The ESG-Data Challenge: Manglen på sammenlignelige og transparente data

“Why data remains the biggest ESG investing challenge”

“Data is the biggest challenge currently to ESG integration”

“Lack of consistent ESG data is a big challenge for investors”

“Opening the black box of ESG data”

Det er blot nogle af de overskrifter, man møder på Google, når man dykker ned i ESG-området. Der er nemlig stor enighed blandt både banker og kapitalforvaltere, rating-bureauer, forskere og investorer om, at manglen på kvalitetsdata baseret på en fælles standard for bæredygtighedsrapportering er en stor – hvis ikke den største – barriere, når det kommer til bæredygtig investering.

I denne artikel stiller vi skarpt på the ESG-Data Challenge og giver dig et overblik over de udfordringer, der er på området, og hvilke konsekvenser de har. Vi kigger også nærmere på, hvad der bliver gjort for at løse udfordringen, og hvordan du som investor skal forholde dig til den.

Gratis e-bog

Værd at vide om bæredygtig investering

Denne e-bog guider dig sikkert gennem ESG-junglen. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag e-bogen helt gratis.

Bog: Værd at vide om bæredygtig investering - vi guider dig gennem ESG-junglen

Global opvarmning og Corona øger interessen for bæredygtig investering

Kun med en hurtig og meget markant reduktion af udledningen af drivhusgasser er der en mulighed for, at vi kan begrænse den globale opvarmning til 1,5-2°C.

Det siger en nylig rapport fra the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), som er en enhed under FN, hvis mål er at give medlemslandenes regeringer den videnskabelige information, de skal bruge for at udarbejde klimapolitikker.

Rapporten er udarbejdet af 234 forskere fra 66 forskellige lande, og den slår fast én gang for alle, at den globale opvarmning er menneskeskabt, og at hvis vi ikke gør noget drastisk for at forhindre det, så vil den globale temperaturstigning nå eller endda overstige 1,5°C allerede inden for de næste 20 år.

Det stadigt mere presserende behov for en drastisk indsats i kampen mod klimaforandringerne har efterhånden fået de fleste investorers øjne op for ansvarlig investering. Og den øgede interesse for investeringsområdet er kun blevet større under Corona-krisen, som har øget investorernes fokus på det sociale aspekt af bæredygtig investering.

Derudover tyder flere og flere studier på, at bæredygtige investeringer faktisk performer bedre end konventionelle investeringer, og at det i hvert fald ikke vil gå ud over ens afkast at investere bæredygtigt.

Interessen for bæredygtig investering er således stigende, men manglen på sammenlignelige og transparente data er fortsat en stor barriere for mange, da det uden disse er svært at træffe investeringsbeslutninger på et solidt grundlag.

Men hvordan kan det være, at der er så store udfordringer med ESG-data? Det skyldes primært to ting, som vi gennemgår i det følgende afsnit.


Der er ingen fælles global standard for rapportering og ratings

Der er to sider af dataudfordringen. Den ene består i, at der ikke er nogen fælles globale retningslinjer for, hvordan virksomheder skal rapportere om bæredygtighed, og hele reguleringsområdet for ESG-data er således præget af en høj grad af fragmentering med forskellige regler i forskellige lande og dele af verden. Det er derfor en stor opgave for globale virksomheder at rapportere om bæredygtighed, da de skal leve op til forskellige krav i forskellige dele af verden.

Samtidig med, at der ikke er nogle globale retningslinjer for, hvordan virksomheder skal rapportere om bæredygtighed, så er de fleste data på nuværende tidspunkt selvrapporterede data, som i de fleste tilfælde ikke bliver verificeret af en tredjepart. Det betyder helt konkret, at det er svært for investorer at vurdere troværdigheden af virksomhedernes bæredygtighedsrapportering. Derudover kan man have en formodning om, at nogle af de selskaber, som ved, at de ikke gør nok på dette område, bevidst vælger ikke at rapportere ESG-data eller kun at rapportere om det hjørne, hvor de gør det godt.

Den anden side af dataudfordringen er, at der heller ikke er nogen global standard for, hvordan man vurderer, hvor bæredygtig en virksomhed er. Den manglende fælles standard for ESG-ratings i samspil med den fragmenterede regulering af virksomhedernes rapportering – som betyder, at raterne ikke har adgang til sammenlignelige ESG-data fra de forskellige virksomheder – har medført, at rating-bureauerne har måttet udvikle deres egne metodologier for, hvordan de måler bæredygtighed. Og da miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter er lidt mere abstrakte koncepter end f.eks. en virksomheds omsætning, har de forskellige ratere forskellige definitioner af dem og måler dem forskelligt.

Derudover er der også et problem med manglende transparens i bureauernes ratings.

Én ting er nemlig, at bureauerne rater selskaber forskelligt. En anden ting er, at de heller ikke alle er lige transparente omkring deres rating-metodologi, som derfor ofte bliver lidt af en ”black box”.

Det er altså ikke nok med, at man ikke kan sammenligne forskellige ratings. Man har heller ikke altid mulighed for at undersøge nærmere, hvad der præcist ligger bag deres rating af et selskab.

Udfordringen med ESG-data bunder således grundlæggende i en manglende fælles standard på verdensplan – for virksomhedernes bæredygtighedsrapportering såvel som for ratings af virksomhederne.


Konsekvenserne af the ESG-Data Challenge

Den manglende fælles standard for virksomhedernes bæredygtighedsrapportering og analysebureauernes ratings har flere konsekvenser for både investorer og selskaber. Vi gennemgår nogle af disse i det følgende.

1. Det samme selskab kan have vidt forskellige ESG-scorer afhængigt af, hvilken rater man spørger

Et studie fra 2020 sammenligner to store og anerkendte rateres scorer af en række virksomheder. Skemaet herunder giver et overblik over, hvor stor forskel der er på et selskabs rating alt efter, om man spørger det ene eller det andet rating-bureau. De mest markante forskelle er fremhævet med rødt.

Og når selv to af de store og anerkendte rating-bureaer ikke er enige om deres vurdering af et selskab, hvad er så ikke tilfældet for de mere end 600 andre forskellige ratere, der findes på verdensplan?

Der er ikke noget at sige til, at mange investorer synes, at området er lidt af en jungle at finde rundt i.

Læs mere om, hvad der ligger bag de store forskelle i ratings i denne artikel: Selskabers ESG-rating afhænger af, hvem man spørger.

2. Greenwashing: Er bæredygtige investeringer overhovedet bæredygtige?

Manglen på en fælles definition af bæredygtighed, en fælles tilgang til ESG-ratings og transparente ESG-data har også medført såkaldt greenwashing, som betyder, at finansielle produkter bliver markedsført som værende mere miljømæssigt bæredygtige, end de egentlig er.

F.eks. sammenligner flere rating-bureauer kun selskaber med andre selskaber i samme industri. Det betyder, at du i princippet kan ende med at investere i ”de bedste af de værste”, da et selskab kan få topscore for bæredygtighed, selvom det ikke er særligt bæredygtigt sammenlignet med selskaber i andre industrier.

Gennem de seneste år er det kvartal efter kvartal blevet rapporteret, at mængden af kapital, der går til bæredygtige investeringer har slået ny rekord. Men hvis man ser nærmere på statistikkerne, der ligger til grund for de mange positive overskrifter, går glansen lidt af de ellers gode nyheder.

En rapport fra Global Sustainable Investment Alliance viser, at ud af 98,4 trillioner dollars forvaltet i markederne USA, Canada, Japan, Australasien og Europa i 2020, så var 35,3 trillioner svarende til 35,9 % investeret i bæredygtige investeringer.

Ved første øjekast er det nogle flotte tal, men langt størstedelen af de 35 trillioner er kategoriseret som bæredygtige investeringer, fordi de er investeret via negativ screening og eller den strategi, der går ud på, at man inddrager ESG-data i sine finansielle modeller. Inddrager. Men ikke nødvendigvis handler på dem.

Til sammenligning er kun knap to trillioner ud af de 35 investeret via strategien sustainability-themed investing, knap 1,4 trillion investeret via positiv eller best-in-class screening, mens ca. 0,3 trillion er investeret i impact-investeringer.

Kilde: Egen visualisering baseret på data fra GSIA’s Global Sustainable Investment Review 2020

I vores guide til bæredygtig investering diskuterer vi effekten af forskellige ESG-strategier og argumenterer for, at det er begrænset, hvor stor en forskel man gør som investor ved blot at ekskludere uønskede selskaber fra porteføljen, da det ikke er ensbetydende med, at andre investorer ikke investerer i selskabet.

På trods af de mange positive overskrifter om rekordmange bæredygtige investeringer, kan man altså diskutere, hvor godt det i realiteten går med at kanalisere kapital over i reelt bæredygtige investeringer.

3. Subjektive ESG-scorer besværliggør investorernes research-proces

De mange forskellige ratings betyder, at du som investor ikke bare kan stole blindt på den score, et selskab bliver tildelt af et vilkårligt rating-bureau.

I stedet bliver du nødt til at undersøge nærmere, om den specifikke raters tilgang og metode stemmer overens med jeres præferencer. Ellers risikerer du at investere i noget, der i virkeligheden ikke stemmer overens med jeres syn på, hvad der er bæredygtigt.

Men det er en stor opgave at få den nødvendige indsigt, og derfor er dataudfordringen en betydelig barriere for både individuelle og institutionelle investorer, når det kommer til at investere bæredygtigt.

4. Det kan være svært for kapitalforvalterne at efterleve jeres krav til bæredygtighed

Det kan være en udfordring for jeres kapitalforvalter at investere i overensstemmelse med jeres præferencer, når det kommer til bæredygtighed, når der findes forskellige vurderinger af det samme selskab, og forvalteren ikke altid kan se, hvad der præcist ligger til grund for et selskabs score.

Du bør også være opmærksom på, at jeres kapitalforvaltere har muligheden for at indhente data fra forskellige rating-bureauer og vælge de data, der stemmer bedst overens med deres egne interesser.

Jeres ESG-strategi bør være så konkret som mulig, så der ikke er plads til fortolkning, og det fremgår tydeligt, hvad bæredygtighed er for jer.

5. ESG-performance bliver ikke afspejlet i aktiekurserne

Der en risiko for, at bæredygtige selskabers ESG-performance ikke afspejles i deres aktiekurs, da de mange forskellige scorer gør det svært for investorerne at finde hoved og hale i, hvor bæredygtige de forskellige selskaber er og foretage deres investeringer i overensstemmelse med dette.

6. Varierende ratings kan have en negativ indflydelse på virksomhedernes indsats på bæredygtighedsområdet

De blandede signaler fra rating-bureauerne kan være demotiverende for virksomhederne, der ikke får klare mål at gå efter og måske af den grund bliver mindre ambitiøse på området.


Hvad bliver der gjort for at løse udfordringen med ESG-data?

Manglen på solide, transparente og sammenlignelige ESG-data og en fælles definition af bæredygtighed har altså store konsekvenser.

Den gode nyhed er, at der på globalt plan er større og større enighed om behovet for overensstemmelse i virksomhedernes rapportering. Der sker således i øjeblikket en hel del på reguleringsområdet for bæredygtighedsrelateret rapportering på både globalt og nationalt plan.

Det kan du læse meget mere om i disse artikler: Nye globale standarder for bæredygtighedsrapportering på vej og SFDR og EU-taksonomien – få overblik over ny ESG-lovgivning fra EU.

Men det ændrer ikke på, at som situationen er nu og her, så er det ikke en nem opgave at investere bæredygtigt. Der er dog nogle ting, du kan gøre for at sikre dig, at jeres formue bliver investeret i overensstemmelse med jeres krav til bæredygtighed. Dem kigger vi nærmere på i følgende afsnit.

Gratis e-bog

Værd at vide om bæredygtig investering

Denne e-bog guider dig sikkert gennem ESG-junglen. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag e-bogen helt gratis.

Bog: Værd at vide om bæredygtig investering - vi guider dig gennem ESG-junglen

Hvordan skal du som investor forholde dig til dataudfordringen?

Tag kontrol over bæredygtigheden af jeres portefølje med en konkret strategi

Hvis du udarbejder en strategi med konkrete og specifikke krav til jeres porteføljes bæredygtighed, så er der ikke plads til fortolkning fra forvalterens side, som skal forvalte jeres formue i overensstemmelse med netop jeres krav til bæredygtighed.

Det kan vi hjælpe dig med.

Vi udformer en skræddersyet ESG-strategi, der kan implementeres i praksis, og som har jeres værdier som omdrejningspunkt. Undervejs i processen hjælper vi dig med de valg og overvejelser, der ellers kan få udarbejdelsen af en sådan strategi til at virke uoverskuelig.

Få screenet jeres portefølje af et analysebureau med en transparent metodologi

Vi oplever, at forvalterne engang i mellem ved en fejl investerer i nogle produkter, der ikke stemmer overens med kundens krav til ansvarlig investering, og derfor er det vigtigt, at du med jævne mellemrum får screenet jeres portefølje, så du kan vide dig sikker på, at der ikke er investeret i noget, der strider mod jeres strategi.

Her er det selvfølgelig vigtigt, at du anvender et analysebureau med en transparent metodologi, så du får nogle helt konkrete indsigter, som det er muligt for dig at forholde dig til og handle på.

Hos Hemonto har vi indgået et strategisk partnerskab med Matter, der med avanceret teknologi indsamler ESG-data fra mere end 13.000 selskaber fra hele verden.

Matter rater ikke blot virksomhederne i din portefølje. De analyserer dem derimod på mere end 50 forskellige ESG-kriterier og sammenligner dem med relevante benchmarks. Og modsat mange ratere bygger deres analyse ikke blot på de informationer, som selskaberne rapporterer. De tager derimod udgangspunkt i data fra ledende NGO’er, akademiske institutioner og relevante internationale og anerkendte organisationer. Du får altså ikke blot en subjektiv score, som du ikke ved, hvad der ligger bag.

Med en ESG-analyse får du derimod objektive, transparente og detaljerede data, der giver dig dybdegående indsigt i bæredygtighedsprofilen for hvert enkelt selskab, I har investeret i, og hvordan de skiller sig ud fra resten af jeres samlede portefølje – alt sammen præsenteret i overskuelige og letforståelige rapporter. Og så er det op til jer at vurdere, om selskaberne lever op til jeres krav.

En ESG-analyse er mere dybdegående end screeningerne fra jeres forvalter. Hvis I har flere end én forvalter, kan det også være en rigtig god idé at få en analyse fra en uafhængig tredjepart, der giver dig en samlet og ensartet screening af jeres samlede portefølje, da forvalternes screeninger kan variere meget fra hinanden.

Er du ansvarlig for kapitalforvaltningen i en offentlig eller semioffentlig organisation, kan en ESG-analyse gøre dig opmærksom på red flags, før andre gør dig opmærksom på dem, og samtidig giver den dig et godt grundlag for at give relevante stakeholdere indsigt i jeres porteføljes bæredygtighedsprofil.


Skal vi hjælpe dig med at tage kontrol over jeres porteføljes bæredygtighedsprofil?

Sammen med Matter tilbyder vi alt det, der skal til for, at I kommer godt i gang med at investere i overensstemmelse med jeres værdier.

Når vi i samarbejde med jer har udarbejdet jeres ESG investeringsstrategi, analyserer vi jeres portefølje, og derefter udarbejder vi en konkret plan for implementeringen af strategien.

Efterfølgende screener vi løbende jeres portefølje, så du kan vide dig sikker på, at den fortsat lever op til jeres krav.

Hvis du sidder tilbage med spørgsmål til artiklen eller til vores arbejde med området, må du endelig ikke tøve med at sende dem i vores retning.

Kontakt

Rasmus Lund Madsen

Partner & Head of Client Relations

+45 87 42 12 16

rlm@hemonto.com

Kontakt