Risikospredning

Risikospredning – Hvorfor er det vigtigt for dig som investor?

Lasse Husth Marling, Advisor hos Hemonto

Skrevet af Lasse Husth Marling

Spredning er din redning, læg ikke alle æg i samme kurv og balanceret portefølje, balanceret risiko. Som investor har du helt sikkert stiftet bekendtskab med et af disse eller lignende udtryk, når du har drøftet investeringsstrategi med din investeringsrådgiver, bank eller forvalter. Risikospredning – også kendt som diversificering – har altid været et kernelement, når det kommer til risikostyring af investeringer. 

Men hvorfor er det så vigtigt at sprede sine investeringer? Og hvordan gør man det som investor? I denne artikel får du svar på disse spørgsmål, og samtidig får du et indblik i, hvordan spredning og risikoprofil typisk går hånd i hånd. 

To typer af risiko – Systematisk og usystematisk risiko

Når der i investeringsverdenen bliver snakket om diversificering, henvises der typisk til vigtigheden af at sprede sine investeringer ud over forskellige aktivklasser, sektorer, geografiske områder og endda strategier. 

Det handler altså om at sprede sine investeringer ud for at undgå for stor afhængighed af at nogle få investeringer påvirket det samlede afkast markant. Med andre ord, så bruger man diversificering til at reducere risikoen i en investeringsportefølje.

For at forstå, hvordan diversificering virker, er det relevant at kigge lidt nærmere på begrebet risiko, og hvordan spredning hænger sammen med det. Helt grundlæggende kan risiko opdeles i to hovedtyper: systematisk risiko og usystematisk risiko. 

Systematisk risiko

Denne type kaldes også for markedsrisiko, da den påvirker hele markedet eller en bred vifte af aktiver. Risikoen kan f.eks. bestå i økonomiske recessioner, politiske spændinger, renteændringer og naturkatastrofer. Risikoen ligger dermed i makroøkonomiske begivenheder, som rammer stort set alle investeringer i en vis grad. Derfor kan denne type risiko ikke diversificeres væk. F.eks. har vi i nyere tid set, hvordan både Corona-pandemien og inflationskrisen har påvirket de fleste typer af aktierobligationer og andre aktiver.

Den systematiske risiko – eller markedsrisiko – påvirker hele markedet og kan ikke diversificeres væk.

Usystematisk risiko

Denne type risiko kaldes også specifik risiko. Som navnet indikerer, er denne type risiko specifik for den enkelte virksomhed, branche eller økonomisk sektor. Her kan faktorer som f.eks. virksomhedsspecifikke nyheder, ledelsesændringer, juridiske problemstillinger, sektorregulering og -problemer udgøre en risiko for negative kursudsving. 

Et eksempel på usystematisk risiko i nyere tid, var da den kinesiske regering lagde en lang række strikse restriktioner på den private undervisningssektor. Blandt andet måtte selskaber, der solgte lektiehjælp ikke længere være på aktiemarkedet. Det fik alle aktier i sektoren til at styrtdykke i værdi. 

Det er denne type risiko, man kan diversificere væk ved at sprede sine investeringer. I eksemplet med den kinesiske private undervisningssektor ville en veldiversificeret portefølje med eksponering mod andre aktier, sektorer og aktiver mv. opleve en mindre påvirkning af det samlede afkast, da andre investeringer ville kunne opveje noget af kurstabet på aktierne i den kinesiske private undervisningssektor. 

Hvor mange forskellige aktier skal man have for at opnå optimal risikospredning?

Men hvor mange aktier skal du så have i en portefølje for at opnå den optimale spredningseffekt? Dette findes der mange forskellige bud på, og derfor er det svært at give et præcist svar på. 

I et kendt studie fra 1970 udarbejdet af Lawrence Fisher og James H. Lorie fandt de ud af, at en tilfældigt sammensat portefølje med 32 aktier kunne reducere den usystematiske risiko med ca. 95 %, hvis de sammenlignede med en portefølje bestående af alle aktier på New York Stock Exchange. 

Dog har flere studier efterfølgende konkluderet, at 32 aktier er for lidt i forhold til at opnå en optimal spredning for din portefølje – tiden er da også en ganske anden end da Fisher og Lawrence udførte deres studie. Nogle eksperter mener, at der skal over 1.000 aktier til for at en porteføljes risiko udelukkende påvirkes af markedsrisikoen, mens andre mener, at mindre kan gøre det. 

Risikospredning på forskellige aktivklasser

Hvis du som investor vil opnå en god diversificering, er det som oftest også nødvendigt at sprede investeringerne ud over flere forskellige aktivklasser – og ikke bare forskellige aktier.

Et eksempel på diversificering inde i en aktivklasse kunne være, hvis du som investor har to forvaltere som varetager et aktiemandat. Hvis begge disse forvaltere investerer i amerikanske IT-selskaber, så vil du formentlig se, at begge porteføljer vil blive påvirket af de samme sektorspecifikke risikofaktorer. Omvendt, hvis den ene investerede i amerikanske IT-aktier og den anden i den europæiske sundhedssektor, så vil du formentlig se, at de to mandaters afkast ikke ville være lige så identiske. Det samme vil sandsynligvis gøre sig gældende – måske endda i højere grad – hvis den ene forvalter i stedet investerede i for eksempel obligationer eller råvarer.

Det er altså muligt både at diversificere porteføljen med henblik på spredning på flere forskellige aktivklasser, men også inde i hver enkelt aktivklasse på tværs af sektorer, geografier m.fl.

Sådan sikrer du optimal risikospredning – Tre muligheder

Vi har i denne artikel gennemgået vigtigheden af risikospredning og, hvordan det kan reducere risikoen for en portefølje. Her kommer vi med nogle enkelte konkrete bud på, hvordan man som investor kan diversificere sin portefølje i praksis. 

Invester i ETF’er

ETF’er (Exchange Traded Funds) har det seneste årti været igennem en markant udvikling, hvor flere investorer i dag har disse type fonde i deres portefølje. Fordelen ved ETF’er er, at de til forholdsvis lave løbende omkostninger (0,1%-0,2%) kan give en hurtig og effektiv diversificeringseffekt til porteføljen. Man handler en ETF på samme måde som en aktie, og man kan dermed med et enkelt køb opnå eksponering mod det globale aktiemarked eller et indeks. Det til lavere omkostninger, end hvis man skulle købe alle aktierne selv. Du kan læse mere om ETF’er her.

Få hjælp af professionelle forvaltere

Hvis du vælger flere forvaltere til at varetage dine investeringer, er det vigtigt i forhold til spredningen i porteføljen, at deres mandater adskiller sig fra hinanden. Hvis du har tre forvaltere, som alle er specialiserede i det amerikanske aktiemarked, vil dette sandsynligvis ikke medføre en høj spredning. Omvendt vil en portefølje bestående af et specialiseret aktiemandat, et balanceret mandat (aktier og obligationer) og et mandat fokuseret mod alternativer forventeligt opnå en bedre risikospredning, fordi aktiverne ikke er højt korreleret

Med andre ord, vil brugen af flere forvaltere med forskellige kompetencer inden for forskellige aktivklasser og forskellige mandatrammer kunne bidrage til diversifikation af dine investeringer.

Gør det selv

Det er også muligt at skabe en god diversificering selv. Dette kræver dog en del mere arbejde og tid, da du selv skal sikre, at du får opbygget en portefølje af enkeltpapirer, som afspejler det globale marked eller aktivklassen. Dette vil typisk også medføre højere omkostninger, da en afspejling af f.eks. det globale aktiemarked (MSCI ACWI) som minimum kræver +1.000 forskellige aktier. 

Whitepaper

5 gode råd til at kontrollere omkostningerne hos dine forvaltere

Få en række konkrete værktøjer til at kontrollere dine omkostninger og undersøge, om dine forvaltere er konkurrencedygtige.

Ulemper ved diversificering af din portefølje

Selvom diversificering som udgangspunkt er et godt værktøj til reducering af porteføljerisiko, findes der også nogle faldgruber, som du skal være opmærksom på. 

Reducering af afkastpotentiale

En stor spredning kan reducere porteføljens potentiale for et højere afkast, da de risikofyldte investeringer udlignes af de mere stabile investeringer i porteføljen. 

For stor spredning

Det kan også være en risiko at overdiversificere sin portefølje, hvilket betyder, at tilføjelsen af ekstra aktiver ikke yderligere reducere risikoen, men derimod kan mindske afkastpotentialet og gøre porteføljen mere kompleks.

Omkostninger

Diversificering kan som tidligere nævnt være en omkostningstung strategi. Dette kan både give sig udslag ved højere transaktionsomkostninger grundet mere køb og salg samt højere forvaltningsomkostninger, da du skal overvåge flere forskellige investeringer

Begrænset viden

En veldiversificeret portefølje kan indeholde investeringer i forskellige aktivklasser spredt på geografier og sektorer. Da de færreste investorer eller forvaltere er eksperter på alle investeringsområder, kan dette øge risikoen for tab. 

Lav korrelation er ingen garanti

Selvom nogle aktivklasser i din portefølje har lav korrelation er det ingen garanti for, at de i stressede scenarier ikke vil korrelere. Det reducerer fordelen ved diversificering. Et eksempel på dette var under finanskrisen i 2008, hvor mange ikke-korrelerede aktiver faldt samtidig. Læs mere om korrelation i denne artikel.

Likviditet

En diversificeringsstrategi kan omfatte en bred vifte af aktiver, hvoraf nogle kan have lav likviditet. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis din portefølje indeholder mindre amerikanske selskaber (small-cap aktier). Denne type investering kan være svær at sælge uden at gå på kompromis med enten tid eller pris, hvilket er en risiko i sig selv. 

Tænk din investeringsstrategi igennem

Selvom der findes mange fordele ved en god spredning af investeringerne, er det altså vigtigt at have ovenstående faldgruber for øje.

Det er altid en god idé at tænke formålet med din investeringsstrategi igennem, inden du kaster dig ud i en bred diversificering af din portefølje. Du kan blandt andet spørge dig selv, hvad din risikoappetit er. Er det vigtigt for dig at få et stabilt afkast, hvor en god spredning kan medvirke til at holde en hånd under afkastet f.eks. i urolige perioder? Eller er du villig til at påtage dig mere tabsrisiko og vægte de risikofyldte strategier højere i håbet om et større afkast?

Hemonto kan hjælpe med den rette risikospredning

Risikospredning er ikke en nem størrelse, og som investor med en større formue, kan det være svært at træffe valg om, hvordan formuen spredes bedst samtidig med, at der tages højde for din risikoprofil. 

Hemonto har 15+ års erfaring med at rådgive private velhavere og organisationer om risiko. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre, hvordan vi kan hjælpe dig med at optimere din investeringsstrategi, risikospredning og få overblik over din samlede risiko.