Ansvarlig investering – Få overblik over begreberne


Skrevet af Bjarne Linjordet

Vi danskere tænker mere og mere over, hvordan vores handlinger påvirker den verden vi lever i. Derfor er det heller ikke overraskende, at socialt ansvarlige investeringer og ESG-investeringer er et område i kraftig vækst. Det kan dog være svært at overskue betydningen af de mange forskellige koncepter, betegnelser og perspektiver, der efterhånden findes på området.

Læs med her, og få overblik over de forskellige definitioner og begreber inden for ansvarlig investering.

Generelle begreber inden for ansvarlige investeringer

 • Ansvarlige investeringer og bæredygtige investeringer
 • Etiske investeringer
 • Socially Responsible Investment (SRI)
 • Impact investering
 • Grønne obligationer / Green Bonds
 • Aktivt ejerskab
 • Green washing

Initiativer inden for ansvarlig investering

 • FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG)
 • Green House Gas (GHG) Protocol
 • UN Principles for Responsible Investments (UN PRI)
 • Global Compact

EU-regulativer for ansvarlig investering

 • EU-taksonomien for bæredygtige investeringer
 • ESG Disclosure Forordningen (Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR))
 • Direktiv om ikke-finansiel rapportering (NFRD)
Begrebsguide

Din begrebsguide til ansvarlig investering

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og få en gratis begrebsguide til ansvarlig investering, så du altid har et overblik over de mest brugte termer lige ved hånden.

Ansvarlig og bæredygtig investering

Begreberne ansvarlig investering og bæredygtig investering bliver ofte brugt i flæng, når det drejer sig om at kombinere ønsket om gode afkast med at gøre en positiv forskel i samfundet. Der findes ikke én universel definition på, hvad begreberne dækker over, men de bruges typisk som overordnede termer for investeringer, som bidrager positivt til samfundet. I en anden artikel går vi i dybden med forkortelsen ESG, som er en samlebetegnelse for en række kriterier for ansvarlige og bæredygtige investeringer.

Ansvarlighed og bæredygtighed er subjektive størrelser, så det kan variere meget fra person til person, hvornår man anser en investering som en bæredygtig og socialt ansvarlig investering. Derfor er du som investor nødt til at gøre op med dig selv, hvad begreberne betyder for dig.


Etiske investeringer

Etiske investeringer er investeringer, som tager højde for investorens etiske værdisæt. Til dette bruges ofte investeringsmetoden socially responsible investment (SRI) eller på dansk, socialt ansvarlig investering.


Socially Responsible Investment (SRI)

SRI er en investeringsmetode, der bruger screening til at ekskludere eller tilvælge bestemte investeringer i henhold til en række etiske retningslinjer opstillet af investoren.

Som investor kan du vælge at undgå investeringer i virksomheder, der er i konflikt med dine personlige værdier, politiske overbevisninger eller religion. Det kan for eksempel være virksomheder, der producerer eller sælger produkter som alkohol, gambling, tobak, våben eller fossile brændstoffer.

Alternativt kan du vælge at allokere en fast del af din portefølje til virksomheder, der bidrager positivt til et formål, som er vigtigt for dig.


Impact-investering

Impact-investering handler om at bruge sine investeringer til at skabe en målbar positiv påvirkning i samfundet. Det vil sige, at dine investeringer kan kobles direkte til den sociale eller miljømæssige forandring, du ønsker at skabe.

I praksis sker dette typisk ved at investere i virksomheder eller organisationer, så de kan opnå nogle specifikke mål eller udføre bestemte projekter, som er gavnlige for samfundet eller miljøet. For mange investorer handler impact investering derfor lige så meget om at løse sociale eller miljømæssige problemer, som det handler om økonomisk afkast.


Grønne obligationer / Green Bonds

Grønne obligationer eller green bonds er en særlig type af obligationer, der finansierer grønne projekter, som bidrager positivt til miljøet.

En obligation er et gældsbevis, hvor låntager forpligter sig til at betale renter og afdrag til långiver af obligationen. Hvis du vælger at købe obligationer, låner du dermed de penge ud, som du har valgt at investere. Det kan enten være til et selskab, et realkreditinstitut eller en stat afhængigt af, om der er tale om virksomhedsobligationer, realkreditobligationer eller statsobligationer.

Det kan eksempelvis være projekter inden for vedvarende energi, energioptimering, ren transport, forureningsbekæmpelse, brug af naturressourcer eller andre projekter, der bidrager til den grønne omstilling.

Grønne obligationer kan både udstedes af offentlige og private virksomheder. I begge tilfælde er udstederen forpligtet til at rapportere på de aktiviteter, som de grønne obligationer har været med til at finansiere.

Der findes flere forskellige retningslinjer for grønne obligationer, hvoraf de mest brugte er the Green Bond Principles (GBP), the Climate Bond Certified (CBC) og EU GBS. Alle disse opstiller en række kriterier, som grønne obligationer og udstederen af disse skal leve op til. I praksis udarbejder mange udstedere dog deres egne kriterier på baggrund af et eller flere af førnævnte frameworks.


Aktivt ejerskab

Aktivt ejerskab betyder, at du bruger dine rettigheder som aktionær til at påvirke den virksomhed, du har investeret i, i en mere ansvarlig retning. Det kan blandt andet ske gennem direkte dialog med virksomhedens ledelse og ved at bruge din stemmeret på generalforsamlinger.

Det er især store, institutionelle investorer, der har gode muligheder for at bidrage til positiv forandring i de virksomheder, de har investeret i, men også mindre investeringsforeninger har mulighed for at samarbejde med andre investorer og således gøre sin stemmeret gældende.


Greenwashing

Greenwashing er, når noget markedsføres som mere bæredygtigt, end det i virkeligheden er. Der findes i dag ikke en fælles standard for, hvornår en investering kan kaldes bæredygtig. Det betyder, at der er en reel risiko for greenwashing på markedet for investeringsprodukter, som det ser ud i dag. Derfor kan det som investor være svært at navigere i, om en bæredygtig investering nu rent faktisk også er bæredygtig og ansvarlig.


Initiativer inden for ansvarlig investering

Der findes en række forskellige initiativer inden for ansvarlig investering, som du kan bruge som pejlemærke for dine investeringer.

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG)

FN har udformet 17 verdensmål for bæredygtige udvikling, også kaldet Sustainable Development Goals (SDGs). Målene skal sætte kursen mod en mere bæredygtig udvikling for mennesker og jorden i 2030.

Verdensmålene består af 17 konkrete mål samt 169 delmål, som forpligter medlemslandene til at arbejde sammen om at skabe social, økonomisk og miljømæssig udvikling samt fremme fred, sikkerhed og internationalt samarbejde.

De 17 verdensmål er:

 1. Afskaf fattigdom – afskaf alle former for fattigdom i verden
 2. Stop sult – stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug 
 3. Sundhed og trivsel – sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper
 4. Kvalitetsuddannelse – sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring
 5. Ligestilling mellem kønnene – opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder
 6. Rent vand og sanitet – sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt
 7. Bæredygtig energi – sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris
 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst – fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle
 9. Industri, innovation og infrastruktur – bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understørre innovation ¨
 10. Mindre ulighed – reducer ulighed i og mellem lande
 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund – gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige
 12. Ansvarligt forbrug og produktion – sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer
 13. Klimaindsats – handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser
 14. Livet i havet – bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer
 15. Livet på land – benytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet
 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner – støtte fredelige og inkluderende samfund, give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.
 17. Partnerskaber for handling – styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øg midlerne til at nå målene

Green House Gas (GHG) Protocol

Green House Gas (GHG) Protocol er den mest udbredte beregning for virksomheders CO2-udledning. Metoden er internationalt anerkendt og anbefalet af EU-kommissionen.

GHG-protokollen skelner mellem indirekte og direkte CO2-udledninger. Direkte udledninger kommer fra kilder, som er kontrolleret og ejet af virksomheder, hvorimod indirekte udledninger skyldes kilder, der ikke er ejet af virksomheden

GHG-protokollen inddeler CO2-udledninger i tre overordnede kategorier, som kaldes ”scopes”.

 • Scope 1 – Alle direkte udledninger fra virksomhedens produktion og transportmidler.
 • Scope 2 – Indirekte udledninger fra selskaber, som forsyner virksomheder med energi såsom elektricitet eller fjernvarme.
 • Scope 3 – Alle indirekte udledninger, der ikke kategoriseres som scope 2.Det dækker udledninger i hele en virksomheds værdikæde lige fra underleverandører til produktion til brug af solgte produkter.

UN Principles for Responsible Investments (UN PRI)

Kapitalforvaltere, der støtter ansvarlige investeringer kan underskrive FN’s principper for ansvarlige investeringer (UN PRI). De fleste store danske investeringsforeninger har tilsluttet sig UN PRI og lover dermed at tage en række ESG-hensyn.

De seks hovedprincipper lyder:

 1. Vi vil indarbejde ESG-forhold i investeringsanalysen og beslutningsprocessen.
 2. Vi vil være aktive investorer og praktisere ESG-forhold i investeringspolitik.
 3. Vi vil arbejde på at afdække ESG-forhold i de virksomheder, vi investerer i.
 4. Vi vil arbejde for accept og implementering af principperne inden for den finansielle sektor.
 5. Vi vil samarbejde, hvor det er muligt, for at forbedre vores effektivitet i forbindelse med implementeringen af principperne.
 6. Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt i processen med at implementere principperne.

Global Compact

Ligeledes har FN et initiativ for ansvarlige virksomheder – nemlig 10 generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar. Virksomheder kan tilslutte sig principperne og på den måde forpligte sig til at rapportere, hvordan deres forretningsaktiviteter lever op til Global Compact.

Principperne i Global Compact er:

 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
 2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
 4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde;
 5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og
 6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.
 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse