Få mere ud af statusmøderne med din forvalter – her er hvordan

Rasmus Lund Madsen, Partner & Head of Client Relations i Hemonto

Skrevet af Rasmus Lund Madsen

Statusmøder med din forvalter er en oplagt mulighed for at få dybere indsigt i kapitalforvaltningen og for at vise forvalteren, at du en opmærksom investor og kunde, der aktivt evaluerer deres arbejde og følger op på aftaler, I har lavet.

I denne artikel får du fem gode råd til, hvordan du bedst muligt forbereder dig til statusmøderne med din forvalter, og en liste med seks emner, du kan spørge ind til under mødet.

E-bog

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Vi vil være med til at skabe fair play og transparens i finansverdenen. Derfor har vi udarbejdet denne håndbog, hvori du bl.a. finder kapitler om evaluering af omkostninger og afkast, og om hvordan du får mest muligt ud af møderne med dine kapitalforvaltere. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag håndbogen.

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

5 gode råd til, hvordan du forbereder dig til statusmøde med din forvalter

Det er altafgørende for udbyttet af mødet med din forvalter, at du som en del af din forberedelse selv evaluerer kapitalforvaltningen, så du kommer til mødet med din egen vurdering af, hvordan det er gået i den foregående periode.

Det giver dig et bedre grundlag for at tolke på, hvad forvalteren siger, og for at stille de spørgsmål du gerne vil have svar på.

1. Studér rapporteringen fra din forvalter

Hvis du har adgang til løbende rapportering fra din forvalter, skal du studere rapporteringen og sætte dig ind i, hvad der er gået godt, og hvad der er gået mindre godt. Hvis ikke du modtager løbende rapportering, kan du med fordel forespørge en afkastrapport for perioden inden jeres møde.

For at du kan evaluere forvalterens performance, kræver det naturligvis, at du har et retvisende benchmark eller et andet succeskriterie for dine investeringer. Du kan læse mere om benchmarking i denne artikel: Benchmarking af dine investeringer – fordele og faldgruber.

Hvis du har flere kapitalforvaltere, kan du også evaluere dem ved at sammenligne deres performance ved at se på deres risikojusterede afkast – hvem har fået mest ud af den risiko, de har pålagt dig?

Du kan også evaluere din kapitalforvalter ved at se på, hvordan de har skabt afkast; skyldes afkastet, at forvalteren har været god til at udvælge de rigtige enkeltpapirer, eller skyldes det i højere grad forvalterens allokering til de forskellige aktivklasser?

Hos Hemonto har vi udviklet en model til afkastdekomponering, der viser præcis, hvordan dine forvaltere skaber afkast. Du får indsigt i, hvordan forvalteren har klaret sig i de forskellige aktivklasser, og hvor stor en del af afkastet, der kan henføres til valg af aktivklasser og vægtningen i porteføljen. Du kan læse meget mere om afkastdekomponering, og hvordan du evaluerer dit afkast i denne artikel: Evaluering af afkast – Disse ting skal du være opmærksom på, når du evaluerer dit afkast.

Hvis du anvender flere forvaltere, bør du være opmærksom på, at der kan være stor forskel på deres tilgang til rapporteringen for dine investeringer, og at det derfor ikke er så ligetil at sammenligne forvalternes performance.

Hos Hemonto er vi eksperter i konsolideret rapportering. Vi samler data på tværs af dine forvaltere og oversætter dem til værdifuld indsigt i din kapitalforvaltning, så du får et stærkt grundlag for dine investeringsmæssige beslutninger.


En kunde, der for nyligt havde statusmøde med en af sine kapitalforvaltere, havde brugt vores materiale til at forberede sig til mødet og udtalte efterfølgende: “Hvis I havde været en flue på væggen til mødet, så ville I have været stolte over jeres materiale og min brug af det. Mødet ændrede totalt karakter, og det åbnede op for de snakke med forvalteren, som var mest relevante.”

Ovenstående er et godt eksempel på, at det kan føre til en udbytterig dialog med forvalteren, hvis man selv har evalueret kapitalforvaltningen forud for mødet.

2. Følg op på, om forvalteren har overholdt jeres aftaler

Hvis du lavede nye aftaler med din forvalter til jeres sidste statusmøde, bør du følge op på, om disse er blevet efterlevet.

Det kan f.eks. være, I har en aftale om, at aktieandelen i din portefølje skal øges, hvis markedet pludselig falder kraftigt. I så fald skal du følge op på, om forvalteren har overholdt dette, hvis der har været store fald i markedet i den foregående periode.

3. Vurder, om forvalteren har levet op til de forventninger, de har skabt

Mange forvaltere slår sig på, at de er særligt dygtige på specifikke områder. Det kan f.eks. være, at de påstår at være stærke inden for en bestemt aktivklasse, eller at de klarer sig bedre end de andre forvaltere under en krise.

Det kan også være, de fremhæver sig selv som specialister inden for et specielt geografisk område som f.eks. danske eller europæiske aktier.

Hvis du har købt ind på særlige kompetencer, som din forvalter har spået vil kaste et merafkast af sig, bør du vurdere, om forvalterne lever op til de forventninger, de har skabt til deres arbejde.

4. Tænk over, om du fortsat har den rette risikoprofil og de rette rammer for kapitalforvaltningen

Afspejler din risikoprofil fortsat din reelle risikovillighed, og stemmer rammerne for kapitalforvaltningen fortsat overens med dine ønsker og behov? Eller har verden eller din situation ændret sig på en måde, der gør, at du bør tilpasse din risikoprofil og rammer?

Er dette tilfældet, er det en oplagt mulighed at bringe det op på et statusmøde, så I kan drøfte, hvordan det bedst muligt kan håndteres i mandatet.

5. Evaluér væsentlige hændelser siden sidste statusmøde

Har din forvalter anbefalet dig at foretage ændringer i risikoniveau, aktivallokering eller andet i den foregående periode? Eller har forvalteren selv foretaget ændringer inden for sit mandat?

I så fald bør du evaluere, hvad udfaldet har været af de pågældende ændringer.


Når du har fulgt ovenstående gode råd, har du et godt udgangspunkt for at kunne stille de rigtige spørgsmål under mødet med din forvalter, så I sammen kan sikre, at du får et godt udbytte af samarbejdet.

Vi anbefaler, at du skriver de konkrete spørgsmål ned, du gerne vil have svar på.


Har du ikke tid til at evaluere din kapitalforvaltning løbende?

Hos Hemonto er vi eksperter i at levere konsolideret rapportering baseret på objektive data, så du får et stærkt grundlag for at evaluere din kapitalforvaltning og sammenligne dine forvalteres performance.

Mange investorer har imidlertid ikke tiden til selv at gå i dybden med rapporteringen og evaluere kapitalforvaltningen løbende. Vi kan gøre det for dig.

Vi foretager en dybdegående og objektiv evaluering af din kapitalforvaltning og præsenterer resultaterne for dig på et møde, hvor vi kommer hele vejen rundt. Vi hjælper også gerne med at formulere konkrete spørgsmål, du kan tage med til dit efterfølgende statusmøde med din forvalter.

På den måde bliver du godt klædt på til dialogen med forvalteren.

Du kan læse mere om vores uafhængige evaluering og sparring her: Evaluering og sparring.

E-bog

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Vi vil være med til at skabe fair play og transparens i finansverdenen. Derfor har vi udarbejdet denne håndbog, hvori du bl.a. finder kapitler om evaluering af omkostninger og afkast, og om hvordan du får mest muligt ud af møderne med dine kapitalforvaltere. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag håndbogen.

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

6 emner, du kan spørge din forvalter om

Hvilke spørgsmål du bør stille din forvalter, afhænger naturligvis af, hvad du fandt frem til i din forberedelse til mødet. I det følgende kommer vi imidlertid ind på seks emner, der ofte kan være relevante at spørge ind til.

1. Spørg din forvalter om, hvordan de selv synes, det er gået i den foregående periode

Få din forvalters egen vurdering af, hvordan det er gået i den foregående periode og med de eventuelle ændringer, der er blevet foretaget undervejs, og hvordan eventuelle hændelser i markedet har påvirket kapitalforvalteren.

Her bør du også være opmærksom på, hvilken periode forvalteren evaluerer. Har det gået mindre godt i den seneste periode, vil forvalteren måske evaluere længere tilbage i tid for at inkludere en periode, hvor det er gået bedre. Er det derimod gået godt i indeværende år, vil forvalteren typisk fokusere på denne periode.

Ingen af delene er rigtigt eller forkert – du bør blot være opmærksom på, hvilken periode der evalueres og tage højde for dette, når du tolker på forvalterens evaluering af egen performance.

2. Spørg ind til, hvad forvalteren ser som succeskriterie for forvaltningen

Hvordan man vurderer den foregående periode, afhænger naturligvis af, hvilket succeskriterie man har for kapitalforvaltningen. Er du og din forvalter enige om, hvad benchmarket er?

Du kan læse meget mere om benchmarking i denne artikel, hvor vi stiller skarpt på de forskellige fordele og faldgruber ved benchmarking: Benchmarking af dine investeringer – fordele og faldgruber.

3. Hvis forvalteren har afveget fra en aftale, så spørg, hvad årsagen er

Der kan være flere grunde til, at din forvalter på den ene eller anden måde har afveget fra en aftale, I har lavet. Der kan være sket en fejl, men der kan også være en god grund til, at forvalteren har fundet det hensigtsmæssigt at afvige fra aftalen.

Under alle omstændigheder bør du følge op på det, hvis din forvalter har ageret anderledes, end du havde regnet med, så du ved, hvad der ligger til grund for det.

Lad mig give et eksempel på, hvorfor det er vigtigt:


En af vores kunder havde ændret sin porteføljeaftale for at give sin forvalter mulighed for at investere en væsentlig større andel af porteføljen i aktier.

Da vi evaluerede forvaltningen, undrede vi os over, at der var allokeret en mindre andel af porteføljen til aktier end forventet som følge af ændringen. Vi opfordrede kunden til at spørge sin forvalter, hvordan det kunne være, og det viste sig, at forvalteren ikke havde fået implementeret de ændringer, der var blevet aftalt forud for perioden.

Resultatet blev, at kunden blev kompenseret med godt 250.000 kr. for tabt afkast som følge af, at der ikke var blevet investeret nok i aktier.

4. Hvis din forvalter outsourcer kapitalforvaltningen til en tredjepart, så spørg ind til, hvordan de evaluerer deres samarbejdspartner

De fleste forvaltere outsourcer kapitalforvaltningen i en eller anden grad, men det er ikke altid, de selv italesætter det. Vi vil derfor opfordre til, at du er opmærksom på, om din forvalter outsourcer hele eller dele af kapitalforvaltningen til en tredjepart, og hvis de gør, at du spørger ind til, hvordan de evaluerer de valgte forvalteres performance, og hvor tit de bliver skiftet ud.

På den måde får du din forvalter til at redegøre for, hvordan de sikrer sig, at de kan stå på mål for kapitalforvaltningen på trods af, at de outsourcer dele af den til en tredjepart. Det er også væsentligt, at forvalteren sikrer at den samlede kombination af kapitalforvaltere er optimal for dig som kunde.

5. Savner din forvalter muligheder i sit mandat?

Du kan med fordel spørge din forvalter, om de mener, at de kan sikre dig det bedst mulige afkast inden for deres nuværende rammer, eller om de savner nogle muligheder i deres mandat.

Her skal du selvfølgelig være opmærksom på selv at sortere i de forslag, forvalterne kommer med, og på at have øje for din risikoprofil. Spørgsmålet kan imidlertid sætte gang i en god dialog om muligheder for at optimere kapitalforvaltningen.

6. Hvilke forventninger har forvalteren til den kommende periode?

Afslutningsvis kan du spørge ind til, hvad forvalteren forventer af den kommende periode, hvordan de planlægger at håndtere potentielle udviklinger i markedet, og hvordan dette afspejler sig i den nuværende portefølje.


Efter statusmødet med din forvalter

Eftersom det netop afholdte statusmøde med din forvalter danner grundlag for det næste, er det en god idé at få taget noter og gemme materialet fra mødet, så du har mulighed for senere at gå tilbage og se, hvad der blev vendt på mødet, og hvad forventningerne til den kommende periode var på daværende tidspunkt.

Derudover bør du efter mødet følge op på, om eventuelle nye aftaler er blevet overholdt og implementeret af forvalterne.


Vi deltager gerne på mødet med din forvalter

Som nævnt hjælper vi mange af vores kunder med at blive godt klædt på til statusmøderne med deres forvaltere. Derudover deltager vi også gerne på mødet, hvis kunden ønsker det.

Det er vores erfaring, at det skaber stor tryghed for vores kunder, at vi er med som en uafhængig finansiel bisidder, der udelukkende har deres bedste interesser for øje og er med til at sikre et maksimalt udbytte af mødet.

Vi faciliterer mødet og sørger for at notere væsentlige pointer og aftaler ned til brug ved fremtidige opfølgninger, så du kan have fuldt fokus på selve dialogen med forvalteren.

Læs mere her om, hvordan du kan få mere ud af møderne med din forvalter ved at have Hemonto med på din side af bordet: Deltagelse ved forvaltermøder. Og tøv endelig ikke med at tage fat i mig, hvis du har spørgsmål til denne artikel eller til de løsninger, vi tilbyder.

Rasmus Lund Madsen, Partner & Head of Client Relations i Hemonto
Rasmus Lund Madsen

Partner & Head of Client Relations

+45 87 42 12 16

rlm@hemonto.com

Kontakt