Tidsvektet eller pengevektet avkastning?

Hvis du bruker ulike kapitalforvaltere eller om du ønsker å sammenligne avkastningen din med «kolleger» som har tilsvarende formuer, så er det essensielt å basere sammenligningen på et bestemt grunnlag. Det kan imidlertid noen ganger være vanskelig fordi det finnes ulike måter å regne avkastningen på – og selv om det virker logisk, så kan de forskjellige måtene gi ulik prosentavkastning. Derfor der det viktig at du er oppmerksom på hvilken metode den enkelte kapitalforvalteren bruker.

Kort sagt er det to ulike metoder som brukes for å regne ut prosentavkastning og de har hver sine fordeler og ulemper. Vi ser nærmere på de to metodene i dette innlegget.

Tidsvektet avkastning / Time-Weighted Return (TWR)

Tidsvektet avkastning er den internasjonale beregningsstandarden beskrevet i ”Global Investment Performance Standards” (GIPS) og er derfor den metoden som anbefales til å bruke for å vurdere kapitalforvaltere.

Den tidsvektede avkastningen veier alle dagene likt – selv om det for eksempel er investert dobbelt så mye den ene dagen. Rent teknisk betyr det at beregningsmetoden deler perioden opp i delperioder (på hver eneste dag), og avkastningen beregner i prosent i forhold til markedsverdien den gitte dagen. Til slutt sammensettes de daglige avkastningene for å angi avkastningen over et ønsker periode.

På denne måten sikrer metoden at porteføljens ytelse vurderes uavhengig av om du tar ut penger fra eller setter inn penger i porteføljen. Derfor viser prosenten den reelle ytelsen til kapitalforvalteren og sikrer en 100% konsistent sammenligningsgrunnlag.

Vi kan illustrere TWR med et enkelt eksempel, hvor vi jobber to dager. Den første dagen investeres det 100 millioner kroner, som generer en avkastning på 10 millioner kroner, eller 10%. Neste dag settes ytterligere 90 millioner kroner inn, så primo markedsverdi den andre dagen er på (100 millioner + 10 millioner + 90 millioner kroner) 200 millioner kroner. Dette gir følgende resultat:

Når man regner ut resultater med TWR, vil man noen ganger oppleve prosenter som bryter med institusjonen. Dette skyldes ofte at det har blitt tatt ut penger og/eller satt inn penger i porteføljen. For eksempel viser resultatet fra eksemplet vårt en negativ absolutt avkastning, selv om avkastningen i prosent er positiv. Her er avkastningsprosenten et uttrykk for at det kunne ha vært tjent 1,75% på den investerte kapitalen, dersom det ikke hadde blitt satt inn penger i løpet av perioden.

Tidsvektet avkastning sikrer dermed at en kapitalforvalter ikke favoriseres eller straffes på en ubegrunnet måte, fordi det i de fleste tilfeller er eieren av formuen som avgjør om det skal settes inn eller om det skal trekkes i fra penger i porteføljen. Samtidig betyr det at den tids-vektede avkastningen ikke forteller deg noe om hvor mye du egentlig har tjent på den investerte kapitalen. Her bør vi i stedet se på den pengevektede avkastningen.

Pengevektet avkastning / Money-Weighted Return (MWR)

Den pengevektede avkastningen viser avkastningen på den gjennomsnittlige investerte kapitalen (markedsverdien) og resultatet er samtidig det samme som den interne renten (IRR). Den store forskjellen i forhold til den tidsvektede avkastningen er at pengevektet avkastning sammenslås over en gitt periode og deretter holdes den opp mot den gjennomsnittlige markedsverdien i perioden.

Den pengevektede avkastningen kan regnes ut ifra samme eksempel som over. Her kan vi se at alle innskudd og uttrekk tas med i beregningen, inkludert både størrelse og timing:

Ved å bruke MWR på vårt eksempel fikk vi en avkastning på -3,33%, som er en negativ avkastning på 5 millioner. Den pengevektede avkastningen forteller altså en helt annen historie enn det den tidsvektede avkastningen gjør. MWR er ideelt når man har behov for å vite sin reelle retur av den investerte kapitalen. Det er dog ikke anbefalt til å sammenligne på tvers av kapitalforvaltere.

Hva er den foretrukne beregningsmetoden?

Beregning av prosentavkastning er noe som i utgangspunktet skal være enkelt, men dessverre er det ikke det i praksis. Redegjørelsen ovenfor kan oppsummeres kort i følgende to hovedpunkter:

  • Tommelfingerregelen er at den tidsvektede avkastningen bør foretrekkes dersom man skal sammenligne og evaluere sine kapitalforvaltere – og det bør alltid være den foretrukne metoden.
  • Man kan derimot med fordel supplere med den pengevektede avkastningen, hvis man ønsker å vite den reelle returen på den investerte kapitalen.

Dette var bare en enkel gjennomgang og det blir fort mer komplisert dersom man tar med timing av innskudd/uttrekk, derivater og så videre, men det er hel annen sak. Det skal samtidig påpekes at avkastning aldri kan stå alene, men alltid bør suppleres med en risikojustert nøkkeltall.

Vil du ha en dypere gjennomgang av beregningene på avkastning, eller ønsker du å få en innsikt i formlene bak? Så er du gjerne velkommen til å kontakte oss.

Kontakt os i dag

Rasmus Lund Madsen

Partner & Head of Client Relations

+45 87 42 12 16

rlm@hemonto.com

Kontakt
Jesper Frank Sørensen

Senior Business Manager

+45 87 42 12 21

jfs@hemonto.com

Kontakt