principper for ansvarlige investeringer (UN PRI). 

De seks hovedprincipper lyder:

 • Vi vil indarbejde ESG-forhold i investeringsanalysen og beslutningsprocessen.
 • Vi vil være aktive investorer og praktisere ESG-forhold i investeringspolitik.
 • Vi vil arbejde på at afdække ESG-forhold i de virksomheder, vi investerer i.
 • Vi vil arbejde for accept og implementering af principperne inden for den finansielle sektor.
 • Vi vil samarbejde, hvor det er muligt, for at forbedre vores effektivitet i forbindelse med implementeringen af principperne.
 • Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt i processen med at implementere principperne.

Et unoteret papir er et papir, der ikke er registreret på en børs. Prisen fastsættes typisk hos det pengeinstitut, der har udbudt papiret, og risikoen er ofte høj. Et unoteret papir kaldes også et OTC (over the counter).

Vækstaktier er aktier i en virksomhed, som ikke har nogen indtjening af betydning, og vækstaktier er derfor typisk dyre målt på nøgletal. Virksomheden har dog udviklet et produkt eller en ide, der i fremtiden kan give store indtjeningsmuligheder.

Valørdato er den dato, en handel effektueres. Det vil sige datoen, hvor betalingen finder sted, og hvor værdipapiret skifter ejer. Det sker typisk to børsdage efter aftaleindgåelse.

Value at Risk (VaR) er et meget anvendt mål for det potentielle tab på investeringsporteføljer. Målet estimerer, hvor meget du med en given sandsynlighed risikerer at tabe over en given periode – under normale markedsforhold.

VaR opgøres oftest i kroner eller som en procentdel af porteføljen, og målet er netop populært, fordi det konkretiserer tabsrisikoen på en intuitiv måde.

Hvis en portefølje har en Value at Risk på 1 mio. kr., der er beregnet med et sikkerhedsniveau på 95%, betyder det, at med 95% sandsynlighed vil din portefølje ikke falde med mere end 1 mio. over en given periode. Perioden er typisk en dag, en måned, et kvartal eller et år.

Det betyder også, at der stadig er 5% risiko for, at du over perioden taber mere end 1 mio. Det er derfor væsentligt at være opmærksom på, at Value at Risk ikke er en garanti for det mulige maksimale tab, men et statistisk mål der kan anvendes til risikostyring og som rettesnor i forbindelse med arbejdet med risikoprofilen.

Valueaktier er en betegnelse for aktier, som er billigt prisfastsatte i forhold til deres fundamentale værdi. Aktierne er billige målt på en række nøgletal. Typisk befinder en valueaktie sig i en moden branche og oplever ikke længere den store vækst.

Valutakursrisiko er risikoen for, at den udenlandske valuta falder i værdi i forhold til den indenlandske valuta. Ved investering i udenlandske værdipapirer er denne risiko tilstede, fordi investeringen foretages med udenlandsk valuta.

En valutaterminsforretning er en aftale om køb eller salg af et beløb i valuta til en fast aftalt kurs på en fast aftalt dato. Valutaterminsforretninger kan bruges til at minimere risikoen ved handel i fremmed valuta eller som investering.

Hvis du investerer i variabelt forrentede obligationer, svinger obligationsrenten gennem låneperioden. Du vil derfor modtage rentebetalinger, der varierer.

Varighed er et matematisk udtryk for løbetiden på en obligation eller en portefølje af obligationer. Det er ligeledes et risikomål for obligationer, da varigheden måler kursfølsomheden over for små renteændringer.

Den vedhængende rente er den rente, der er “optjent” på obligationen siden sidste terminsdato. Ved en obligationshandel betaler køber den vedhængende rente til sælger, hvorimod køber modtager rente for hele terminsperioden ved næste rentebetaling.

Venturefonde rejser penge fra investorer, for derefter at investere dem i nye virksomheder med henblik på at forsøge at udfolde deres potentiale, så de kan sælges med et overskud, der udbetales til investorerne.

Load More

Generelt

En konto, som er dedikeret til et depot.

En aktie er et værdipapir, der giver ejerskab i et selskab. Det er udelukkende udbud og efterspørgsel i markedet, der bestemmer kursen på en aktie. Der er ingen forpligtelser fra selskabet omkring kursen på aktien. Når du investerer i aktier, er der ingen begrænsninger på størrelsen af afkast, og du kan maksimalt tabe det investerede beløb.

Aktiehændelser (corporate actions) er alt det, der påvirker en aktie og dens ejerforhold. Det kan være, når aktien udstedes, noteres på børsen, splittes, eller hvis selskabet bliver opkøbt eller går konkurs.

Emerging markets er lande, der er i rivende udvikling, men som stadig har en lav indkomst pr. indbygger. Her vil vækstpotentialet være højere end i de mere udviklede lande. Det giver mulighed for et højt afkast, ligesom risikoen for tab vil være høj, når man investerer i emerging markets aktier.

Globale aktier kan være noteret på en udenlandsk børs. Udenlandske aktier vil ofte være mere risikable end indenlandske aktier på grund af valutakursrisikoen, der udtrykker risikoen for, at den udenlandske valuta falder i værdi i forhold til den indenlandske valuta.

Indenlandske aktier er aktier, som er noteret på en indenlandsk børs. Som investor vil der ofte være lavere risiko forbundet med investering i indenlandske aktier frem for udenlandske aktier. Det skyldes, at man undgår valutakursrisiko ved investering i indenlandske aktier. 

Aktiv styring betyder, at man forsøger at få et afkast, der er bedre end markedsafkastet.

Aktivklasser (Asset Classes) er opdelingen af finansielle instrumenter på typer såsom:

Allokering er spredningen af en investors aktiver på forskellige investeringsmuligheder såsom aktier, obligationer og kontanter. Formålet er at optimere balancen mellem risiko og afkast.

Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) angiver de samlede handels- og administrationsomkostninger i investeringsforeningen samt emissionstillæg og indløsningsfradrag.

Et basispoint svarer til en hundrededel (1/100) af en procent. Enheden anvendes ofte til at angive forskelle i rentesatser. Forskellen mellem 1,5% og 2% er 50 basispoint.

Et bear-marked er et marked med faldende kurser, hvor yderligere fald forventes.

Benchmark er et sammenligningsgrundlag til vurdering af afkast. For eksempel kan en aktie benchmarkes med et indeks eller med aktier fra andre selskaber i samme branche.

 

Et bull-marked er et marked med stigende kurser, hvor yderligere stigninger forventes.

En metode til at overskue og anvende data på tværs af forskellige databaser. Business Intelligence består typisk af tre faser:

1) indsamling af data på tværs af forskellige datakilder
2) behandling, udvælgelse, gruppering og statistik af data
3) præsentation og rapportering af data

CoCo-obligationer (contingent convertible bonds) er en kompleks og risikofyldt type af virksomhedsobligationer. CoCo-obligationer er betingede konvertible obligationer, som bliver udstedt af finansielle institutter. CoCo-obligationer giver udsteder mulighed for at konvertere gæld til aktier, hvis udstederens solvens bliver udfordret. Formålet med udstedelsen af CoCo-obligationer er at kunne absorbere tab, hvis udsteder kommer i økonomiske vanskeligheder.

CLO står for Collateralized Loan Obligation. En CLO er en struktureret obligation, hvor den underliggende portefølje består af en pulje med flere store virksomhedslån med variabel rente.

Cykliske aktier er følsomme over for ændringer i de økonomiske konjunkturer og svinger derfor i takt med samfundsøkonomien. Typisk befinder cykliske aktier sig i brancher, hvor selskaberne producerer varer, som ikke er livsnødvendige, men snarere luksus for forbrugerne. I krisetider opleves ofte en faldende efterspørgsel på disse varer, hvorfor de cykliske aktier i krisetider kan opleve store fald.

Defensive aktier står i kontrast til de cykliske aktier. Defensive aktier svinger som regel ikke lige så meget, som de cykliske aktier gør. Det skyldes, at defensive aktier typisk befinder sig i brancher, der producerer eller sælger nødvendighedsvarer som eksempelvis mad eller medicin. Uanset om samfundsøkonomien befinder sig i en højkonjunktur eller en lavkonjunktur, er behovet og efterspørgslen for disse varer nogenlunde den samme.

Depotgebyr er et gebyr, som en investor betaler for at have sine værdipapirer til at stå i et depot. Depotgebyret opkræves af banker eller børsmæglerselskaber.

Et derivat er et finansielt instrument, der er konstrueret på basis af et underliggende produkt. Derivater kan benyttes af investorer til at beskytte mod risici. Derivataftalen er ofte opbygget omkring en fremtidig ydelse, og derivater kan opbygges omkring flere aktiver. Heriblandt aktier, obligationer eller valuta. Eksempler på derivater er futures og call/put-optioner.

En detail-fond er en investeringsfond med private investorer som den primære målgruppe.

Direkte lån er, når private investorer låner penge direkte til virksomheder uden at involvere en mellemmand såsom en bank. Långiver er ofte velhavende enkeltpersoner og låntager er ofte små eller mellemstore virksomheder.

Den effektive rente er den faktiske årlige forrentning på en obligation. Den effektive rente vil være lavere/højere end den nominelle rente afhængigt af, om kursen er over/under 100.

Emissionstillæg er et gebyr, som investeringsforeninger tager ved udstedelse af nye investeringsbeviser. Tillægget dækker investeringsforeningens omkostninger i forbindelse med udstedelse af nye investeringsbeviser. Indløsningsfradrag er modsat det gebyr, som investoren betaler for at få investeringsbeviser indfriet.

Tilsammen sikrer emissionstillæg og indløsningsfradrag at medlemmer, der træder ind/ud af en investeringsfond, selv betaler for omkostningerne dertil.

En engros-fond er en investeringsfond, hvor kunderne er institutionelle (store) investorer.

ESG-kriterierne (Environmental, Social and Governance) består af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier. Det er standarder, som ansvarlige investorer bruger til at vurdere potentielle investeringer. ESG kan sige noget om, hvor bæredygtig en investering er, og hvor stor en etisk effekt den har.

En Exchange Traded Fund (ETF) er en børshandlet fond. Som investor bliver du en del af en stor pulje af investorer. Du får adgang til mange værdipapirer og opnår ofte en lavere risiko, end hvis du selv havde investeret i de enkelte aktier eller obligationer. En ETF er en passiv fond, der bringer sine omkostninger ned til et minimum ved at følge et indeks.

Hvis du investerer i fastforrentede obligationer, får du en fast rente gennem hele låneperioden.

Formidlingsprovision er et gebyr, som investeringsforeninger betaler til banker. Det kan ses som betaling for, at bankrådgiverne anbefaler investeringsforeningens produkt til kunderne.

En forward er en ikke-standardiseret terminsforretning. Modsat en future er forwards en privat aftale mellem parterne og derfor ikke noteret på en børs.

En future er en standardiseret terminsforretning, som er noteret på en børs med en entydig ISIN-kode. Futures er ofte anvendt i forbindelse med aktie-, obligations-, og råvarehandler.

Når der investeres et større beløb end det, der er indskudt. Hvis der er indskudt 100 mio., og der investeres for 500 mio., er der tale om en gearing på 5.

Global Compact er FN\’s ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar. Virksomheder kan tilslutte sig principperne og på den måde forpligte sig til at rapportere, hvordan deres forretningsaktiviteter lever op til Global Compact.

Principperne i Global Compact er:

 • Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.
 • Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.
 • Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling.
 • Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.
 • Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.
 • Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.
 • Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
 • Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
 • Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.
 • Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

En hedgefond investerer med mere frihed end almindelige investeringsforeninger. Hedgefonde kan blandt andet anvende gearing, shorting og komplekse derivater.

Hvis en virksomhedsobligation er kategoriseret som high yield, betyder det, at virksomheden har opnået en lav kreditvurdering hos et internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau. High yield svarer til en kategorisering som non-investment grade.

Højrenteobligation er en obligation udstedt af virksomheder, der betaler en høj rente for adgang til likviditet.

At et papir er illikvidt betyder, at det er svært omsætteligt. Der er ofte større spreads på illikvide papirer end på likvide papirer. Det betyder, at der ved illikvide papirer er større forskel på den pris, som sælger forlanger, og den pris, som køber tilbyder.

Typisk forskellen mellem prisen på bedste bud og udbud i markedet. I moderne og effektive børsmarkeder er de indirekte handelsomkostninger små.

Indirekte omkostninger er de omkostninger, der ikke fremgår direkte ved investering i investeringsforeninger. Disse omkostninger modregnes i investeringsforeningen og fremgår derfor ikke, som en direkte omkostning for investoren.

En investeringsforening er en forening af investorer. Som medlem deler du udgifter og afkast med de øvrige medlemmer i forhold til dit investerede beløb. Investeringsforeninger udstedes i flere varianter med porteføljer i aktier, obligationer osv.

Såfremt en kunde har lånt til køb af værdipapirer, trækkes beløbene typisk over en investeringskredit med en variabel rente.

Hvis en virksomhedsobligation er kategoriseret som Investment Grade, betyder det, at virksomheden har opnået en høj kreditvurdering hos et internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau.

Noterede papirer har en entydig ISIN-kode (I Danmark ofte benævnt fondskode). Det er en 12-cifret kode, der starter med landets kendingsbogstaver, eksempelvis Danmark DKXXX. Unoterede papirer kan også tildeles en entydig ISIN-kode. I Danmark er det værdipapircentralen (VP SECURITIES), der er ansvarlig for tildeling af ISIN-koder.

Junk bonds er obligationer, der er ratet under investment grade. Ratingen betyder, at virksomheden har opnået en lav kreditvurdering hos et internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau.

Kapitalfonde består ofte af institutionelle (store) investorer og investorer i form af velhavende enkeltpersoner. Kapitalfonde leder typisk efter etablerede virksomheder med uudnyttet potentiale. Dette, med henblik på at opkøbe, effektivisere og til sidst sælge den med fortjeneste. 

Konti er en ordning for, at man kan indsætte og hæve penge i en finansiel virksomhed.

Kontogebyr betales til et pengeinstitut for at have en konto hos dem.

Hvis en obligation er konverterbar, betyder det, at låntager typisk kan indfri før udløb. For fastforrentede obligationer kan dette typisk ske til kurs 100, og for variabelt forrentede obligationer er det typisk til kurs 105.

Kurtage er prisen for at gennemføre en handel og dermed bankens gebyr for at gennemføre en handel.

Large cap betegner aktier i store virksomheder. En virksomhed er i large-cap-segmentet, hvis den har en markedsværdi på minimum 1 mia. euro. Du bør dog være opmærksom på, at grænserne mellem segmenterne kan variere for andre lande.

Leveraged loans er lån udstedt til virksomheder, der er ratet under investment grade. Ratingen betyder, at virksomheden har opnået en lav kreditvurdering hos et internationalt anerkendt kreditvurderingsbureau. Leveraged loans er typisk ringere stillet i tilfælde af konkurs.

At et papir er likvidt betyder, at det er nemt omsætteligt. Omvendt med illikvide papirer.

En løbende konto er kundens daglige konto i et pengeinstitut og benævnes også driftskonto. Kontoen anvendes typisk til de daglige posteringer hos kunden.

Et lukket kredsløb er en betegnelse for et setup, hvor der til et depot er en eller flere konti dedikeret til forvaltningsaftalen. Det kan f.eks. være konti i forskellige valuta.

Management fee er en omkostning til forvalteren for pleje af porteføljen.

Såfremt der handles med noterede derivater, oprettes der typisk en marginkonto. Her flyttes et sikkerhedsbeløb mellem kundens løbende konto og marginkontoen.
Beløbet deponeres af pengeinstituttet overfor den børs, hvor papiret handles, som sikkerhed for opfyldelse af den indgåede kontrakt.

Når værdien af en position opgøres per dato, opgøres den til mark/market værdi. Her anvendes børskursen på den pågældende dato. Hvis der er tale om en obligation, medregnes også vedhængende renter på obligationen. 

Max draw-down er en indikator for porteføljens risiko. Afkast baseret på maksimal draw-down er en nuanceret måde at vurdere risiko på. Maksimal draw-down måler faldet mellem højeste top og laveste bund i en given periode som andel af værdien ved den højeste top.

Mid cap betegner aktier i mellemstore virksomheder. En virksomhed er i mid-cap-segmentet, hvis den har en markedsværdi mellem 150 mio. euro og 1 mia. euro. Du bør dog være opmærksom på, at grænserne mellem segmenterne kan variere for andre lande.

Risikoen for at lide et finansielt tab som følge af, at modparten i en handel misligholder sine betalingsforpligtelser. 

 

Den nominelle rente er den rente, der fremgår som pålydende på obligationen.

Noterede aktier er aktier i selskaber, som er noteret på en børs. Ofte er risikoen lavere end ved unoterede aktier.

Et noteret papir er et papir, der er registreret på en eller flere børser. De fleste papirer er kun noteret på én børs.

Et noteringsted er den børs, som et selskab er noteret på. De store virksomheder kan være noteret på flere børser.

En obligation er et gældsbevis, hvor låntager forpligter sig til at betale renter og afdrag til långiver af obligationen. Hvis du vælger at købe obligationer, låner du dermed de penge ud, som du har valgt at investere. Det kan enten være til et selskab, et realkreditinstitut eller en stat afhængigt af, om der er tale om virksomhedsobligationer, realkreditobligationer eller statsobligationer.

En capped floater obligation er en variabelt forrentet obligation med renteloft. Renteloftet betegner den maksimale rente, som låntager kan komme til at betale, når renten stiger.

Hybridobligationer er en kompleks og risikofyldt type af virksomhedsobligationer, hvor hovedstolen kan nedskrives eller konverteres, hvis udstederens solvens bliver udfordret. Hybridobligationer udstedes normalt af finansielle virksomheder.

Realkreditobligationer er obligationer, som er udstedt af et realkreditinstitut. Når man investerer i realkreditobligationer, er man med til at låne penge ud til boligejere, der skal have finansieret en bolig.

Statsobligationer er obligationer, som er udstedt af staten. Når man investerer i statsobligationer, låner man penge ud til staten. Staten forpligter sig til at betale renter og afdrag til ejeren af obligationen.  

Virksomhedsobligationer er obligationer, som er udstedt af en virksomhed. Når man investerer i virksomhedsobligationer, låner man penge ud til den virksomhed, som har udstedt obligationerne.

En finansiel kontrakt, der kan handles på finansielle instrumenter. Der findes to typer af optioner:

Call option – Giver en ret, men ikke en pligt til at købe et værdipapir på et fastlagt tidspunkt til en fastlagt pris.

Put option – Giver en ret, men ikke en pligt til at sælge et værdipapir på et fastlagt tidspunkt til en fastlagt pris.

For retten betales en optionspræmie til den forpligtende part. 

Passiv styring betyder, at man forsøger at få et afkast, der svarer til markedsafkastet minus omkostninger. Målet er at holde omkostningerne nede.

Hvis en kunde indgår en kontrakt omkring placering eller lån af penge, benævnes dette pengemarked.
Indlån omtales ofte som aftaleindskud, hvor udlån benævnes som aftalelån.

Det pengevægtede afkast (MWR) viser afkastet på den gennemsnitlige investerede kapital (markedsværdien), og resultatet svarer samtidig til den interne rente (IRR). Det pengevægtede afkast sammenlægges over en given periode og holdes derefter op mod den gennemsnitlige markedsværdi i perioden.

Performance fee er en betaling til en investeringsforvalter, der har genereret et positivt afkast og dermed ekstra belønning til forvalteren. Det beregnes ofte som en procentdel af investeringsresultatet.

Private Equity kan defineres som investeringer i ikke-listede (private) selskaber. Det betyder, at de selskaber, der investeres i, ikke er noteret på en offentlig børs.

Refusion er opgjort som alle positive tilbageførsler i perioden. Dette inkluderer refusion af eventuelle indirekte omkostninger som følge af beholdningen i investeringsforeninger.

Det risikojusterede afkast viser, hvor stort afkast den enkelte portefølje har givet, når der justeres for den påtagne risiko. Typisk forventes det, at mere risikofyldte investeringer giver et højere afkast for at kompensere investoren. Derfor kan du anvende det risikojusterede afkast til at vurdere, om du bliver tilstrækkeligt kompenseret for den risiko, du har påtaget dig. Rent regneteknisk svarer det risikojusterede afkast til en Sharpe Ratio med en risikofri rente på nul. 

Risikospredning er fordelingen af den investerede sum på tværs af aktivklasser, brancher, geografiske områder, kapitalforvaltere osv. Formålet er at mindske risikoen gennem lavere afhængighed af udviklingen i enkelte værdipapirer.

Sharpe ratio er et mål for det gennemsnitlige risikojusterede merafkast. Målet benyttes til at give investorer en forståelse for investeringens afkast sammenlignet med dens risiko. Sharpe ratioen tager aktivets gennemsnitlige afkast og fratrækker en risikofri rente, hvorefter der divideres med standardafvigelsen på aktivets afkast. Standardafvigelsen er et udtryk for aktivets totale risiko og angiver hvor store udsving, der er i afkastet. Jo højere værdi for sharpe ratioen, jo mere attraktivt er det risikojusterede merafkast.

Finansielle virksomheder, der laver banklignende forretninger uden formelt at være banker. De er underlagt en mindre grad af regulering sammenlignet med traditionelle banker. Eksempelvis hedgefonde, pengemarkedsfonde og uafhængige børsmæglere.

Small cap betegner aktier i små virksomheder. En virksomhed er i small-cap-segmentet, hvis den har en markedsværdi under 150 mio. euro. Du bør dog være opmærksom på, at grænserne mellem segmenterne kan variere for andre lande.

Social Responsible Investment (SRI) er en investeringspolitik, der tager hensyn til social og etisk ansvarlighed. Det betyder typisk, at man investerer i såkaldte ansvarlige virksomheder, der eksempelvis fokuserer på social retfærdighed, vedvarende energi eller bæredygtighed. Samtidig undgås investeringer i virksomheder, der producerer/sælger produkter som alkohol, gambling og tobak.

Sortino ratio er et mål for det risikojusterede merafkast og et alternativ til sharpe ratio. Sortino ratio tager aktivets afkast og fratrækker en risikofri rente, hvorefter der divideres med aktivets standardafvigelse på det negative afkast (også kaldet downside deviation). Målet forsøger at løse problemet med at anvende den totale risiko (standardafvigelser) ved beregning af sharpe ratio, idet positive (opadgående) udsving er fordelagtige for investorer og derfor ikke bør straffes.

Spread er forskellen mellem prisen, som en køber tilbyder, og prisen, som en sælger forlanger. Spreads ses ofte ved handel med valuta, varer eller værdipapirer. Jo mindre likvidt et aktiv er, jo større kan omkostningerne til spreads være.

Spredningsgevinst angiver forskellen mellem VaR for den samlede portefølje og summen af VaR for de enkelte porteføljer. Spredningsgevinsten viser, hvor meget den samlede risiko reduceres ved den aktuelle porteføljesammensætning. 

Standardafvigelse er det mest anvendte risikomål. Målet viser, hvor meget din portefølje har bevæget sig op og ned i forhold til det gennemsnitlige daglige afkast i perioden.

En høj standardafvigelse betyder store udsving fra gennemsnitsafkastet. Det giver større usikkerhed omkring porteføljens fremtidige værdi og derfor større risiko. Omvendt betyder en lav standardafvigelse, at porteføljens værdi har udviklet sig mere stabilt og indikerer derfor mindre risiko.

Stempelafgift betegner en bestemt opkrævningsform, der anvendes inden for offentlige afgifter. 

Ved strategisk aktivallokering fokuseres på at holde risikoen relativt konstant ved at have et nogenlunde fast forhold mellem andelen af aktier og obligationer i porteføljen.

Strukturerede produkter er finansielle produkter, der typisk kombinerer en obligation med en option. Strukturerede produkter kan være svære at gennemskue.

Ved taktisk aktivallokering justeres hver aktivklasses andel af den samlede portefølje løbende baseret på forventninger til markedsudviklingen. Markedstiming er den altafgørende afkastdriver for taktisk aktivallokering.

Terminsdato er den dato, hvor der udbetales rente og eventuelt udtrækning.

En terminsforretning er en unoteret “future forretning” mellem to parter, hvor det aftales, at der købes/sælges et værdipapir til en fast aftalt kurs på en fast aftalt dato.

Det er muligt at handle aktier, obligationer, hedgefonde og strukturerede aktier på terminsforretning. Den største andel af terminsforretninger indgås dog på valutamarkedet.

Det tidsvægtede afkast (TWR) er i overensstemmelse med den gældende GIPS-standard og tager hensyn til ind- og udbetalinger. Det tidsvægtede afkast vægter alle dage lige højt. Ved at beregne start- og slutværdi for hver enkelt dag, er det muligt at beregne det daglige afkast. Disse afkast akkumuleres over perioden og giver det samlede afkast.

Total Cost of Ownership (TCO) estimerer alle omkostninger forbundet med et aktiv. Det er et finansielt skøn, som kan benyttes til at bestemme de direkte og indirekte omkostninger.

Total Expense Ratio (TER) angiver de samlede handels- og administrationsomkostninger i en investeringsforening. TER angives som en årlig procentsats.

Tredjepartsomkostninger er omkostninger til tredjepart i en økonomisk transaktion. Tredjeparten kan være et pengeinstitut, der opkræver et gebyr for at agere mellemmand.

UCITS står for Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities og henviser til de fælles EU-regler for investeringsforeninger og ETF’er. Disse stiller krav til spredning, risikostyring og eksponeringer i fondenes investeringer. Formålet er derved blandt andet at øge investorernes beskyttelse.

Et udbytte, også kaldet dividende, er den årlige udbetaling af virksomhedens overskud til aktionærerne. Det opgøres som en procentsats eller et beløb per aktie.

I forbindelse med udbetalingen af udbytte tilbageholdes en udbytteskat, så aktionæren kun modtager nettoudbyttet.
Såfremt udbytteskatten er tilbageholdt på en udenlandsk aktie, kan aktionæren i nogle tilfælde søge om hjemtagning af udbytteskatten. Det er forskellen mellem den udenlandske udbytteskat og den danske, som i disse tilfælde modregnes i den udbytteskat, der betales til den danske stat.

Udløb betegner den dato, hvor obligationen er færdigafviklet (udtrukket endeligt), eller hvor hele obligationens hovedstol udbetales.

Udtrækning er processen, hvor en obligation udløber, eller en låntager indfrier sit obligationslån. På en del obligationer sker der løbende udtrækning.

Kapitalforvaltere, der støtter etiske og ansvarlige investeringer, kan underskrive FN’s principper for ansvarlige investeringer (UN PRI). 

De seks hovedprincipper lyder:

 • Vi vil indarbejde ESG-forhold i investeringsanalysen og beslutningsprocessen.
 • Vi vil være aktive investorer og praktisere ESG-forhold i investeringspolitik.
 • Vi vil arbejde på at afdække ESG-forhold i de virksomheder, vi investerer i.
 • Vi vil arbejde for accept og implementering af principperne inden for den finansielle sektor.
 • Vi vil samarbejde, hvor det er muligt, for at forbedre vores effektivitet i forbindelse med implementeringen af principperne.
 • Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt i processen med at implementere principperne.

Et unoteret papir er et papir, der ikke er registreret på en børs. Prisen fastsættes typisk hos det pengeinstitut, der har udbudt papiret, og risikoen er ofte høj. Et unoteret papir kaldes også et OTC (over the counter).

Vækstaktier er aktier i en virksomhed, som ikke har nogen indtjening af betydning, og vækstaktier er derfor typisk dyre målt på nøgletal. Virksomheden har dog udviklet et produkt eller en ide, der i fremtiden kan give store indtjeningsmuligheder.

Valørdato er den dato, en handel effektueres. Det vil sige datoen, hvor betalingen finder sted, og hvor værdipapiret skifter ejer. Det sker typisk to børsdage efter aftaleindgåelse.

Value at Risk (VaR) er et meget anvendt mål for det potentielle tab på investeringsporteføljer. Målet estimerer, hvor meget du med en given sandsynlighed risikerer at tabe over en given periode – under normale markedsforhold.

VaR opgøres oftest i kroner eller som en procentdel af porteføljen, og målet er netop populært, fordi det konkretiserer tabsrisikoen på en intuitiv måde.

Hvis en portefølje har en Value at Risk på 1 mio. kr., der er beregnet med et sikkerhedsniveau på 95%, betyder det, at med 95% sandsynlighed vil din portefølje ikke falde med mere end 1 mio. over en given periode. Perioden er typisk en dag, en måned, et kvartal eller et år.

Det betyder også, at der stadig er 5% risiko for, at du over perioden taber mere end 1 mio. Det er derfor væsentligt at være opmærksom på, at Value at Risk ikke er en garanti for det mulige maksimale tab, men et statistisk mål der kan anvendes til risikostyring og som rettesnor i forbindelse med arbejdet med risikoprofilen.

Valueaktier er en betegnelse for aktier, som er billigt prisfastsatte i forhold til deres fundamentale værdi. Aktierne er billige målt på en række nøgletal. Typisk befinder en valueaktie sig i en moden branche og oplever ikke længere den store vækst.

Valutakursrisiko er risikoen for, at den udenlandske valuta falder i værdi i forhold til den indenlandske valuta. Ved investering i udenlandske værdipapirer er denne risiko tilstede, fordi investeringen foretages med udenlandsk valuta.

En valutaterminsforretning er en aftale om køb eller salg af et beløb i valuta til en fast aftalt kurs på en fast aftalt dato. Valutaterminsforretninger kan bruges til at minimere risikoen ved handel i fremmed valuta eller som investering.

Hvis du investerer i variabelt forrentede obligationer, svinger obligationsrenten gennem låneperioden. Du vil derfor modtage rentebetalinger, der varierer.

Varighed er et matematisk udtryk for løbetiden på en obligation eller en portefølje af obligationer. Det er ligeledes et risikomål for obligationer, da varigheden måler kursfølsomheden over for små renteændringer.

Den vedhængende rente er den rente, der er “optjent” på obligationen siden sidste terminsdato. Ved en obligationshandel betaler køber den vedhængende rente til sælger, hvorimod køber modtager rente for hele terminsperioden ved næste rentebetaling.

Venturefonde rejser penge fra investorer, for derefter at investere dem i nye virksomheder med henblik på at forsøge at udfolde deres potentiale, så de kan sælges med et overskud, der udbetales til investorerne.