Vi har spurgt 10 kapitalforvaltere, hvordan de forholder sig til “den nye virkelighed”

Vi har spurgt 10 forskellige kapitalforvaltere, hvordan de hver især vurderer og håndterer ”den nye virkelighed” og dens finansielle risikobillede i lyset af emner såsom det amerikanske præsidentvalg, Corona-situationen, den lempelige pengepolitik og Brexit-forhandlingerne, og hvad det betyder for deres aktivallokering og risikoniveau.

I denne artikel får du således indsigt i, hvordan forskellige forvaltere betragter det aktuelle verdensbillede og den usikkerhed, vi alle står overfor.

På tværs af kapitalforvalterne er der en forsigtig optimisme at spore som følge af udsigten til godkendte Corona-vacciner og udfaldet af det amerikanske præsidentvalg med Biden som sejrherre. Begge dele vurderes at reducere usikkerheden i de finansielle markeder, mens de kommende Corona-vacciner forventes at mindske Covid-19’s betydning for finansmarkederne.

Forvalterne har overordnet set valgt at øge andelen af aktier i deres porteføljer en smule og derved påtaget sig en større risiko. Det er blandt andet som konsekvens af den lempelige pengepolitik, der har gjort aktier mere attraktive sammenlignet med “sikre” obligationer, og som forventes at være vedvarende de kommende år. Derudover er flere forvaltere opmærksomme på eventuelle attraktive investeringsmuligheder som følge af markedsudviklingen. Dog peger flere også på en udvikling i aktiemarkedet, der både byder på vindere og tabere.

Det lave renteniveau med en højere gældsætning til følge er også et tema, som flere forvaltere berører. De gør opmærksom på, at den udvikling betyder, at inflation er blevet en af de største finansielle risici.  

Herunder kan du læse forvalternes fulde markedskommentarer til “den nye virkelighed”.

Hvis du vil have en second opinion på din nuværende investeringsstrategi eller dine forvalternes håndtering af de aktuelle finansielle markeder, er du meget velkommen til at kontakte os.

“Ballonen brister hvis/når inflationen for alvor viser sig igen”

“Udfaldet af det amerikanske valg

Det er positivt, at man har fået et forholdsvis klar vinder af præsidentvalget, og dermed at præsidentvalget ikke skal afgøres ved Højesteret, som Trump ellers havde varslet. Et langstrakt scenarie med usikkerhed om vinderen af præsidentvalget og udsigterne for demokratiet i verdens største økonomi, kunne have givet anledning til betydelig uro på de finansielle markeder. For valgene til de to kamre mangler vi fortsat det vigtigste resultat: Flertallet i Senatet. Omvalgene i Georgia den 5. januar vil afgøre, om ”Bidenomics” ender som fine hensigtserklæringer, eller man ser et stort kursskifte i amerikansk politik? Det bedste udfald for aktiemarkederne vil formentlig være, at republikanerne fastholder flertallet i Senatet. I det tilfælde vil der ikke komme markante skatteforhøjelser, massiv regulering og markant stigende obligationsrenter.

Corona – 2. bølge såvel som udsigten til vacciner

Mens den 2. bølge fortsat hærger Europa og USA, så er de første vacciner lige på trapperne. Med udsigt til, at man kan vaccinere de mest sårbare grupper i løbet af de næste måneder, øges forventningerne til et økonomisk opsving i andet halvår af 2021. Det gælder først og fremmest hårdt trængte servicesektorer. Markederne ser derfor i vid udstrækning igennem den aktuelle smittebølge. En form for afslutning på Covid-19 pandemien vil være fantastisk! Men for aktiemarkederne er det ikke entydigt positivt. Det vil således også varsle en neddrosling af penge- og finanspolitiske stimuli, som har været nogle af de vigtigste katalysatorer for aktiemarkederne.

Den lempelige pengepolitik – revner ballonen på et tidspunkt?

Den amerikanske centralbank (FED) ændrede i august den måde hvorpå man fører pengepolitik. Det betyder, at man vil fastholde renten på det historisk lave niveau i væsentligt længere tid end ellers. Også i Eurozonen (ECB) skal man bladre flere år frem i kalenderen, for at få øje på væsentlige renteforhøjelser. Ud over de historisk korte styringsrenter, har massive obligationsopkøb presset de lange obligationsrenter kunstigt langt ned. Som konsekvens er den private låntagning steget betydeligt, og gjort økonomierne langt mere sårbare overfor rentestigninger. Desuden er er der en risiko for bobler i finansielle aktiver. Ballonen brister hvis/når inflationen for alvor viser sig igen. Det er er der ikke udsigt til i det kommende år. Tværtimod vil centralbankerne fortsat kæmpe med for lav inflation i en længere periode.”

– Frank Velling, SEB Investment Management

Gratis e-bog

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Vi vil være med til at skabe fair play og transparens i finansverdenen. Derfor har vi udarbejdet denne håndbog, hvori du bl.a. finder kapitler om evaluering af omkostninger og afkast, og om hvordan du får mest muligt ud af møderne med dine kapitalforvaltere. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag håndbogen helt gratis.

evaluering af kapitalforvaltning

“COVID-19 vil næppe være et væsentligt tema for markederne i andet halvår af 2021”

“Investeringskomitéen i Maj Invest har den 9. november besluttet at ændre vores strategiske anbefaling fra neutral porteføljefordeling mellem aktier og obligationer til overvægt i aktier og undervægt i obligationer med lav risiko.  

De væsentligste årsager er:

 • Vi forventer en konstruktiv udvikling i den globale makroøkonomi, i form af et holdbart opsving i konjunkturerne de næste 1-2 år, drevet af et aktuelt stærkt rekyl bredt i økonomien i både Kina regionen, Europa og USA, efterfølgende Corona recessionen i foråret/sommeren. Opsvinget vil dog være todelt, idet hele turisme-, rejse- /oplevelsesøkonomien vil halte meget efter over en længere periode.
 • Alternativafkastet, dvs. afkastet på obligationer med lav risiko må formodes at forblive tæt på nul eller beskedent positivt mange år frem. Centralbankernes ageren vil være understøttende for økonomierne og sammenhængskraften i euro området samt sikre fastholdelsen af de ultralave styringsrenter, globalt. 
 • Prisfastsættelsen på globale aktier generelt set vurderes at være på niveau med det langsigtede gennemsnit, og attraktivt sammenlignet med obligationsafkastet. Bemærk dog, at der er lommer i aktiemarkederne der er blevet meget dyre, særligt i løbet af i år, i kølvandet på Corona krisen i marts/april. Dette gælder såkaldte ”disruption” aktier i den digitale økonomi, samt nogle gaming og e-handel selskaber, samt udvalgte mega tech som Amazon og Netflix … Value/kvalitet som investeringsfaktor, og herunder særligt finanssektoren samt selskaber med fysisk distribution/produktion omfatter til gengæld mange aktier der efter vores vurdering er særdeles attraktivt prisfastsat, og har et kurspotentiale på mere end 25% over de næste 1-2 år.   
 • Vi vurderer, at der er gode muligheder for at flere effektive vacciner mod Covid-19 vil kunne lanceres i løbet af første kvartal 2021, og vaccinering af særligt udsatte personer gennemføres i løbet af 2021. Dette vil føre til at Corona epidemiens betydning for finansmarkederne vil mindskes betydeligt. COVID-19 vil næppe være et væsentligt tema for markederne i andet halvår af 2021.   
 • Valget af Joe Biden som USA’s næste præsident er sådan set den udslagsgivende faktor for timingen for beslutningen, idet vi vurderer at risikoniveauet på finansmarkederne herved er formindsket, og at der herudover er væsentligt bedre forudsætninger for globalt samarbejde og samhandel i årene fremover.”

– Peter Starup, Maj Invest

“…neutral til let overvægt på aktier, og med lavere eksponering til erhvervsobligationer…”

“En gradvis genopretning af den globale økonomi og mindre usikkerhed grundet flere positive vaccinenyheder og et overstået valg i USA betyder, at vores kunder p.t. ligger med neutral til let overvægt på aktier, og med lavere eksponering til erhvervsobligationer, specielt high yield.

Sidstnævnte skyldes, at vi har set en lavere rente i takt med, at centralbankerne har understøttet markederne ved opkøb af obligationer. Samtidig er de selskaber, der udsteder obligationerne, i nogen grad mærket af covid-19 og har derfor en svagere balance og evne til at vedligeholde gældsforpligtigelser. Kombinationen af lavere renter og virksomhedernes højere gældsætning maner således til en forsigtig tilgang til aktivklassen.

Markedets bevægelse tilbage i februar/marts viste, at aktier, erhvervsobligationer og kortvarigt også danske realkreditobligationer alle faldt i værdi samtidigt. Dermed blev teorien om, at de fleste aktivklasser ud over kontanter i kriser har høj korrelation, bekræftet. Erhvervsobligationer og ikke-åbne realkreditserier blev ramt af illikviditet, og det blev dermed svært at handle disse aktiver på markederne. Likvide realkreditobligationer og kontanter har derfor en berettigelse i porteføljen, således at man kan udnytte uforudset turbulens i markedet til først og fremmest at stå imod det indledningsvise fald og sekundært købe op i aktier på gunstige priser.

Hvis man ser på aktivklasserne i historisk perspektiv, synes aktier at være den, der med størst sandsynlighed i fremtiden vil kunne give et afkast, der kan stå mål med de afkast, der historisk har været mulige at opnå. Derfor er den store investeringslyst i aktier heller ikke overraskende. En høj prissætning på aktiemarkedet mindsker imidlertid vores appetit på yderligere risiko-tagning på den korte bane. Vi foretrækker at være tro mod den langsigtede porteføljestrategi og fastholde det tilsigtede risikoniveau.”

 Investering og Tryghed

“… øger sandsynligheden for at det værste af COVID-19-krisen er bag os i 2021”

“Fortsat QE og de finanspolitiske tiltag gennemføres 

De økonomiske konsekvenser af COVID-19 forventes at resultere i flere fyringer og konkurser i 2021, og vil ramme skævt på tværs af sektorer. De muligheder og risici der følger, tilgodeser aktiv forvaltning fremfor en passiv indeksstrategi. Vi forventer ikke et marts scenarie, da regeringer/centralbanker har værktøjskasserne åbne og vist at de er klar til at handle hurtigt og resolut, hvis der kommer stress i systemet.

Udsigt til vacciner

Vacciner forventes godkendt slut 2020/Q1-2021, og sammen med centralbankernes lempelige pengepolitik, er der på den korte bane lagt op til risk-on. De økonomiske udsigter er forsat skrøbelige, men vi forventer at QE blive fulgt op af finanspolitiske tiltag, der sammen med de fortsatte gode vaccinenyheder øger sandsynligheden for at det værste af COVID-19-krisen er bag os i 2021. Vi ser derfor positivt på markedet med stejlere rentekurver og øgede inflationsforventninger. Risikoen for fortsat nye og ukendte COVID-19 clusters kan påvirke markedsforventningerne.

Det amerikanske valg

Det amerikanske valg endte i en ren gyser og efterspillet uden fortilfælde, med Trumps anklager omkring valgfusk. Primært er det støj for markedet, og det er derfor nødvendigt at kunne se igennem denne overgangsfase. Polariseringen i de 2 fløje i USA er slående og Bidens største opgave bliver derfor at samle USA og med valget af Janet Yellen til ny finansminister er han godt i gang. Yellen er midtsøgende og anerkendes af både demokrater og republikanere.

Brexit

I Europa har Brexit været på agendaen hele året og vi forventer at “Never Ending Brexit” fortsætter i det nye år og der ikke kommer et hard-brexit, men derimod forhandlinger om en handelsaftale langt ind i 2021.

Fixed Income – nytænkning påkrævet nu

Grundet de meget lave renteniveauer ser vi ingen værdi i køb af danske obligationer isoleret. Investorer må derfor søge alternativer lav-risikoplaceringer.

Aktier – bæredygtighed giver øget afkast

Aktier har haft et stærkt comeback i 2020 og forventet mindre upside i 2021. Den bæredygtige trend er en af de stærkeste supertrends i den globale økonomi og vi anbefaler vores investorer at investere i indeks, der drager fordel af den bæredygtige omstilling med stærk politisk, kommerciel og forbrugerforankring i Europa, Kina og US.”

 Petersen & Partners

“…lidt højere aktievægt, men holder pt igen grundet en euforisk markedsstemning”

”Vi møder den nye virkelighed med øget risiko i vores porteføljer. I slutningen af september udnyttede vi kursfaldene og den frygtsomme markedsstemning til at øge aktieandelen og reducere beholdningen af danske obligationer. 

Vi har en skarp sondring imellem politiske begivenheder – som præsidentvalget i USA og Brexit er eksempler på – og drivkræfterne bag de langsigtede trends.  Førstnævnte er ofte kortsigtet markedsmæssig støj uden væsentlig langsigtet indvirkning. Det mener vi også er tilfældet med de aktuelle politiske events, og vi er derfor klar til at udnytte de muligheder, som de potentielt kunne afstedkomme. De begivenheder, som vi aktuelt anser for de mest betydningsfulde for de finansielle markeder, er udsigterne til nye økonomiske hjælpepakker/pengepolitiske lempelser og markante nyheder omkring pandemien.  

Med faldet på aktiemarkedet i oktober har vores trendindikator også udvist en faldende tendens. Det minder om situationen i slutningen af september, hvor indikatoren dog vendte rundt igen. Selvom trendindikatoren i vores model er faldet tilbage, og vi samlet set har et modelsignal, der indikerer risiko under neutral, er det imidlertid vores vurdering, at risikofyldte aktiver fortsat har et positivt kurspotentiale. Vi fastholder derfor en mindre overvægt af aktiekomponenten i vores porteføljer, men har naturligvis skarpt fokus på udvikling i risikovilligheden på markedet samt hvorvidt modelsignalet retter sig.  Vi kredser om en lidt højere aktievægt, men holder pt igen grundet en euforisk markedsstemning.

Vores hovedscenarie for de kommende måneder er, at vi vil se positive afkast på risikoaktiver samt moderat positive afkast på sikre obligationer. Vi forventer forhøjede markedsudsving præget af nyhedsstrømmen fra Covid-19. Risikoappetitten vil være understøttet af udsigt til nye økonomiske hjælpepakker og fortsat lempelig centralbankpolitik, og markedet vil være i stand til at se igennem de kortsigtede perioder med politisk usikkerhed.”

– Jyske Capital

Gratis e-bog

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Vi vil være med til at skabe fair play og transparens i finansverdenen. Derfor har vi udarbejdet denne håndbog, hvori du bl.a. finder kapitler om evaluering af omkostninger og afkast, og om hvordan du får mest muligt ud af møderne med dine kapitalforvaltere. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag håndbogen helt gratis.

evaluering af kapitalforvaltning

“De gode nyheder har fået risikoappetitten i de finansielle markeder til at returnere”

”I Formuepleje er de finansielle markeders udvikling i november en bekræftelse af vores taktiske eksponering, og det har understøttet udviklingen i Formueplejes aktiestrategi i månedens løb.

Fredagen inden præsidentvalget i USA den 3. november øgede vi vores aktieeksponering til det maksimale i forventning om, at Demokraterne og Joe Biden ville vinde præsidentvalget, og vi på vaccinefronten stod foran gode fremskridt inden for overskuelig fremtid.

Biden vandt, men de positive vaccinenyheder kom før og mere lovende end ventet, og det har fremrykket den sektorrotation fra vækst- til valueorienterede aktier, som vi har set i november, og som vi har været positioneret efter ville komme før eller siden. Gennem hele 2020 har vi fravalgt en række af de stærkt performende teknologiaktier, fordi vi ikke mener, at forholdet mellem aktiekurs og indtjening i de pågældende selskaber står mål med hinanden.

De gode nyheder har fået risikoappetitten i de finansielle markeder til at returnere. Det afspejler blandt andet at konkursrisikoen for virksomheder nu er priset væsentligt ned efter at være steget betragteligt i marts/april måned, men også i høj grad at virksomhedernes indtjening ikke blev så hårdt ramt som frygtet, og at udsigterne for 2021 nu er ganske positive.

Præsidentvalget i USA og valgsejren til Joe Biden har ligeledes haft betydning for de mildere vinde over aktiemarkedet. Donald Trump ser nu ud til at overdrage embedet uden de store sværdslag, og det er med til at fjerne den tvivl, der måtte være om det. Ligeledes har markedet taget positivt imod Joe Bidens udnævnelse af tidligere centralbankchef Janet Yellen som kommende amerikansk finansminister.

Hvad angår Brexit, er det fortsat en risikofaktor, og der er fortsat en risiko for, at Storbritannien må forlade EU ved årsskiftet uden en aftale, dvs. Hard Brexit. Vi forventer dog, at parterne når frem til en eller anden form for overensstemmelse, så man enten når frem til en aftale eller forlænger fristen endnu engang. Derudover er Formueplejes vurdering, at selv ved et Brexit uden aftale, vil markedseffekterne være begrænset og i overvejende grad ramme det britiske pund. På lange stræk har markederne indregnet, at det kan ske.

Den største risikofaktor på de finansielle markeder vil ind i 2021 fortsat være nedlukninger af samfund som følge af COVID-19, men i takt med, at vaccinerne rammer markederne, og pandemien kommer bedre under kontrol, er der vores forventning, at COVID-19-konsekvenserne vil aftage.

 Formuepleje

“…efter vores vurdering er renteudviklingen det vigtigste at holde øje med”

“Man kan sagtens tale om en ”ny virkelighed” på finansmarkederne. Nemlig en virkelighed med negative renter og nærmest ubegrænset pengepolitiske stimuli til økonomierne. I 2019 gik det for alvor op for aktiemarkedet, at fremtiden byder på ekstremt lave renter i en lang periode, og at prisfastsættelsen af særligt vækstaktier skal afspejle denne nye virkelighed. TINA-effekten har gjort sit indtog  – ”there is no alternative”. Altså, der er ingen alternativer til at tage (aktie)risiko, hvis man vil have et positivt afkast på sin opsparing.

I 2020 har COVID19 blot forstærket de allerede igangværende tendenser. Efter den økonomiske nedtur i foråret diskuterede alle hvorvidt vi skulle have et L-opsving, U-opsving eller et V-opsving. Efterfølgende har vi nærmere set hvad man kunne kalde et K-opsving – altså en 2-deling af markedet i vindere og tabere. På vinderholdet har vi de store amerikanske tech-aktier, mens de mere ”gammeldags” selskaber som eksempelvis banker og energiaktier har været på taberholdet. Denne tendens har kørt i flere år, men få havde nok forventet så kraftige stigninger i tech-aktierne i et år med globalt vækstkollaps og rekordhøj arbejdsløshed. Vi mener, at de lave renter er den primære årsag til den nuværende udvikling på aktiemarkedet.

Her ved indgangen til 2021 bør investorerne forholde sig til de enorme gældbjerge, der tårner sig op for både virksomheder og stater. Derfor anbefaler vi generelt en moderat eksponering til virksomhedsobligationer. Man får som investor ikke tilstrækkelig betaling for kredit- og likviditetsrisici samlet set. Vi forventer, at fortsat lempelig pengepolitik kombineret med finanspolitiske tiltag vil understøtte aktiemarkedet, hvorfor vi på det seneste også har vægtet op her. Da aktiemarkedet har været to-delt i en længere periode, rummer en stor gruppe aktier et pænt kurspotentiale i takt med at vaccinerne rykker nærmere. Valget af Biden som præsident rummer potentialet til at sætte en ny dagsorden på aktiemarkedet globalt set, hvor vi kan se en større aktiekursfremgang i Europa og emerging markets sammenlignet med USA. Men efter vores vurdering er renteudviklingen det vigtigste at holde øje med. Stiger renten for meget og for hurtigt, forsvinder TINA-effekten, og det vil skabe en masse ballade på finansmarkederne.”

 Sydbank

“…risikoen for stigende inflation er klart en af de største risici for de finansielle markeder på mellemlang og lang sigt”

“Centralbankerne har vaccineret aktieinvestorerne mod dårlige nyheder

Det er penge- og finanspolitikken, der styrer retningen på finansmarkederne

 • Centralbankernes hurtige rentenedsættelser og nye obligationsopkøb under den globale lock down blev en ”game changer”. Det var deja-vu til 2012, hvor ECB-chef Mario Draghi kom med det berømte udsagn: ”Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough”.
 • Forventninger til de korte renter: ”Lower for longer”; dvs. pengepolitikken forbliver lempelig hele 2021 og de korte obligationsrenter er forankret i centralbankernes negative styringsrenter. De negative styringsrenter gør aktier og kredit relativt mere attraktive for den langsigtede investor.
 • Risici for renten: Ifølge de økonomiske teorier burde den øgede gældssætning i kølvandet på den lempelige finanspolitik være inflationsskabende, men er det endnu ikke især pga. centralbankernes obligationsopkøb. Men risikoen for stigende inflation er klart en af de største risici for de finansielle markeder på mellemlang og lang sigt. Derfor anbefaler vi en lav varighed i obligationsporteføljerne.

Risk-on

 • Da panikken ramte finansmarkederne i marts fastholdt vi eksponeringen af aktier og kredit. Den 1. april købte vi aktier, hvilket blev finansieret ved et salg af high yield obligationer. Vurderingen var, at aktier ville rebounde hurtigere end kredit, hvor kursudviklingen nok mere afspejler den realøkonomiske sundhedstilstand. High Yield var på det tidspunkt nede med 14 pct. og de globale aktier var nede med 18 pct.
 • Medio maj valgte vi at sælge halvdelen af den aktieeksponering, der blev tilføjet porteføljerne i april. Og medio juni reducerede vi aktieeksponeringen yderligere, men fastholdt dog stadig en overvægt i forhold til kundernes benchmark.
 • I slutningen af november var kreditspændene kørt kraftigt ind og high yield obligationer havde derfor bidraget godt til det absolutte afkast. Men lavere kreditspænd og et lavt renteniveau gør high yield mere rentefølsom. Derfor reducerede vi high yield beholdningerne og købte emerging markets aktier. Det er især udsigten til et gennembrud for Covid-19-vacciner og så positive signaler for indtjeningsestimaterne for emerging markets-virksomhederne, der er baggrunden for en forventning om, at verdensøkonomien oplever stigende vækst i 2021. Derfor en overvægt af aktier og kredit og undervægt varigheden i obligationsporteføljerne.”

 Gudme Raaschou

“… forsigtige optimister, men vi anerkender samtidig, at udfaldsrummet er bredere end normalt”

Markedsvurdering og aktuel positionering af porteføljerne

“Covid-19 holder fortsat verden i et jerngreb og den såkaldte ”anden bølge” har ramt en række lande hårdere end ventet. Antallet af smittede og indlagte stiger på globalt plan og vi venter alle utålmodigt på, at vaccinen fra bl.a. Pfizer bliver frigivet til brug.

I USA har Joe Biden varslet både skattestigninger og øget regulering af det private erhvervsliv og alligevel har aktiemarkedet taget pænt imod den nye præsident. Investorerne glæder sig tydeligvis over, at uforudsigeligheden, som Trump har stået for, er på retur. Tilbage står, at præsidentvalget har udstillet splittelsen blandt det amerikanske folk. Uligheden er historisk høj og mange har mistet muligheden for at forsørge familien som følge af globaliseringen, der har flyttet industriarbejdspladser i massevis til udlandet. Det splittede USA bliver uden tvivl den nye præsidents største udfordring.

Vi forventer, at Covid-19 kommer til at præge udviklingen på finansmarkederne et godt stykke ind i 2021. Hos ATRIUM er vi forsigtige optimister, men vi anerkender samtidig, at udfaldsrummet er bredere end normalt. Derfor kan det blive nødvendigt at justere risikoprofilen i løbet af året, hvis situationen udvikler sig anderledes end ventet. Vi forventer, at epidemien kommer under kontrol i løbet af 2021, så økonomierne gradvist kan genåbne og vi alle kan vende tilbage til en mere normal hverdag. Det vil påvirke aktiemarkedet positivt og lige nu ser vi en række attraktive muligheder uden for de største og dyreste tech-aktier.

Samtidig ser vi en klar tendens til, at aktiemarkedet bliver delt i vindere og tabere. Efter vores vurdering er der tale om en afgørende ny megatrend, som vil definere udviklingen i årene, der kommer. Selskaber, der opfører sig ordentligt i forhold til miljø, medarbejdere og omverden, klarer sig markant bedre end selskaber, der bare lader stå til. Derfor foretrækker vi at investere i bæredygtige aktier, hvor et godt afkast går hånd i hånd med muligheden for at bidrage til en bedre verden.

Ligeledes ser vi attraktive muligheder blandt de alternative investeringer, som nyder godt af, at investorerne lige nu søger væk fra obligationer. Vi foretrækker nicher med stabile og konjunktur-resistente afkast, så som vedvarende energi, mikrofinans og genforsikring.”

– ATRIUM Kapitalforvaltning

“…sandsynligt, at den aktuelle inflation af aktivpriser vil fortsætte nogen tid endnu”

“The Early-Cycle Playbook”

“Efter et investeringsår domineret af Covid19 pandemien og til dels det amerikanske præsidentvalg, står vi foran en periode hvor vi forventer, at følgende konstruktive forhold bliver afgørende for udviklingen i verdensøkonomien og afkastmuligheder for relevante aktivklasser:

Økonomi

Fortsat svag europæsk vækst på kort sigt (udprægede Covid19 lockdowns), men også afspejlet i prisfastsættelse i de finansielle markeder / USA viser styrke og modstandsdygtighed / Kina er tilbage på trend-vækst der vil accelerere yderligere i 2021.

Likviditet

Ledende centralbanker vil fortsat levere: BoE mere agressiv end ventet / ECB forventes at melde agressivt ud i december / FED vil fortsat ”do whatever it takes”. Centralbanker vil sikre lave renter over adskillige år fremtidigt.

Politik

US

Mindre usikkerhed, fortsat finanspolitisk ekspansion, begrænsede skattestramninger

Europa/UK

EU Recovery Fund rykker tættere på, finanspolitisk ekspansion, vi betragter BREXIT som en langstrakt proces aktuelt med udsigt til en begrænset aftale og meget usikkerhed er indprist i de finansielle markeder (således er BREXIT i mindre grad en politisk ”dato-usikkerhed”) 

Covid19

Aktivering af vaccinering, samfundsmæssig aktivitet er blevet mindre følsom overfor implementering af udvidede restriktioner

Vi har aktuelt aktiveret ca. 50% af vores totale taktiske risikobudget og har senest (18/11) øget vores overvægt til aktier ved tilkøb af yderligere amerikanske aktier finansieret ved salg af US IG obligationer.

Konklusion

Vi anser det for sandsynligt, at den aktuelle inflation af aktivpriser vil fortsætte nogen tid endnu hvor centralbanker vil tendere til, at over-stimulere i et miljø hvor global økonomisk aktivitet bliver stadig mere udpræget. Den kraftigt stigende statsgæld (finanspolitiske pakker) forventes ikke at skabe udfordringer indenfor de kommende år.

Vi tildeler ovennævnte scenarie (vores base case) en sandsynlighed på ca. 60% med symmetrisk upside/downside risiko indenfor vores taktiske horisont på 6-12 måneder

Vigtige forhold:

1: Strukturelle langsigtede væksttemaer (i et generelt langsigtet moderat global vækstscenarie) ser vi som en vigtig del af vores globale aktieportefølje

 • Security/Cyber, Disruption, Clean Energy, Robotics, 5G, Digital Health/BioTech…

2: Aktiv eksponering imod Small/Mid Cap aktier forventes at levere attraktive relative afkast i forhold til Large Cap under vores forventede scenarie

 Quintet

Gratis e-bog

Den store håndbog om evaluering af din kapitalforvaltning

Vi vil være med til at skabe fair play og transparens i finansverdenen. Derfor har vi udarbejdet denne håndbog, hvori du bl.a. finder kapitler om evaluering af omkostninger og afkast, og om hvordan du får mest muligt ud af møderne med dine kapitalforvaltere. Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og modtag håndbogen helt gratis.

evaluering af kapitalforvaltning