Er avkastningsrapportene dine sammenlignbare?

Det kan være store forskjell på hvordan dine kapitalforvaltere formidler avkastningen i din avkastningsrapport. Når du sammenligner ytelsen til dine kapitalforvaltere på bakgrunn av avkastningsrapportene de leverer, bør du være oppmerksom på at avkastningen ikke nødvendigvis er basert på et unikt grunnlag. Uten en felles standard er det vanskelig å få et oversikt over hvilke kapitalforvaltere som har oppnådd det beste resultatet. Les mer her og bli klokere på problematikken.

Hva bør du være oppmerksom på når du evaluerer kapitalforvaltere?

Når du evaluerer dine kapitalforvaltere bør du være oppmerksom på at flere forvaltere formidler avkastningen på forskjellige måter. Hvis ikke du har et fellesgrunnlag kan det være vanskelig for deg som kunde å sammenligne avkastningen til dine kapitalforvaltere.

Forskjellene i avkastningsrapportene kan skyldes flere faktorer, men det vi oftest ser hos kundene våre er:

  • At forvalterne benytter ulike beregningsmetoder.
  • At det ikke er konsistens i hvorvidt avkastningen presenteres før eller etter diverse kostnader og refusjoner er trukket ifra.
  • At det er forskjell på om kapitalforvalterne tar hensyn til utbytteskatt.

De nevnte avvikene fra en felles standard gjør det vanskelig å danne et riktig oversikt over hvilken kapitalforvalter som har oppnådd det beste resultatet. Det er derfor viktig å være bevist om hvorvidt resultatene er sammenlignbare på tvers av kapitalforvaltere, slik at du baserer din evaluering på det samme grunnlaget.

Hvorfor er sammenlignbarhet viktig?

Sammenlignbarhet av avkastningsrapporter på tvers av forvaltere er altså et helt sentralt tema for deg som kunde, fordi det ellers ville vært vanskelig for deg å et forstå om du har oppnådd den beste avkastningen. Vi har tidligere skrevet ett innlegg, som forklarer to ganske kjente metoder for å beregne prosentavkastning: tidsvektet avkastning og pengevektet avkastning.

Problematikken rundt bruk av ulike beregningsmetoder er illustrert i innlegget, hvor vi via et enkelt eksempel viser hvordan vi får en avkastning på 1,75% ved bruk av tidsvektet avkastning, mens vi ved å bruke pengevektet avkastning på samme eksempel ender opp med en negativ avkastning på -3,33%. Eksemplet illustrerer dermed tydelig problemene som kan være forbundet med at kapitalforvaltere beregner avkastning på ulike måter eller på annen måte formidler avkastningen forskjellig i sine rapporter.

Viktige beregningsmetoder du bør kjenne:

Det finnes flere forskjellige metoder som kapitalforvaltere kan bruke til å beregne prosentavkastning. De mest kjente metodene er pengevektet avkastning (MWR), intern diskonteringsrente (IRR) og tidsvektet avkastning (TWR).

Pengevektet avkastning: Pengevektet avkastning (MWR) viser avkastningen på den gjennomsnittlige investerte kapitalen og resultatet svarer samtidig til den interne renten (IRR).

Intern diskonteringsrente: Ved intern diskonteringsrente (IRR) forstås den diskonteringsrenten som for en gitt periode fører til at den diskonterende verdien av ultimo verdi samt kontantstrøm i perioden nettopp matcher periodens primo-verdi.

Tidsvektet avkastning: Tidsvektet avkastning (TWR) er den internasjonale beregningsstandarden fastsatt i «Global Investment Performance Standards» (GIPS) og det er denne metoden som anbefales for å måle effektiviteten av kapitalforvaltere. TWR deler perioden opp i delperioder på hver dag (alternativt en periode for hver gang det skjer en inn- eller utbetaling til eller fra porteføljen) og avkastningen beregnes i prosent i forhold til markedsverdien på den aktuelle delperioden. Til sist sammenkobles avkastningene for å angi avkastningen over den ønskede perioden.

Les mer om beregning av avkastning her.

Hvordan oppnå sammenlignbarhet?

Vår vurdering er at tidsvektet avkastning er å foretrekke når du skal sammenligne og benchmarke dine kapitalforvaltere. Tidsvektet avkastning er dermed essensielt for å oppnå en rettferdig evaluering av dine kapitalforvaltere og bør derfor være den foretrekkende metoden når du skal evaluere kapitalforvaltere. Utover det bør du også undersøke om dine kapitalforvaltere bruker en felles standard for hvordan avkastningen presenteres i forhold til kostnader, refusjoner og utbytteskatt.

Ønsker du å vite mer om temaet eller å ha et dypere innsikt i avkastningsrapportene til dine forvaltere, så er du gjerne velkommen til kontakte oss på info@hemonto.com.