OPFØLGNING: Vi bringer 5 forvalteres kommentarer til de aktuelle fald i markedet

Verdenssituationen udvikler sig dag for dag, og markederne oplever som konsekvens fortsat store fald. Vi følger derfor op på sidste uges råd fra forvalterne og bringer i dag en opfølgning, som omfatter fem forvalteres aktuelle kommentarer til situationen.

Fastholdelse af investeringsstrategien synes fortsat at være fokus hos de adspurgte forvaltere, hvoraf flere begynder at foretage omlægninger af deres kunders porteføljer. Dette er dels for at imødekomme de store fald i aktiekurserne, der har resulteret i, at aktieandelen er kommet i undervægt i mange porteføljer, og dels fordi nogle ser attraktive muligheder i situationen.

Udpræget er naturligvis usikkerheden omkring konsekvenserne af de faldende kurser, likviditet (eller manglen på samme), myndighedernes tiltag og horisonten for, hvornår det nuværende tågeslør letter.

Herunder kan du læse forvalternes fulde kommentarer om, hvordan de hver især imødekommer situationen, og hvordan de råder investorerne til at forholde sig.

Hvis du vil have en second opinion på din nuværende investeringsstrategi eller dine forvalternes håndtering af Corona-krisen, er du meget velkommen til at kontakte os.

“Vi har taget de første spæde rebalanceringsskridt mod neutral og fortsætter ad den sti – men langsomt.”

“Hos I&T har vi mødt den ekstraordinære markedssituation med råderum. Vi har taget de første spæde rebalanceringsskridt mod neutral og fortsætter ad den sti – men langsomt. Markedsfaldene har af sig selv sænket risikoen i porteføljerne, og vi påtænker ikke at reducere yderligere men vil nærmere fortsat samle aktiver op, der kortsigtet er prissat irrationelt lavt i forhold til deres langsigtede potentiale.

Vi forventer ikke, at markedets tågeslør vil lette foreløbig, da ingen kender omfanget og længden af krisen. Først bagefter skal de finansielle markeder til at indregne følgeeffekterne for både centralbank-tiltag, makroøkonomi og virksomheder, og vi forventer fortsat øget volatilitet i den kommende tid.

COVID19 ramte et marked, der var prissat til perfektion med få sorte skyer i horisonten. Flere investorer har påtaget sig højere risiko end ønsket, og det kraftige chok fra COVID19 har medført, at mange i takt med kursfald har tvangssolgt aktiver. Reaktionen har medført negativ dominoeffekt, hvor især erhvervsobl. af lav kreditkvalitet har været illikvide med store prisfald til følge. Renterne er også begyndt at stige, hvilket bl.a. får realkreditobl. til at falde i kurs. Dermed har vi negative bidrag fra både aktier, erhvervsobl. og realkreditobl. – en perfekt storm, hvor den diversificerende porteføljeteori midlertidigt er sat ud af spil. Derfor råder vi til at være yderst opmærksom på porteføljesammensætningen, da man hurtigt kan komme væk fra det ønskede risikoniveau.”

– Investering & Tryghed

“Man bør som investor mere end nogensinde forsøge at holde fokus sin langsigtede investeringsstrategi.”

“Den seneste udvikling viser, at myndigheder og politikere er klar til at anvende alle tænkelige værktøjer for at holde økonomierne gående, og til at hjælpe virksomheder igennem de værste uger og måneder. Dette vil fortsat give store udsving, men giver også håb om at de værste effekter kan afbødes, hvilket er positivt for investorerne.

For alle kan det være meget vanskeligt at finde hoved og hale på de voldsomme markedsudsving. Det er derfor også meget svært – hvis ikke umuligt – at forudse markedsudviklingen bare på kort sigt. Man bør som investor mere end nogensinde forsøge at holde fokus sin langsigtede investeringsstrategi. Derfor er vores overordnede råd også, at slå koldt vand i blodet og ”ride stormen af”.

Vi ser voldsomt store udsving i priserne på finansmarkederne og likviditeten er generelt markant aftagende, hvilket afspejler den nervøsitet, som markedet er blevet grebet af. Den reducerede likviditet gør, at der er store indirekte handelsomkostninger i mange aktivklasser, hvilket man skal være opmærksom på, hvis man overvejer at sælge ud eller ændre risikoprofil.

Men under de nuværende markedsforhold vil der også være rigtig gode muligheder for både at sælge og købe aktiver til attraktive priser. Dette vil vi løbende bestræbe os på at gøre under de markedsforhold der er, for at tilpasse risikoniveauet for vores kunder i forhold til deres valgte investeringsprofiler. Vi ser fortsat efter muligheder, frem for på nuværende tidspunkt at reducere risikoen.”

– Jyske Capital

“Skarp risikostyring er nøgleordet i en tid, hvor den direkte effekt af nedlukningen af Corona skubber til en latent globale gældskrise.”

“Skarp risikostyring er nøgleordet i en tid, hvor den direkte effekt af nedlukningen af Corona skubber til en latent globale gældskrise. Transparens i porteføljen er essentiel med konkret stillingtagen til eksempelvis den ønskede eksponering til EUR. Der er i øjeblikket maksimal usikkerhed – og selvom dette kan vare ved i dage eller få uger – er der nu attraktive niveauer for især aktier for den investor, der har tålmodighed. Kreditmarkederne har ligeledes nået krisepriser, om end der for især high yield nok er et stykke vej til bunden endnu, idet vi vil se mange defaults, hvoraf en række vil være overraskende.

ATRIUM har endnu ikke foretaget markante forøgelser af risikoniveauet, men tilvejebragt likvider med henblik på at øge risikoen i takt med at gennemsigtigheden øges – eller prisfastsættelsen på aktier bliver ekstremt attraktiv. Indeksobligationer er mere attraktive end nominelle på et tidspunkt, hvor inflationsforventningerne er i bund og de enorme lempelser af både penge- og finanspolitik nødvendigvis må vække inflationen til live over de kommende år.”

– ATRIUM

“I Maj Invest har vi torsdag eftermiddag besluttet og gennemført en omlægning i vore kunders balancerede porteføljer …”

“I Maj Invest har vi torsdag eftermiddag besluttet og gennemført en omlægning i vore kunders balancerede porteføljer, i form af køb af Investeringsforeningen Maj Invest Value Aktier og salg af obligationsbaserede investeringsforeninger, således at fordelingen mellem aktier og obligationer/kontanter/Maj Invest Kontra er bragt tilbage til den neutrale porteføljefordeling, dvs. det langsigtede målepunkt, og dermed i tråd med vores strategiske anbefaling. Aktieandelen var de facto kommet i undervægt som følge af den seneste måneds massive kursfald på aktiemarkederne.

Baggrunden herfor er, at de globale aktiemarkeder efter de seneste dages kraftige kursfald nu handler forholdsvis tæt på fair value, estimeret i forhold til at aktiviteten i global økonomi falder tilsvarende som under finanskrisen, korrigeret ift. nugældende renteniveau, dvs. en ret hård ”stresstest”.

Såfremt Maj Invest Value anskues som et holdingselskab handler denne porteføljen af globale kvalitetsselskaber nu til en vægtet P/E på ca. 10, beregnet i forhold til anslået 2022 indtjeningsniveau, med den antagelse at direkte Corona effekter til den tid kan tages ud af ligningen, og aktivitetsstigningen i økonomien efter Corona krisen kan sammenlignes med efter finanskrisen. Selv ikke under finanskrisen har vi set en mere attraktiv relativ værdifastsættelse, i forhold til alternativafkastet (obligationer/kontanter).”

– Maj Invest

“Tid og tålmodighed er stadig essentielt i enhver investeringsstrategi, der indeholder risikofyldte aktiver såsom aktier og kredit.”

Status på finansmarkederne

  • Finansmarkederne er ramt af en hidtil uset storm – kursfaldene på aktiemarkederne overgår i hastighed tidligere crash.
  • Umiddelbart virker det som en overreaktion i kursdannelsen – så i en normaliseret verden er aktierne billige. Men verden er ikke normal. Der er recession lige nu – alt går i stå verden over.
  • Spørgsmålet er, hvor stort et fald, der allerede er indregnet i kurserne? Det ved ingen, hvilket giver næring til panikken.
  • Er der tale om en kortvarig krise, der varer nogle få måneder, hvorefter aktiviteten i samfundet kommer i gang igen? Eller er der tale om en langvarig krise? I forhold til perioden omkring 2008 virker det som om, at centralbankerne og politikerne denne gang ikke er nølende, hvilket giver basis for en positiv modreaktion, når panikken har lagt sig.

Alt med risiko er hårdt ramt

  • Aktier og kreditobligationer og derved også danske realkreditobligationer, der ikke længere er “sikker havn”. Det har de ellers været siden euro-krisen i 2011. Renten på statsobligationerne stiger, fordi de mange finanspolitiske tiltag kommer til at betyde enorme udstedelser af nye statsobligationer.
  • Kreditobligationerne er faldet meget. Men ikke mere end forventet, hvis man ser på udviklingen på aktiemarkedet.
  • Vi følger porteføljerne tæt dag for dag – og pt. ønsker vi ikke at sælge ud på de nuværende lave niveauer.
  • Tid og tålmodighed er stadig essentielt i enhver investeringsstrategi, der indeholder risikofyldte aktiver såsom aktier og kredit.”

– Gudme Raaschou

Gratis e-bog

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Vi vil være med til at skabe fair play og transparens i finansverdenen. Derfor har vi udarbejdet denne håndbog, hvori du bl.a. finder kapitler om evaluering af omkostninger og afkast, og om hvordan du får mest muligt ud af møderne med dine kapitalforvaltere. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag håndbogen helt gratis.

evaluering af kapitalforvaltning