Ny anbefaling fra Komitéen for god Fondsledelse: Fonde bør løbende evaluere deres kapitalforvaltning


Skrevet af Ken Gamskjær

En ny anbefaling fra Komitéen for god Fondsledelse opfordrer erhvervsdrivende fonde til løbende at forholde sig til deres kapitalforvaltning. Læs med her, hvor vi dykker ned i, hvad den nye anbefaling om kapitalforvaltning dækker over, og hvordan I som fond kan følge den nye anbefaling bedst muligt og få mest muligt ud af fondens formue.

Den nye anbefaling har fokus på, at kapitalforvaltning skal sikre fondes langsigtede levedygtighed

17. juni offentliggjorde Komitéen for god Fondsledelse en justering af deres anbefalinger for god fondsledelse. Udover at revidere de eksisterende 16 anbefalinger fra 2015 har komitéen tilføjet en ny anbefaling vedrørende fondens kapitalforvaltning, der lyder som følger:

”Det anbefales, at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.”

I komitéens uddybende kommentar til den nye anbefaling skriver de: ”Fondens kapitalforvaltning bør helt overordnet sikre fondens langsigtede levedygtighed og mulighed for til stadighed at opfylde sit formål og understøtte et eventuelt ejerskab af dattervirksomheder”. Anbefalingen er et led i at sikre, at de nødvendige forudsætninger for at opnå fondens strategiske mål er til stede i form af finansielle ressourcer. Med andre ord er målet med anbefalingen, at fondene får mest muligt ud af deres formue. 

Hos Hemonto samarbejder vi med en lang række erhvervsdrivende fonde, og det er vores vurdering, at mange fonde allerede gennem de senere år har arbejdet intensivt med at professionalisere deres håndtering af kapitalforvaltningen. De er derfor bedre rustede til at imødekomme den nye anbefaling, som vi ser som en naturlig forlængelse af de eksisterende anbefalinger. Det er vigtigt at understrege, at Hemonto ikke leverer hverken investeringsrådgivning eller kapitalforvaltning, men i stedet fungerer som en uafhængig vagthund, der gennem løbende overvågning og monitorering sikrer, at kapitalforvalterne agerer i fondenes bedste interesse.

Se denne artikel for en overordnet gennemgang af alle Anbefalingerne for god Fondsledelse.

E-bog

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Vi vil være med til at skabe fair play og transparens i finansverdenen. Derfor har vi udarbejdet denne håndbog, hvori du bl.a. finder kapitler om evaluering af omkostninger og afkast, og om hvordan du får mest muligt ud af møderne med dine kapitalforvaltere. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag håndbogen.

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Hvad er ”følg eller forklar”-princippet, og hvem bør følge det?

Som erhvervsdrivende fond har I ikke pligt til at efterleve anbefalingerne for god fondsledelse, men I har til gengæld pligt til at redegøre for, hvordan I forholder jer til dem. Dette gøres ud fra et ”følg eller forklar”-princip, der pålægger erhvervsdrivende fonde at gøre rede for, om fonden følger eller fraviger de enkelte anbefalinger.

Hvis I vælger at fravige en anbefaling, har I pligt til meget nøje at forklare, hvorfor I ikke følger dem, og hvordan I i stedet har valgt at indrette jer”, således at læseren bliver i stand til at forstå fondens ledelsesform.

Selvom det kun er erhvervsdrivende fonde, der er underlagt ”følg eller forklar”-princippet, er anbefalingerne for god fondsledelse lige så relevante for de almennyttige fonde, og vi ser en stigende tendens til, at de også vælger at følge anbefalingerne. Dette er i tråd med den professionalisering, som vi generelt oplever hos fondene, og som bunder i at få det bedste ud af kapitalforvaltningen – og dermed det bedste udgangspunkt for uddelingerne.

God fondsledelse – disse områder af kapitalforvaltningen bør I som fond forholde jer til

I en uddybende kommentar til den nye anbefaling præciserer Komitéen for god Fondsledelse, at de opfordrer fondes bestyrelse til at forholde sig til principperne for fondens kapitalforvaltning, herunder målene med fondens investeringer, det forventede afkast, omkostninger, uddelinger og likviditetsbehov.

Ifølge komitéen bør bestyrelsen desuden forholde sig til fondens risikoprofil, risikospredning, og hvilke aktivtyper der må investeres i. Hos Hemonto anbefaler vi, at bestyrelsens stillingtagen inden for disse områder, herunder fondens risikoprofil og investeringsrammer, forankres i den samlede finansielle politik med investeringsstrategien som det centrale element. Såfremt der anvendes flere kapitalforvaltere, anbefaler vi, at der defineres en samlet strategi på tværs af den samlede kapital.

Endeligt anbefaler Komitéen for god Fondsledelse, at bestyrelsen forholder sig til overvågning og rapportering af fondens investeringer. Mens det i anbefalingen endnu ikke er helt klart, hvad best practice er på dette område, oplever vi, at mange fonde de senere år i høj grad har professionaliseret deres løbende overvågning og rapportering for at øge det samlede overblik samt maksimere indsigten i adskillige af de områder, komitéen nævner. Dette sker ofte i samarbejde med en uafhængig ekstern part, som har indsigten til at hjælpe fonden med at sikre, at formuen bliver forvaltet i fondens bedste interesser.

Sådan kan I efterleve den nye anbefaling for god fondsledelse med overvågning og rapportering

1. Evaluér afkastet løbende, og få mest muligt ud af fondens formue

Efter at have betroet en eller flere kapitalforvaltere ansvaret for at forvalte fondens formue er det vigtigt løbende at evaluere, om kapitalforvalterne leverer en tilfredsstillende performance. Derved er det muligt rettidigt at træffe beslutninger for kapitalforvaltningen og sikre fondens fremtidige virke.

Uafhængig overvågning og objektiv rapportering er en grundlæggende forudsætning for at opnå den fornødne indsigt til at vurdere, om kapitalforvaltningen modsvarer fondens formål og behov. Ikke desto mindre ser vi desværre alt for ofte, at dem, der gerne vil rådgive og rapportere, også gerne vil investere fondens formue – og samtidig monitorere sig selv. Det bliver aldrig good governance.

Hos Hemonto holder vi os derfor uafhængige af finansielle institutioner og rådgiver ikke om fondens valg af værdipapirer. I stedet leverer vi uafhængig konsolideret rapportering, der skaber et stærkt grundlag for løbende at evaluere resultatet af fondens kapitalforvaltning med henblik på at få mest muligt ud af investeringerne.

Læs mere om vigtigheden af løbende monitorering og evaluering i denne artikel fra Fundats: En finansiel bisidder kan øge fondens indtjening og uddelinger.

Ved løbende at bevare overblikket over den risiko jeres kapitalforvaltere påtager sig på fondens vegne, sikrer I, at fondens risiko hele tiden er på det ønskede niveau i overensstemmelse med fondens investeringsstrategi. Løbende risikorapportering fra en uafhængig partner er en måde, hvorpå fonden kan bevare det nødvendige overblik og undgå ubehagelige overraskelser som følge af manglende tilpasning.

En analyse af de forskellige forvalteres risikojusterede afkast kan ydermere give jer muligheden for direkte at sammenligne deres performance og løbende optimere fondens kapitalforvaltning og dermed afkastet af investeringerne.

3. Skab et overblik over fondens omkostninger, og hvorvidt de er markedskonforme

Målet for de fleste fonde er at opnå det højest mulige afkast til de lavest mulige omkostninger inden for de fastlagte rammer for forvaltningen og under hensyn til både risiko og ESG-forhold.

Ikke desto mindre kan det være svært at få det komplette overblik over alle de omkostninger, der er forbundet med fondens kapitalforvaltning, da der kan være indirekte omkostninger, der ikke fremgår af regningen. MiFID II-lovgivningen har til dels afhjulpet dette problem, og vi anbefaler alle fonde at rekvirere den årlige MiFID II-opgørelse hos kapitalforvalterne. Læs mere om dette i denne artikel om de nye MiFID II-opgørelser.

Omkostningsrapportering på tværs af forvaltere giver vished om, hvad fonden betaler for, og hvorvidt de anvendte kapitalforvalteres omkostningsniveauer er konkurrencedygtige, eller om der er mulighed for optimering, så fonden i højere grad kan sikre sin langsigtede levedygtighed og dermed mulighed for at opfylde sit formål.

Hos Hemonto dobbelttjekker vi ‘bonen’ fra fondens forvaltere og sikrer, at I ikke betaler mere end aftalt. Vi har fundet fejl i alt fra forvaltningshonorarer, handelsomkostninger, konto- og depotgebyrer og kick backs for et tocifret millionbeløb, som vi har fået refunderet til vores kunder.

4. Værn om fondens værdier og principper med ESG-rapportering

En nylig analyse fra Fondenes Videnscenter viser, at danske fonde øger deres fokus på ESG-investeringer. 65% af fondene i analysen svarer således, at de har integreret ESG i deres investeringskriterier, mens 58% oplyser, at de benytter sig af ESG-screening. Dog viser analysen også, at impact-investeringer kun udgør 1,5% af de samlede investeringer hos de fonde, der har impact-investeringer. Størstedelen af fondene i undersøgelsen har imidlertid angivet, at de ønsker at øge andelen af impact-investeringer.

Hvis I som fond, vælger at fokusere på ansvarlige investeringer, vil ESG-kriterierne blive en del af de principper, I forvalter fondens formue ud fra, og som I derfor ifølge Komitéen for god Fondsledelse løbende bør forholde jer til. Vi anbefaler, at ESG-aspektet håndteres i en ESG-strategi som en integreret del af investeringsstrategien.

Ved hjælp af ESG-screening og -rapportering er det muligt for jer aktivt at forholde jer til, hvorvidt fondens kapitalforvaltning lever op til fondens værdier og krav til ansvarlighed og bæredygtighed. Med den indsigt får I mulighed for at tage kontrol over porteføljens bæredygtighedsprofil, og I får et solidt grundlag for at formidle denne til omverdenen.

E-bog

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Vi vil være med til at skabe fair play og transparens i finansverdenen. Derfor har vi udarbejdet denne håndbog, hvori du bl.a. finder kapitler om evaluering af omkostninger og afkast, og om hvordan du får mest muligt ud af møderne med dine kapitalforvaltere. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag håndbogen.

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Skal vi hjælpe jer med at leve op til den nye anbefaling for god fondsledelse?

Hos Hemonto oplever vi, at stadig flere fonde sætter øget fokus på deres kapitalforvaltning og dermed opnår en mere professionel forvaltning af deres formue. Vi tror på, at den nye anbefaling for god fondsledelse blot vil accelerere den udvikling – der allerede er i fuld gang – ved bl.a. at opfordre fonde til at forholde sig til overvågningen af og rapporteringen for forvaltningen.

Som en uafhængig partner er vi specialiserede i at overvåge fondes kapitalforvaltning og levere konsolideret rapportering for forvaltningen og på den måde sikre, at formueforvalterne tjener fondens bedste interesser. På den måde sikrer vi, at kapitalforvaltningen sker i overensstemmelse med fondens strategi, og at fonden efterlever anbefalingerne for god fondsledelse.

Med udgangspunkt i markedets største datagrundlag og vores dybdegående viden om kapitalforvaltning hjælper vi fonde med at sikre, at formueforvaltningen sker optimalt – og som aftalt.  Vi kontrollerer ”bonen” fra fondenes kapitalforvaltere og sikrer derved, at fonden ikke betaler mere end aftalt. Kort fortalt fungerer vi som en uafhængig vagthund uden modstridende interesser.

Kunne du tænke dig at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jeres fond med at leve op til den nye anbefaling fra Komitéen for god Fondsledelse, eller har du spørgsmål til artiklen? Så er du mere end velkommen til at kontakte os.

Kontakt os i dag

Torben Engedal

CFO & Partner

+45 87 42 12 01

te@hemonto.com

Kontakt