Evaluering af dine Private Equity-investeringer: Disse 4 nøgletal skal du forstå

Skrevet af Søren Hansen

Når du investerer i en Private Equity-fond, er dit commitment til fonden bindende, og du kan som udgangspunkt ikke trække det tilbage, hvis du ikke synes, at Private Equity-fonden opnår tilstrækkeligt gode resultater.

Ikke desto mindre er det vigtigt, at du bevarer overblikket over, hvordan de Private Equity-fonde, du har investeret i, performer. På den måde kan du holde styr på, hvor langt de forskellige fonde er i deres livscyklus, og hvor meget du har fået ud af dine investeringer indtil videre. Samtidig giver det dig et godt beslutningsgrundlag i tilfælde af, at nogle af Private Equity-selskaberne pitcher nye fonde for dig, som de søger investorer til. Med en god indsigt i deres hidtidige performance kan du bedre vurdere, om du vil give commitment til nye fonde, som Private Equity-selskabet måtte etablere.

Læs med her, og få et bedre udgangspunkt for at evaluere dine Private Equity-investeringer med indsigt i de centrale Private Equity-nøgletal IRR, DPI, RVPI og TVPI.

Vi diskuterer også, hvilke nøgletal der er bedst til at evaluere dine investeringer, og hvorvidt de er sammenlignelige på tværs af fonde.

Gratis e-bog

360 grader rundt om Private Equity

Som de første i Danmark har vi udviklet en e-bog, der guider dig gennem Private Equity-junglen. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag e-bogen helt gratis.

Disse Private Equity-nøgletal indgår i et samlet Private Equity-overblik

Herunder ser du et eksempel på et samlet Private Equity-overblik for fire fonde med nogle af de informationer og nøgletal, en sådan rapport typisk indeholder.

I anden kolonne fra venstre er årstallet for fondens etablering angivet – dette kaldes også for vintageåret. Dernæst er markedsværdien af din investering i fonden angivet. Rapporten giver også et overblik over dine commitments og unfunded commitments samt dine indbetalinger til (Paid in) og udbetalinger fra (Paid out) fondene. Return angiver dit samlede afkast af investeringen – det vil sige det, du har fået udbetalt fra fonden lagt sammen med den urealiserede værdi af din investering i fonden fratrukket det, du har indbetalt til fonden.

De fire nøgletal, vi ikke har nævnt endnu – nemlig DPI, RVPI, TVPI og IRR – er dem, vi går i dybden med i denne artikel, da det er dem, du skal forstå for at kunne evaluere resultaterne af dine Private Equity-investeringer.

Disse nøgletal indgår i langt de fleste Private Equity-fondes rapportering af deres resultater, men det er vigtigt, at du er opmærksom på, at beregningsgrundlaget for tallene kan variere fra fond til fond. Den udfordring går vi i dybden med i vores artikel om, hvordan man laver et samlet Private Equity-overblik.

Nu til en forklaring af de fire nøgletal.


Internal Rate of Return (IRR) – den interne rente

IRR er den interne rente af din investering i Private Equity-fonden og er et af de vigtigste nøgletal, når det kommer til at evaluere din investering.

Meget simplificeret fortæller IRR dig dit gennemsnitlige årlige afkast på din Private Equity-investering. IRR er imidlertid et kompliceret nøgletal, så dette afsnit bliver lidt nørdet. Hæng på, hvis du vil opnå en dybere forståelse af IRR, og ellers kan du hoppe ned til key takeaways for en oversigt over hovedpointerne om IRR.


Hvad afspejler IRR?

IRR viser den gennemsnitlige årlige forrentning af den på ethvert givent tidspunkt investerede kapital i fonden og udregnes med en relativt kompleks matematisk formel, der tager højde for adskillige faktorer.

Der er flere måder at beregne IRR på, men hos Hemonto beregner vi Interim IRR baseret på både realiseret og urealiseret afkast, mens fonden er aktiv, og Final IRR baseret på realiserede cash flows, når fonden er lukket ned.

Mens fonden er aktiv, afspejler IRR altså både det realiserede og det urealiserede afkast af din investering i fonden. Tallet er dermed et udtryk for investeringens samlede stigning i værdi pr. år og ikke kun et udtryk for den del af afkastet, der er realiseret.

Beregningen af IRR tager således både udgangspunkt i en værdisætning af de virksomheder, Private Equity-fonden har investeret i, og de indbetalinger og udbetalinger, der har været mellem dig og fonden – det vil sige de kapitalkald, du har imødekommet, og de potentielle udbetalinger, også kaldet distributioner, fonden har foretaget, når den er begyndt at sælge ud af de virksomheder, den har i sin portefølje.

Da IRR er et komplekst nøgletal, er der nogle faldgruber, når det kommer til fortolkningen af nøgletallet. I det følgende kigger vi nærmere på en af dem – nemlig antagelsen om geninvestering.


Vær opmærksom på antagelsen om geninvestering

Der ligger en antagelse om geninvestering bag fortolkningen af IRR, som kan have den konsekvens, at resultatet af ens investering kan syne af mere, end det faktiske resultat, som IRR skal afspejle. I det følgende vil denne antagelse blive forklaret nærmere.

Mange kommer til at fortolke IRR som om, det afspejler den gennemsnitlige årlige forrentning på den samlede kapital, man har haft investeret i fonden. Det er imidlertid ikke det, IRR afspejler. IRR afspejler som nævnt alene forrentningen af den på ethvert givent tidspunkt investerede kapital.

Det kan til en vis grad sammenlignes med dengang, man rent faktisk fik en rente for de penge, man havde stående i banken. Der fik man også kun forrentning for de dage, hvor der rent faktisk stod penge på kontoen. På samme måde afspejler IRR også kun forrentningen af den faktisk investerede kapital i den periode, hvor den har været investeret.

Beregningen af IRR tager nemlig højde for de cash flows, der har været mellem dig og fonden – altså de ind- og udbetalinger, der er blevet foretaget – og hvornår.

Hvis man fortolker IRR som forrentningen af den samlede kapital, man har haft investeret i fonden, kommer man derfor til at fortolke IRR ud fra en antagelse om en geninvestering af udbetalinger fra fonden til et afkast tilsvarende IRR.

Det kan forklares på den måde, at hvis fonden har foretaget en stor udbetaling forholdsvist tidligt i sin livscyklus, så er mængden af investeret kapital blevet reduceret, og IRR beregnes netop som forrentningen af den investerede kapital. Fortolker man IRR ud fra en antagelse om geninvestering – og altså som forrentningen af den samlede kapital, man har haft investeret i fonden – vil der derfor forekomme en skævvridning af fortolkningen af resultatet, da man i så fald vil antage, at den udbetaling, man har modtaget fra fonden, er blevet geninvesteret til et afkast tilsvarende IRR. Lad os tage et eksempel:

En fond har i løbet af sin levetid samlet set kaldt 10 mio. fra dig og har opnået en IRR på 10 %. Ud fra en antagelse om geninvestering – og hvis man forsimpler eksemplet og ser bort fra renters rente-effekten – vil mange fortolke IRR på den måde, at man i gennemsnit har haft et årligt afkast på 1 mio. Men det er kun tilfældet, hvis alle de 10 mio. har været investeret gennem hele fondens levetid, og det er aldrig tilfældet i praksis. I dette eksempel har man derimod kun haft et gennemsnitligt årligt afkast på 10 % af den kapital, der på ethvert givent tidspunkt har været investeret.

OBS: De fleste Private Equity-fonde beregner først IRR fra den dag, de begynder at investere. Det gøres ud fra synspunktet, at den periode af fondens levetid, hvor den endnu ikke har investeret i nogen virksomheder, ikke bør tælle med i IRR, da denne indledende periode med en værdistigning på 0% uretmæssigt ville trække den gennemsnitlige årlige stigning i værdi meget ned. Der findes dog også fonde, der beregner IRR fra den dag, investorerne har committet sig, og der er argumenter for og imod begge tilgange.

Kan man sammenligne IRR på tværs af Private Equity-fonde?

I og med, at IRR tager højde for, hvor lang tid fonden har brugt på at skabe et afkast, kan to fonde godt have opnået et lige højt afkast målt på DPI (distributed to paid in – se næste afsnit om DPI) – også kaldet multipler – for deres samlede levetid men alligevel have en forskellig IRR, da den fond, der har opnået afkastet på kortest tid, vil have den højeste IRR.

Da IRR både afspejler det realiserede og det urealiserede afkast og samtidig tager højde for, hvor længe fondene har haft til at skabe afkast, er IRR som udgangspunkt sammenligneligt på tværs af de Private Equity-fonde, du har investeret i, og nøgletallet gør dig dermed i stand til at sammenligne resultaterne af dine forskellige Private Equity-investeringer. Når det så er sagt, skal man være påpasselig med at sammenligne forskellige typer af Private Equity-fonde med forskellige risikoprofiler (læs mere om de forskellige fondstyper her).

Når vi skriver, at IRR som udgangspunkt er sammenligneligt på tværs af Private Equity-fonde, er det fordi, at det er under forudsætning af, at fondene har beregnet IRR på samme grundlag. Eksempelvis skal de enten alle regne IRR fra den dag, du gav dit commitment, eller alle regne det fra den dag, de begyndte at investere.

Derudover bør du være opmærksom på, hvorvidt fondene hver især har taget højde for omkostninger såsom management fees i deres beregning af IRR.

Omkostningerne bør tælle med i dine indbetalinger til fondene, da de udgør en del af dine samlede omkostninger i forbindelse med investeringen. Hvis de ikke tælles med, vil gevinsten af din investering syne højere, end den egentlig er.

En fonds IRR kan altså variere en hel del alt efter, hvordan fonden vælger at udregne den. Lad os tage et eksempel. Du har investeret i en fond, og der har været følgende hændelser i forbindelse med din investering:

I dette eksempel kan fondens IRR variere lige fra 6,9 % til 12 % alt efter, hvordan de har beregnet det:

Det er derfor meget vigtigt, at du undersøger, hvordan de forskellige Private Equity-fonde beregner IRR, før du begynder at sammenligne deres resultater.

Hos Hemonto har vi lang erfaring med rapportering af Private Equity. Vi har derfor et godt kendskab til de fleste Private Equity-fonde og deres måde at rapportere på. Vi kan derfor levere et konsolideret og retvisende Private Equity-overblik med nøgletal, der alle er beregnet på samme grundlag.


Nogle fonde forsøger at optimere IRR

Da IRR er det mest anvendte nøgletal i forbindelse med evalueringen af resultaterne af Private Equity-investeringer, er det vigtigt for Private Equity-fondene, at deres IRR ”ser godt ud”. Det betyder, at nogle fonde gør, hvad de kan for at kunne rapportere en højest mulig IRR.

Udover at anvende ovennævnte metoder til at beregne en højere IRR kan fondene begynde med at investere for lånte penge i en periode, inden den begynder at kalde kapital fra investorerne. Hvis de derefter beregner IRR fra første kald, vil nøgletallet ”belønne” fonden for at have opnået et vist afkast på en kortere periode, end fonden egentlig har haft til at begynde at udvikle de virksomheder, den har investeret i. Nøgletallet vil altså være højere, end det egentlig ”burde” være, da det i så fald ikke vil afspejle fondens reelle performance.

Fondene kan også optimere ved at returnere kapital til investorerne for senere at genkalde kapitalen. På den måde flyttes kapitalstrømmen i tid, og da IRR netop tager højde for, hvor længe kapitalen har været investeret, vil dette optimere fondens IRR.

IRR – key takeaways:

 • IRR er et af de vigtigste nøgletal, når det kommer til at evaluere din investering.
 • IRR viser den gennemsnitlige årlige forrentning af den på ethvert givent tidspunkt investerede kapital i fonden.
 • IRR afspejler både det realiserede og det urealiserede afkast af din investering i fonden.
 • Beregningen af IRR tager højde for de cash flows, der har været mellem dig og fonden og hvornår.
 • Når du fortolker IRR, skal du være opmærksom på antagelsen om geninvestering.
 • IRR er som udgangspunkt sammenligneligt på tværs af de Private Equity-fonde, du har investeret i.
 • Når du sammenligner de forskellige Private Equity-fondes IRR, bør du være opmærksom på, hvorvidt fondene hver især har taget højde for omkostninger såsom management fees i beregningen, om de beregner IRR fra dit commitment eller fra det første kald, om fondene har anvendt belåning i den indledende periode af deres livscyklus eller på anden måde har optimeret deres IRR.

Hvis du vil vide mere om IRR-beregninger, er du mere end velkommen til at kontakte os.


Distributed to Paid In (DPI) – fondens udbetalinger i forhold til dine indbetalinger

Nøgletallet DPI er et mål for den realiserede gevinst af din Private Equity-investering.

Det sætter udbetalingerne fra fonden i forhold til dine indbetalinger til fonden og viser således, hvor mange gange du indtil videre har fået udbetalt det samlede beløb, du indtil videre har indbetalt – det vil sige, hvor mange gange, du på det pågældende tidspunkt har fået din investering igen i form af realiseret afkast.

Når du vurderer DPI for dine Private Equity-investeringer, skal du huske på, at dette nøgletal ikke tager højde for, hvor længe du har haft investeringen. Hvis du gerne vil tage højde for tidsfaktoren i din evaluering af fondenes resultater, kan du således ikke sammenligne DPI på tværs af fonde – medmindre de har tilsvarende vintageår – da tallet vil variere alt efter, hvor langt fonden er i sin livscyklus (du kan læse mere om Private Equity-fondes livscyklus her).

Du kan imidlertid godt sammenligne DPI på tværs af fonde, hvis det ikke er afgørende for dig, hvor lang tid fondene har brugt på at skabe afkastet, men du gerne blot vil sammenligne, hvor mange gange, du i kroner og øre har fået din investering igen hos de forskellige fonde. Du skal dog være opmærksom på, at det kan være problematisk at sammenligne forskellige typer af Private Equity-fonde (du kan læse mere om forskellige typer af Private Equity-fonde her).

Efter din første indbetaling til en Private Equity-fond vil DPI være 0, da du har indbetalt et beløb, men endnu ikke fået nogen udbetalinger fra fonden.

Et DPI på 1 betyder, at du har fået præcist lige så meget udbetalt, som du har indbetalt.

Et DPI højere end 1 betyder, at du har fået mere udbetalt, end du har indbetalt, og at du således har haft en fortjeneste på din investering. Og omvendt med et DPI lavere end 1. Man kan også sige det på den måde, at et DPI på f.eks. 1,17 betyder, at din Private Equity-investering indtil videre har haft et realiseret afkast på 17 %.

Man skulle tro, at DPI aldrig kan blive lavere end 0, men der er to eksempler på, at fonden teoretisk set kan kræve mere kapital, end du har committet dig for.

Det ene eksempel er, at en fond ikke tæller management fees som en del af dit commitment. I den situation vil kapitalkald, der går til at dække management fees, ikke reducere dit commitment til fonden. Hvis fonden ikke får genereret noget som helst i afkast, og du inkluderer management fees i dine beregninger af nøgletallene, vil du ende med et negativt DPI, men det er naturligvis ikke særligt sandsynligt, at det sker i praksis.

Det andet eksempel er, hvis du som investor kommer senere ind i en fond end de oprindelige investorer. I den forbindelse benytter flere og flere fonde såkaldte equalizations for at sikre, at alle investorer har betalt en lige stor andel til omkostninger osv., og at de oprindelige investorer bliver kompenseret for, at deres hidtidige afkast bliver udvandet af, at yderligere investorer træder ind i fonden og skal have del i afkastet. Det bliver de blandt andet via det, der hedder en equalization-rente, som du som ny investor betaler til de oprindelige investorer, og som ikke er inkluderet i dit commitment.

Det vil sige, at hvis du har investeret i en fond og i den forbindelse har skullet indbetale en equalization-rente, og fonden ikke opnår noget i afkast, så kan du teoretisk set også ende med en negativ DPI. Du kan læse mere om equalizations i vores artikel om omkostninger ved investering i Private Equity.

Du vil som oftest modtage den første udbetaling fra fonden, når de i den sidste fase af dens livscyklus har solgt den første virksomhed. Det er derfor ganske naturligt, at DPI for en fond vil være lavere end 1 i de første mange år af dens levetid.

OBS: Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at nogle distributioner kan genkaldes af fonden. Det står i din Limited Partner Agreement (LPA) under hvilke omstændigheder, der kan genkaldes. Derudover gør fonden i forbindelse med hver distribution opmærksom på, om den kan genkaldes helt eller delvist.

DPI skal helst stige meget i den sidste fase af fondens livscyklus, og jo længere fremme fonden er i dens livscyklus, jo højere bør tallet også være.

Når fonden lukker ned, skulle DPI meget gerne være over 1, da det betyder, at du har fået flere penge udbetalt, end du har indbetalt og dermed haft en fortjeneste på din investering.

Mens en fond stadig er aktiv, kan du ikke drage afgørende konklusioner om fondens performance ud fra DPI alene, da tallet kun er udtryk for det realiserede afkast og ikke tager højde for, hvilken fase af sin livscyklus fonden befinder sig i, og hvor lang dens levetid har været. Mens fonden stadig er aktiv, skal tallet derfor fortolkes i lyset af dette og bør holdes sammen med de andre Private Equity-nøgletal for at give dig et retvisende billede af fondens performance. Når fonden er lukket ned, er DPI til gengæld et godt nøgletal til at fortælle dig, hvor mange gange du rent faktisk har fået din investering igen.

DPI – key takeaways:

 • Nøgletallet DPI er et mål for den realiserede gevinst af din Private Equity-investering.
 • DPI viser, hvor mange gange du (indtil videre) har fået din investering igen.
 • Tallet skal helst begynde at stige meget, når fonden når til den sidste fase af sin livscyklus, og jo længere fremme fonden er i sin livscyklus, jo højere bør tallet også være.
 • Når fonden lukker ned, skulle DPI meget gerne være over 1, da det betyder, at du har haft en fortjeneste på din investering.
 • DPI tager ikke højde for, hvor længe du har haft investeringen.
 • Hvis du gerne vil tage højde for tidsfaktoren i din evaluering af fondenes resultater, kan du ikke sammenligne DPI på tværs af fonde – medmindre de har tilsvarende vintageår – da tallet vil variere alt efter, hvor langt fonden er i sin livscyklus. Hvis tidsfaktoren ikke er afgørende for dig, men du gerne blot vil sammenligne, hvor mange gange, du har fået din investering igen, kan du godt sammenligne DPI på tværs af fonde. Her skal du imidlertid være opmærksom på, at det kan være problematisk at sammenligne forskellige typer af Private Equity-fonde.
Gratis e-bog

360 grader rundt om Private Equity

Som de første i Danmark har vi udviklet en e-bog, der guider dig gennem Private Equity-junglen. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag e-bogen helt gratis.

Residual Value to Paid In (RVPI) – din investerings markedsværdi i forhold til dine indbetalinger

Nøgletallet RVPI er et mål for den urealiserede gevinst af din Private Equity-investering.

Det sætter den nuværende markedsværdi af din Private Equity-investering i forhold til dine indbetalinger til fonden og viser således, hvor mange gange du indtil videre har fået din investering igen i form af urealiseret værdi.

Dette nøgletal tager ligesom DPI ikke højde for, hvor længe du har haft investeringen. Du kan således ikke sammenligne RVPI på tværs af fonde – medmindre de har tilsvarende vintageår – da tallet vil udvikle sig alt efter, hvor langt fonden er i sin livscyklus (du kan læse mere om Private Equity-fondes livscyklus her).

Hvor DPI ikke tager højde for den urealiserede gevinst af din Private Equity-investering, tager RVPI omvendt ikke højde for den realiserede gevinst af din Private Equity-investering. Ser man på et af tallene isoleret, kan de derfor begge få den hidtidige gevinst af investeringen til at syne lavere, end den egentlig er.

Mens DPI bør stige, efterhånden som fonden bevæger sig igennem sin livscyklus, vil RVPI først stige for derefter at falde.

RVPI vil være 0, indtil fonden investerer i den første virksomhed, eftersom RVPI angiver markedsværdien af din andel af fondens portefølje.

Derefter vil tallet stige, efterhånden som fonden opkøber eller investerer i flere virksomheder.

Et RVPI på 1 betyder, at markedsværdien af din Private Equity-investering er præcis lige så meget værd som det samlede beløb, du har indbetalt til fonden.

Et RVPI højere end 1 betyder, at din investering er mere værd, end du har indbetalt, og at du således har haft en fortjeneste på din investering i form af et urealiseret afkast. Og omvendt med et RVPI lavere end 1. På samme måde som med DPI kan man også sige det på den måde, at et RVPI på f.eks. 1,17 betyder, at din Private Equity-investering indtil videre har et urealiseret afkast på 17 %.

Tallet er højest efter endt investeringsperiode, men før fonden for alvor kommer i gang med at realisere sit afkast, da markedsværdien af porteføljeselskaberne bør stige i løbet af den periode, hvor fonden er investeret i dem.

Efterhånden som fonden sælger ud af porteføljeselskaberne i sidste fase af sin livscyklus, vil RVPI begynde at falde, da salgene selvsagt vil reducere markedsværdien af porteføljen. RVPI begynder altså som udgangspunkt at falde, når DPI begynder at stige. Derudover kan RVPI falde i modne fonde, hvor det ikke er usædvanligt, at porteføljeselskaber falder i værdi, da der altid vil være selskaber, der ikke udvikler sig som forventet, og som fonden ikke har kunnet komme af med.

Tallet vil igen ende på 0, når fonden har solgt alle porteføljevirksomhederne og udbetalt gevinsten til investorerne.

Det kan være svært at tolke på en fonds RVPI, da det kan være svært at vide, om en høj RVPI betyder, at fonden har nogle exceptionelt gode investeringer, eller om det betyder, at fonden har været dårlig til at få realiseret investeringerne.

Derudover afspejler RVPI den urealiserede gevinst af din investering, og der er derfor ikke tale om et afkast, som du er garanteret, bliver realiseret. Det er således fortsat ”fugle på taget”, og tallet afhænger i høj grad af, hvordan den enkelte Private Equity-fond laver de løbende værdiansættelser af deres porteføljeselskaber. Det er først, når en eventuel gevinst realiseres, at du kender det egentlige afkast af din investering i fonden.

Man kan derfor heller ikke alene ud fra RVPI drage afgørende konklusioner, og også dette Private Equity-nøgletal bør holdes sammen med de andre nøgletal for at give dig et retvisende billede af en fonds performance.

RVPI – key takeaways:

 • Nøgletallet RVPI er et mål for den urealiserede gevinst af din Private Equity-investering.
 • RVPI viser, hvor mange gange du indtil videre har fået din investering igen i form af urealiseret afkast.
 • Tallet er højest efter endt investeringsperiode, men før fonden for alvor kommer i gang med at realisere sit afkast, da markedsværdien af porteføljeselskaberne bør stige i løbet af den periode, hvor fonden er investeret i dem.
 • Efterhånden som fonden sælger ud af porteføljeselskaberne i sidste fase af sin livscyklus, vil RVPI begynde at falde, da salgene selvsagt vil reducere markedsværdien af porteføljen. RVPI begynder altså som udgangspunkt at falde, når DPI begynder at stige.
 • RVPI tager ikke højde for, hvor længe du har haft investeringen.
 • Det kan være svært at tolke på en fonds RVPI, da det kan være svært at vide, om en høj RVPI betyder, at fonden har nogle exceptionelt gode investeringer, eller om det betyder, at fonden har været dårlig til at få realiseret investeringerne.
 • Da RVPI afspejler den urealiserede gevinst af din investering, er der ikke tale om et afkast, som du er garanteret, bliver realiseret, og tallet afhænger i høj grad af, hvordan den enkelte Private Equity-fond laver de løbende værdiansættelser af deres porteføljeselskaber.
 • Man kan ikke drage afgørende konklusioner ud fra RVPI alene, og det er først, når en eventuel gevinst realiseres, at du kender det egentlige afkast af din investering i fonden.

Total Value to Paid In (TVPI) – din investerings totale værdi i forhold til dine indbetalinger

TVPI er summen af DPI og RVPI og dermed et udtryk for dit samlede afkast. Tallet viser således, hvor mange gange du har fået din investering igen i form af både realiseret og urealiseret afkast.

Eftersom TVPI både tager højde for dit realiserede og dit urealiserede afkast, bør tallet stige, efterhånden som fonden bevæger sig igennem sin livscyklus.

Når fonden er lukket ned, vil TVPI og DPI være ens, da alle investeringerne på dette tidspunkt er blevet realiseret. Ligesom DPI skulle TVPI meget gerne være over 1, efter fonden er lukket ned, da det betyder, at du har haft en fortjeneste på din investering.

Du bør være opmærksom på, at TVPI ligesom DPI og RVPI ikke tager højde for tidsperioden for investeringen. Hvis du gerne vil tage højde for tidsfaktoren i forbindelse med evalueringen af din investering, kan du derfor ligeledes ikke sammenligne TVPI på tværs af Private Equity-fondene – medmindre de har tilsvarende vintageår – da tallet vil variere alt efter, hvor langt fondene er i deres livscyklus (du kan læse mere om Private Equity-fondes livscyklus her). Vær som nævnt også opmærksom på, at det kan være misvisende at sammenligne forskellige typer af fonde (du kan læse mere om forskellige typer af Private Equity-fonde her).

Der gælder dog det samme som for DPI, at du godt kan sammenligne TVPI på tværs af fonde, hvis det ikke er afgørende for dig, hvor lang tid fondene har brugt på at skabe afkastet, eller om det er forskellige typer af fonde, men du gerne blot vil sammenligne, hvor mange gange, du i kroner og øre har fået din investering igen hos de forskellige fonde.

TVPI – key takeaways:

 • TVPI er summen af DPI og RVPI og dermed et udtryk for dit samlede afkast.
 • Tallet viser således, hvor mange gange du har fået din investering igen i form af både realiseret og urealiseret afkast.
 • Tallet bør stige, efterhånden som fonden bevæger sig igennem sin livscyklus.
 • Når fonden er lukket ned, vil TVPI og DPI være ens, da alle investeringerne på dette tidspunkt er blevet realiseret. Ligesom DPI skulle TVPI meget gerne være over 1, efter fonden er lukket ned, da det betyder, at du har haft en fortjeneste på din investering.
 • TVPI tager ikke højde for, hvor længe du har haft investeringen.
 • Hvis du gerne vil tage højde for tidsfaktoren i din evaluering af fondenes resultater, kan du ikke sammenligne TVPI på tværs af fonde – medmindre de har tilsvarende vintageår – da tallet vil variere alt efter, hvor langt fonden er i sin livscyklus. Hvis tidsfaktoren ikke er afgørende for dig, men du gerne blot vil sammenligne, hvor mange gange, du har fået din investering igen, kan du godt sammenligne DPI på tværs af fonde. Vær dog opmærksom på, at det kan være misvisende at sammenligne TVPI på tværs af forskellige typer af fonde.
Gratis e-bog

360 grader rundt om Private Equity

Som de første i Danmark har vi udviklet en e-bog, der guider dig gennem Private Equity-junglen. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag e-bogen helt gratis.

Hvilke nøgletal er bedst til at evaluere resultaterne af dine Private Equity-investeringer – og er de sammenlignelige på tværs af forskellige fonde?

Der er ikke noget entydigt svar på, hvilket nøgletal der er bedst til at evaluere resultaterne af dine Private Equity-investeringer, men der er mange argumenter for, at IRR og DPI er de nøgletal, man får mest ud af at evaluere. Samtidig er der fordele og ulemper ved begge nøgletal.

På den ene side kan man argumentere for, at IRR er det mest retvisende nøgletal, da det tager højde for, hvor lang tid fonden har brugt på at generere det afkast, den har opnået. Fondenes resultater målt på IRR er således i teorien de mest sammenlignelige, hvis fondene ikke har eksisteret i lige lang tid.

Nogle mener dog, at tidsfaktoren spiller en for stor rolle i beregningen, der ligger til grund for IRR, og at antagelsen om geninvestering skævvrider nøgletallet for meget. IRR skal således fortolkes i sin sammenhæng, og en høj IRR betyder ikke i sig selv, at fonden har haft et godt resultat.

Det skyldes blandt andet, at en fond godt kan opnå en høj IRR, selvom de kun har investeret meget lidt, da IRR netop kun viser forrentningen af den investerede kapital. I den sammenhæng skal det også påpeges, at man som investor gennem hele fondens investeringsperiode skal have et likviditetsberedskab, der gør, at man til enhver tid kan indfri sit fulde commitment. Hvis man i den periode ikke har mulighed for at få et særligt højt afkast på den kapital, man skal holde likvid, så er det problematisk, hvis fonden ikke får investeret særlig meget kapital, selvom de opnår en høj IRR på den kapital, de rent faktisk får investeret.

En del af det at være en dygtig Private Equity-fond er altså, at man rent faktisk får investeret den kapital, som investorerne har committet. Derfor vil mange foretrække, at en fond har en lavere IRR – men rent faktisk har haft investeret meget af dens totale commitment i en længere periode – og en højere DPI, da dette nøgletal ikke har samme udfordringer som IRR, når det kommer til antagelsen om geninvestering. Du kan købe brød ved bageren for DPI – det kan du ikke for IRR.

På baggrund af ovenstående fortolkningsudfordringer med IRR foretrækker nogle at sammenligne Private Equity-fondes resultater på deres DPI, selvom dette nøgletal ikke tager højde for, hvor lang tid fondene har brugt på at skabe deres afkast.

Et andet argument for at anvende DPI til evaluering af fondenes resultater fremfor IRR er, at fondene som beskrevet i afsnittet om IRR kan gøre mange ting for at optimere deres IRR, så det bliver så højt som muligt.

Derudover beror IRR blandt andet på en værdisætning af fondens porteføljeselskaber, og da denne værdisætning ikke er et garanteret afkast, er IRR således delvist ”fugle på taget”. Derudover afhænger tallet også af, hvordan den enkelte fond laver de løbende værdisætninger af porteføljeselskaberne. Der er således eksempler på fonde med en rigtig høj IRR men lav DPI.

Forskelligt fra IRR er DPI alene et udtryk for det realiserede afkast af din investering i en fond og dermed ”fugle i hånden” og ikke på taget. I hvert fald efter, at perioden, hvor fonden har mulighed for at genkalde distributioner, er slut. Indtil da har fonden mulighed for at genkalde distributioner, hvis de har specificeret dette i forbindelse med den enkelte distribution.

Og hvilket nøgletal, der er bedst til at evaluere dine Private Equity-fondes resultater med, afhænger netop af, om du evaluerer fondenes resultater, mens fondene stadig er aktive, eller efter de er lukket ned.

Man kan argumentere for, at IRR er det mest retvisende nøgletal for en fonds performance, så længe den stadig er aktiv, da nøgletallet netop er et udtryk for både det realiserede og det urealiserede afkast og samtidig tager højde for tidsfaktoren. Man skal dog være meget opmærksom på de forskellige faldgruber i forbindelse med fortolkningen af IRR og huske på, at tallet skal fortolkes i sin sammenhæng.

Når fonden er lukket ned, er DPI til gengæld et mindst lige så relevant nøgletal som IRR, da det som nævnt er et udtryk for det faktiske afkast af din investering og ikke er blevet påvirket af, hvor lang tid fonden har brugt på at skabe afkastet.

Man kan også se det på den måde, at IRR kan argumenteres for at være det mest optimale nøgletal, hvis du vil vurdere fondenes performance, da den fond, der har opnået det højeste afkast på den korteste tid, vil have den højeste IRR. Vær dog opmærksom på at fortolke tallet i sin sammenhæng ved for eksempel at se på, hvor dygtig fonden har været til at få investeret sit commitment. Vil du derimod evaluere ud fra, hvilken fond der har givet din investering flest gange igen – uanset tidsaspektet – så er det DPI, der er det bedste nøgletal.

Med indsigt i de fire nøgletals betydning er du nu klar til at evaluere og sammenligne resultaterne af dine Private Equity-investeringer.

Læs meget mere om Private Equity i vores overbliksartikel om emnet: 360 grader rundt om Private Equity.


Synes du også, det kan være svært at bevare det samlede overblik over de forskellige Private Equity-nøgletal?

Det kan være svært at bevare overblikket over ens samlede unfunded commitment og resultaterne af investeringerne på tværs af de forskellige fonde, man har investeret i.

Opgaven bliver ikke lettere af, at der ingen fælles standard er blandt Private Equity-fonde, hvad angår deres beregning og rapportering af fondens omkostninger og resultater. Det betyder også, at man som investor desværre ikke umiddelbart kan sammenligne de nøgletal og afkastprocenter, der kommer fra de forskellige fonde.

Hos Hemonto har vi lang erfaring med rapportering af Private Equity. Vi har derfor et godt kendskab til de fleste Private Equity-fonde og deres måde at rapportere på. Den viden bruger vi til at sikre dig et retvisende overblik over fondenes afkast og dine unfunded commitments.

Ved at anvende samme metode til beregning af de forskellige Private Equity-nøgletal på tværs af alle fonde giver vi dig mulighed for at sammenligne fondenes resultater.

På den måde er du bedre klædt på til at træffe de bedste beslutninger for dine Private Equity-investeringer.

Læs mere om vores Private Equity-rapportering her.

Kontakt os i dag

Søren Hansen

Client Executive

+45 87 42 12 10

sh@hemonto.com

Kontakt